Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων των Υπαρχηγών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

25.3.22

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων των Υπαρχηγών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής


 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

β) Του άρθρου 51 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).
γ) Tου άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’
98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

2. Την υπ’ αρ. 2010.0/20290/2022/22-03-2022 εισήγηση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2811.8/ 20400/2022/22-3-2022 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθήκοντα αρχαιότερου Υπαρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στον αρχαιότερο Υπαρχηγό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εφεξής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) (Α’ Υπαρχηγό) ανατίθενται τα ακόλουθα
καθήκοντα:

α) Η εποπτεία και ο συντονισμός των ακόλουθων Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των υπαγομένων
σε αυτούς Διευθύνσεων και των εποπτευομένων από αυτούς Υπηρεσιών:

αα) Του Κλάδου Α’: Ασφάλειας και Αστυνόμευσης.

αβ) Του Κλάδου Δ’: Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

β) Η εποπτεία της Υπηρεσίας Υγειονομικού.

Άρθρο 2

Καθήκοντα νεότερου Υπαρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στον νεότερο Υπαρχηγό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Β’ Υπαρχηγό) ανατίθεται η εποπτεία και ο συντονισμός των ακόλουθων Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των υπαγομένων σε αυτούς Διευθύνσεων:

α) Του Κλάδου Β’: Ναυτιλίας.

β) Του Κλάδου Γ’: Ελέγχου Πλοίων.

Άρθρο 3

Κοινές διατάξεις

1. Οι Υπαρχηγοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι οι άμεσοι βοηθοί του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 51 του π.δ. 13/2018.

Οι Υπαρχηγοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ασκούν τις αρμοδιότητες οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 51 του π.δ. 13/2018, ή μεταβιβάζονται σε αυτούς είτε με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), είτε με απόφαση του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4150/2013.

Οι Υπαρχηγοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν δικαίωμα να υπογράφουν «με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» μετά από εξουσιοδότηση του δικαιώματος υπογραφής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4622/2019, καθώς και «με εντολή του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» μετά από εξουσιοδότηση του δικαιώματος υπογραφής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4150/2013.

Οι Υπαρχηγοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προσυπογράφουν αρμοδίως τις εισηγήσεις για τα σχέδια νόμων, τα σχέδια κανονιστικών πράξεων και όλα τα έγγραφα που προωθούνται στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι Υπαρχηγοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν μετά από έγκριση του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ιεραρχικά υφιστάμενα τους όργανα να υπογράφουν «με εντολή Υπαρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» για θέματα αρμοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που τους έχουν μεταβιβάσει ιεραρχικά ανώτερά τους όργανα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4150/2013.

2. Ο αρχαιότερος Υπαρχηγός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναπληρώνει τον Αρχηγό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 51 του π.δ. 13/2018. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, τον αρχαιότερο ή νεότερο Υπαρχηγό αναπληρώνει ο έτερος Υπαρχηγός, σύμφωνα με την περ. β του άρθρου
8 του ν. 4150/2013.

Άρθρο 4

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’ αρ. 2415.1/77849/2019 απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων των Υπαρχηγών του
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Β’ 4046).

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 22 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ