Αποστρατεία ενός (01) Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

18.5.23

Αποστρατεία ενός (01) Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 04 Μαΐου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 4 του άρθρου 36, της παρ. 10 του άρθρου 37 και της παρ. 2 του άρθρου 38 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), όπως ισχύουν.

β) της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75). 

2. Το από 09.03.2023 π.δ. (Γ’ 775) περί προαγωγής ενός (01) Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων).

 Τίθεται σε αποστρατεία ο Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Νικόλαος του Γεωργίου (ΑΜ 4229), ο οποίος θεωρήθηκε ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012.

 Ο παραπάνω αποστρατευόμενος Αξιωματικός εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του ΛΣ - ΕΛΑΚΤ μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ - ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012. 


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ