Προαγωγή δύο (02) Σημαιοφόρων στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

19.5.23

Προαγωγή δύο (02) Σημαιοφόρων στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 22 Απριλίου 2023 μετά από πρόταση του

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις: 

α) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311),

β) της παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), όπως ισχύει.

2. Την 2412.9/24756/31.03.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ:

9ΕΘ94653ΠΩ-Σ2Ζ), με την οποία έγινε αποδεκτή η από 01 Μαρτίου 2023 αίτηση αποστρατείας που υπέβαλε ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Σμάραγδος του Σπυρίδωνα (ΑΜ 3249).

3. Την 2412.9/24760/31.03.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: Ψ6ΡΘ4653ΠΩ-576 ) με την οποία έγινε αποδεκτή η από 09 Μαρτίου 2023 αίτηση αποστρατείας που υπέβαλε ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΝΤΑΣΙΟΣ Παναγιώτης του Οδυσσέα (ΑΜ 4089).

Α. Προάγεται ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Σμάραγδος του Σπυρίδωνα (ΑΜ 3249) στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύει, κατόπιν υποβολής της από 01 Μαρτίου 2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/24756/31.03.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Β. Προάγεται ο Σημαιοφόρος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΝΤΑΣΙΟΣ Παναγιώτης του Οδυσσέα (ΑΜ 4089) στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύει, κατόπιν υποβολής της από 09 Μαρτίου 2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/24760/31.03.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

(Αρ. εγκρ. ΒεΒ. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 9837/12-04-2023) 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ