Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων των Υπαρχηγών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

25.3.22

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων των Υπαρχηγών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής


 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

β) Του άρθρου 51 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).
γ) Tου άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’
98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

2. Την υπ’ αρ. 2010.0/20290/2022/22-03-2022 εισήγηση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2811.8/ 20400/2022/22-3-2022 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθήκοντα αρχαιότερου Υπαρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στον αρχαιότερο Υπαρχηγό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εφεξής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) (Α’ Υπαρχηγό) ανατίθενται τα ακόλουθα
καθήκοντα:

α) Η εποπτεία και ο συντονισμός των ακόλουθων Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των υπαγομένων
σε αυτούς Διευθύνσεων και των εποπτευομένων από αυτούς Υπηρεσιών:

αα) Του Κλάδου Α’: Ασφάλειας και Αστυνόμευσης.

αβ) Του Κλάδου Δ’: Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

β) Η εποπτεία της Υπηρεσίας Υγειονομικού.

Άρθρο 2

Καθήκοντα νεότερου Υπαρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στον νεότερο Υπαρχηγό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Β’ Υπαρχηγό) ανατίθεται η εποπτεία και ο συντονισμός των ακόλουθων Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των υπαγομένων σε αυτούς Διευθύνσεων:

α) Του Κλάδου Β’: Ναυτιλίας.

β) Του Κλάδου Γ’: Ελέγχου Πλοίων.

Άρθρο 3

Κοινές διατάξεις

1. Οι Υπαρχηγοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι οι άμεσοι βοηθοί του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 51 του π.δ. 13/2018.

Οι Υπαρχηγοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ασκούν τις αρμοδιότητες οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 51 του π.δ. 13/2018, ή μεταβιβάζονται σε αυτούς είτε με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), είτε με απόφαση του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4150/2013.

Οι Υπαρχηγοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν δικαίωμα να υπογράφουν «με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» μετά από εξουσιοδότηση του δικαιώματος υπογραφής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4622/2019, καθώς και «με εντολή του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» μετά από εξουσιοδότηση του δικαιώματος υπογραφής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4150/2013.

Οι Υπαρχηγοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προσυπογράφουν αρμοδίως τις εισηγήσεις για τα σχέδια νόμων, τα σχέδια κανονιστικών πράξεων και όλα τα έγγραφα που προωθούνται στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι Υπαρχηγοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν μετά από έγκριση του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ιεραρχικά υφιστάμενα τους όργανα να υπογράφουν «με εντολή Υπαρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» για θέματα αρμοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που τους έχουν μεταβιβάσει ιεραρχικά ανώτερά τους όργανα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4150/2013.

2. Ο αρχαιότερος Υπαρχηγός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναπληρώνει τον Αρχηγό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 51 του π.δ. 13/2018. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, τον αρχαιότερο ή νεότερο Υπαρχηγό αναπληρώνει ο έτερος Υπαρχηγός, σύμφωνα με την περ. β του άρθρου
8 του ν. 4150/2013.

Άρθρο 4

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’ αρ. 2415.1/77849/2019 απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων των Υπαρχηγών του
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Β’ 4046).

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 22 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.