Προεδρικό Διάταγμα 56/2023 – ΦΕΚ 110/Α/11-5-2023 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

13.5.23

Προεδρικό Διάταγμα 56/2023 – ΦΕΚ 110/Α/11-5-2023

Τροποποίηση του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α’ 139)
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),

β) της παρ. 1 του άρθρου 4 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (A’ 102),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2.Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

3.Την Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4.Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την 2811.8/ 82501/2022/17.11.2022 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκαλείται πρόσθετη δαπάνη από το άρθρο 12 του παρόντος διατάγματος σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα στην κατηγορία 21201 «Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων» και 21902 «Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων» Ειδικού Φορέα 1041-502-0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής», η οποία αναλύεται για το έτος 2023 στα 2.041,13 ευρώ, για το έτος 2024 στα 3.705,13 ευρώ, για το έτος 2025 στα 3.961,13 ευρώ και για το έτος 2026 στα 3.961,13 ευρώ, ενώ για τα επόμενα έτη οι δαπάνες θα αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των ανωτάτων ορίων δαπανών που προσδιορίζονται κάθε φορά στο ψηφισθέν Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, ενδεχόμενη δε δαπάνη από τα άρθρα 13 και 14 του παρόντος διατάγματος, η οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς, διότι εξαρτάται από τον αριθμό των στελεχών που ενδεχομένως κάνει χρήση των διατάξεων αυτών, καθώς και ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη από τα λοιπά άρθρα του διατάγματος σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5.Την 75/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Η παρ. 13 του άρθρου 1 του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α’ 139) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«13. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα από την αρχαιότητα που αποκτούν εντασσόμενοι σύμφωνα με αυτή στην οικεία επετηρίδα τους, έχουν και μεταξύ τους μία γενική σειρά αρχαιότητας, η οποία ειδικά για τους ομοιόβαθμους διαφορετικής προέλευσης που προάγονται το ίδιο ημερολογιακό έτος, καθορίζεται ιεραρχικά ως ακολούθως:

α) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.,

β) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού,

γ) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού,

δ) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας,

ε) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Οικονομικού,

στ) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Νομικού,

ζ) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού,

η) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Ιερέα,

θ) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας,

ι) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.,

ια) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από Λιμενοφύλακες και προήχθησαν στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων,

ιβ) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από διακριθέντες αθλητές Υπαξιωματικούς Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ή Λιμενοφύλακες μετά από την απονομή του βαθμού του Σημαιοφόρου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.,

ιγ) Αξιωματικοί οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων,

ιδ) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από Εφέδρους κατ’ απονομήν Αξιωματικούς.»

 

Άρθρο 2

Η παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα από την αρχαιότητα που αποκτούν εντασσόμενοι σύμφωνα με αυτή στην επετηρίδα τους, έχουν και μεταξύ τους μία γενική σειρά αρχαιότητας, η οποία ειδικά για τους ομοιόβαθμους διαφορετικής προέλευσης που προάγονται κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος, καθορίζεται ιεραρχικά ως ακολούθως:

α) Ανθυπασπιστές Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Υπαξιωματικοί Λ.Σ.

-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.,

β) Ανθυπασπιστές Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Υπαξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από Λιμενοφύλακες και προήχθησαν στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων, γ) Ανθυπασπιστές Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Υπαξιωματικοί Λ.Σ.

-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού,

δ) Ανθυπασπιστές Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Υπαξιωματικοί Λ.Σ.

-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από Λιμενοφύλακες.»

 

Άρθρο 3

Η παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Οι καταληκτικοί βαθμοί των εν ενεργεία Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. είναι οι ακόλουθοι: α) Ο βαθμός του Αντιναυάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., β) ο βαθμός του Υποναυάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Τεχνικού, ή Υγειονομικού, ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, ή Οικονομικού, ή Νομικού,

γ) ο βαθμός του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη, ή Μηχανικού,

δ) ο βαθμός του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Ιερέα, ε) ο βαθμός του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στ) ο βαθμός του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από Υπαξιωματικούς Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού,

ζ) ο βαθμός του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από Λιμενοφύλακες και οι οποίοι έχουν προαχθεί στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), η) ο βαθμός του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από διακριθέντες αθλητές Υπαξιωματικούς Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ή Λιμενοφύλακες, μετά από την απονομή του βαθμού του Σημαιοφόρου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., θ) ο βαθμός του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας, ι) ο βαθμός του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από Εφέδρους κατ’ απονομήν Αξιωματικούς, ια) ο βαθμός του Υποπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω διαγωνισμού κατάταξης και είναι απόφοιτοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), ή Τεχνολογικού Επαγγελματικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή είναι διπλωματούχοι πλοίαρχοι ή μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού, ιβ) ο βαθμός του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων,

ιγ) ο βαθμός του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. – Ε.Λ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω διαγωνισμού κατάταξης και είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή τίτλου σπουδών μετα- δευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.»

 

Άρθρο 4

Οι περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 81/2012 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«α) Οι ονομαζόμενοι Σημαιοφόροι απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και οι ονομαζόμενοι Σημαιοφόροι με ειδικότητα Υγειονομικού, Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, Οικονομικού και Νομικού απόφοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.

β) Οι ονομαζόμενοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού και οι ονομαζόμενοι Ανθυποπλοίαρχοι Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Υγειονομικού Ειδικής κατηγορίας, Οικονομικού, Νομικού και Ιερέα κατά την απευθείας κατάταξή τους.»

 

Άρθρο 5

1.Η παρ. 6 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας προάγονται μέχρι και τον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον συμπληρώσουν τον ακόλουθο χρόνο παραμονής στον βαθμό που κατέχουν: α) Σημαιοφόρος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.: Έξι (6) έτη υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης,

β) Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.: Έξι (6) έτη υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν, ή δώδεκα (12) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης, γ) Υποπλοίαρχος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.: Έξι (6) έτη υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν, ή δεκαοκτώ (18) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης, δ) Πλωτάρχης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.: Επτά (7) έτη υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν, ή είκοσι πέντε (25) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης.»

2.Στο άρθρο 7 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύει, προστίθεται παρ. 7 ως ακολούθως:

«7. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη, ή Μηχανικού προάγονται μέχρι και τον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον συμπληρώσουν τον ακόλουθο χρόνο παραμονής στον βαθμό που κατέχουν:

α) Σημαιοφόρος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.: Έξι (6) έτη υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης, β) Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.: Επτά (7) έτη υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν, ή δεκατρία (13) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., γ) Υποπλοίαρχος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.: Επτά (7) έτη υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν, ή είκοσι (20) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., δ) Πλωτάρχης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.: οκτώ (8) έτη υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν, ή είκοσι οκτώ (28) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ε) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.: οκτώ (8) έτη υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν, ή τριάντα έξι (36) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στ) Πλοίαρχος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.: Τέσσερα (4) έτη υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν, ή σαράντα (40) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ..»

 

Άρθρο 6

1. Η περ. β της παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β) Επτά (7) ετών στον κατεχόμενο βαθμό του Πλωτάρχη, ή του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη, ή Μηχανικού εννέα (9) ετών στον κατεχόμενο βαθμό του Πλωτάρχη, ή του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ..»

 

Άρθρο 7

Η περ. δ της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«δ) Άδεια άνευ αποδοχών, εκτός εάν πρόκειται για τη γονική άδεια των άρθρων 51 και 52 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) και του άρθρου 28 του ν. 4808/2021 (Α’ 101).»

 

Άρθρο 8

Το άρθρο 10 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 10

Ειδικά τυπικά προσόντα

1. Για την προαγωγή στον βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. οι Αξιωματικοί οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. απαιτείται:

α) οι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος να έχουν διανύσει συνολική υπηρεσία πέντε (5) ετών σε Λιμενικές Αρχές, ή σε εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.ΣΥ.Δ./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή σε Λιμενικές Αρχές ως Επιθεωρητές Κράτους Λιμένα σύμφωνα με το Paris MoU, ή στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), ή στο Κέντρο Επιχειρήσεων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (Ε.Κ.Ε.Α.) του συστήματος COSPAS SARSAT, ή στο Ραδιοτηλεπικοινωνιακό Κέντρο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ή στο Κέντρο Άμεσης Δράσης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Α.Δ.-Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων, ή στη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων, ή στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ή σε Υπηρεσίες για τις οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια και τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά κατά τη στελέχωσή τους με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, όπως αυτές ορίζονται κατά τον χρόνο που υπηρετούν σε αυτές σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 30 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), ή τέσσερα (4) έτη στις προαναφερθείσες Υπηρεσίες που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές και συγκεκριμένα στις περιφερειακές ενότητες Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκα- νήσου, Κέρκυρας και Θεσπρωτίας,

β) οι κάτοχοι διπλώματος πλοιάρχου, ή μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού να έχουν διανύσει συνολική υπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε πλωτά επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ή σε εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.ΣΥ.Δ./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στα Κέντρα VTS-VTMIS (Vessel Traffic Services – Vessel Traffic Management Information Services), ή στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (M.Y.A./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή σε Λιμενικές Αρχές ως Επιθεωρητές Κράτους Λιμένα σύμφωνα με το Paris MoU, ή στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), ή στο Κέντρο Επιχειρήσεων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (Ε.Κ.Ε.Α.) του συστήματος COSPAS SARSAT, ή στο Ραδιοτηλεπικοινωνιακό Κέντρο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ή στο Κέντρο Άμεσης Δράσης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Α.Δ.-Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων, ή στη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων, ή σε Υπηρεσίες για τις οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια και τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά κατά τη στελέχωσή τους με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, όπως αυτές ορίζονται κατά τον χρόνο που υπηρετούν σε αυτές σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 30 του ν. 4504/2017, ή τέσσερα (4) έτη στα προαναφερθέντα επιχειρησιακά μέσα ή στις προαναφερθείσες Υπηρεσίες, που έχουν διατεθεί ή εδρεύουν αντιστοίχως σε παραμεθόριες περιοχές και συγκεκριμένα στις περιφερειακές ενότητες Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας και Θεσπρωτίας.

Οι διατάξεις της περ. α εφαρμόζονται και στους Αξιωματικούς οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και οι διατάξεις της περ. β στους Αξιωματικούς οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει με ειδικότητα κυβερνήτη ή μηχανικού.

2.Για την προαγωγή στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. απαιτείται οι Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. να έχουν συμπληρώσει ως ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ένα (1) τουλάχιστον έτος διοίκησης ως Διευθυντές σε Διευθύνσεις των Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ή να έχουν τελέσει προϊστάμενοι σε Υπηρεσίες υπαγόμενες στο Αρχηγείο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. πλην της Υπηρεσίας Υγειονομικού και της Υπηρεσίας Μουσικής, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 12 του π.δ. 13/2018 (Α’ 26), ή ως Διοικητές των Μοιρών Αεροπλάνων και Ελικοπτέρων στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή ως Διευθυντές στο Επιτελικό Γραφείο του Υπουργού, ή στη Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας-Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης και Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών, ή στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ή στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, ή στα Γραφεία των Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων, ή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4613/2019 (Α’ 78), ή ως Υποδιοικητές στην Ενιαία Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, ή ως επόπτες του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) και του Κέντρου Επιχειρήσεων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή ως προϊστάμενοι σε περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτές καθορίζονται στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 13/2018, ή σε θέσεις ευθύνης σε Υπηρεσίες για τις οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια και τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά κατά τη στελέχωσή τους με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, όπως οι θέσεις και οι Υπηρεσίες αυτές ορίζονται κατά τον χρόνο που υπηρετούν σε αυτές σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 30 του ν. 4504/2017. Εξαιρούνται από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου οι Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού, ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, ή Ιερέα.

3.Για την προαγωγή στον βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. οι Αξιωματικοί οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.) απαιτείται:

α) οι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) να έχουν διανύσει συνολική υπηρεσία τριών (3) ετών ως Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. σε Λιμενικές Αρχές, ή σε εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ. -ΕΛ. ΑΚΤ. στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.ΣΥ.Δ./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), ή στο Κέντρο Επιχειρήσεων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (Ε.Κ.Ε.Α.) του συστήματος COSPAS SARSAT., ή στο Ραδιοτηλεπικοινωνιακό Κέντρο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ή στο Κέντρο Άμεσης Δράσης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Α.Δ.- Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων, ή στη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων, ή στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ή σε Υπηρεσίες για τις οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια και τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά κατά τη στελέχωσή τους με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, όπως οι Υπηρεσίες αυτές ορίζονται κατά τον χρόνο που υπηρετούν σε αυτές σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 30 του ν. 4504/2017.

β) Οι κάτοχοι διπλώματος πλοιάρχου ή μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού να έχουν διανύσει συνολική υπηρεσία τριών (3) ετών ως Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. σε πλωτά επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ή σε εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.ΣΥ.Δ./ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στα Κέντρα VTS-VTMIS (Vessel Traffic Services – Vessel Traffic Management Information Services), ή στις Επισκευαστικές Βάσεις του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ή σε Λιμενικές Αρχές ως Επιθεωρητές Κράτους Λιμένα σύμφωνα με το Paris MoU, ή στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), ή στο Κέντρο Επιχειρήσεων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (Ε.Κ.Ε.Α.) του συστήματος COSPAS SARSAT, ή στο Ραδιοτηλεπικοινωνιακό Κέντρο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ή στο Κέντρο Άμεσης Δράσης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Α.Δ.-Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων, ή στη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων, ή σε Υπηρεσίες για τις οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια και τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά κατά τη στελέχωσή τους με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, όπως οι Υπηρεσίες αυτές ορίζονται κατά τον χρόνο που υπηρετούν σε αυτές σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 30 του ν. 4504/2017.

4.Για τις προαγωγές των Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. σε καιρό πολέμου δεν λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής.»

 

Άρθρο 9

Η παρ. 5 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών δεν κρίνονται και δεν προάγονται κατά τον χρόνο της άδειας τους, εκτός εάν τελούν στη γονική άδεια του άρθρου 28 του ν. 4808/2021. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. κρίνονται στις επόμενες τακτικές κρίσεις μετά τη λήξη της άδειας άνευ αποδοχών, με την επιφύλαξη της εξαίρεσης του προηγούμενου εδαφίου.»

 

Άρθρο 10

Η παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.) και οι οποίοι κατέχουν ή προσκομίζουν μετά την αποφοίτησή τους πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή δίπλωμα πλοιάρχου ή μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού, προάγονται στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη υπηρεσίας ως Ανθυπασπιστές και ως Υπαξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ως ακολούθως:

α) οι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) σε Λιμενικές Αρχές, ή σε εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.ΣΥ.Δ./Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./ Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), ή στο Κέντρο Επιχειρήσεων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (Ε.Κ.Ε.Α.) του συστήματος COSPAS SARSAT, ή στο Ραδιοτηλεπικοινωνιακό Κέντρο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ή στο Κέντρο Άμεσης Δράσης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Α.Δ.-Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων, ή στη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων, ή στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας, ή σε Υπηρεσίες για τις οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια και τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά κατά τη στελέχωσή τους με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, όπως οι Υπηρεσίες αυτές ορίζονται κατά τον χρόνο που υπηρετούν σε αυτές, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 30 του ν. 4504/2017.

β) οι κάτοχοι διπλώματος πλοιάρχου ή μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού σε πλωτά επιχειρησιακά μέσα Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ή σε εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.ΣΥ.Δ./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), ή στο Κέντρο Επιχειρήσεων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.ΕΠΙΧ./ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (Ε.Κ.Ε.Α.) του συστήματος COSPAS SARSAT, ή στο Ραδιοτηλεπικοινωνιακό Κέντρο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ή στο Κέντρο Άμεσης Δράσης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Α.Δ.-Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων, ή στη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων, ή σε Υπηρεσίες για τις οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια και τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά κατά τη στελέχωσή τους με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, όπως οι Υπηρεσίες αυτές ορίζονται κατά τον χρόνο που υπηρετούν σε αυτές, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 30 του ν. 4504/2017.»

 

Άρθρο 11

Η παρ. 3 του άρθρου 19 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Ανθυπασπιστές Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Υπαξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες που τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών δεν κρίνονται και δεν προάγονται κατά τον χρόνο της άδειάς τους, εκτός εάν τελούν στη γονική άδεια του άρθρου 28 του ν. 4808/2021. Οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Υπαξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες κρίνονται στις επόμενες τακτικές κρίσεις μετά τη λήξη της άδειας άνευ αποδοχών, με την επιφύλαξη της εξαίρεσης του προηγούμενου εδαφίου.»

 

Άρθρο 12

Η παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Οι Αξιωματικοί μέχρι και του βαθμού του Υποπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., που αναδείχθηκαν ή αναδεικνύονται Ολυμπιονίκες σε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων καθώς και οι προπονητές αυτών, προάγονται στον αμέσως ανώτερο από τον κατεχόμενο βαθμό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και τη συνδρομή των λοιπών προϋποθέσεων προαγωγής. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. του προηγούμενου εδαφίου παραμένουν εντεταγμένοι στην επετηρίδα της κατηγορίας τους και θεωρείται ότι αποκτούν τον βαθμό στον οποίο προάγονται, από την ημερομηνία που τον απέκτησε ο μετά την προαγωγή αυτή αμέσως νεότερός τους.»

 

Άρθρο 13

Η παρ. 1 του άρθρου 32 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Οι Αξιωματικοί μέχρι και του βαθμού του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι κρίσεις συντάξιμη υπηρεσία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, κρίνονται υποχρεωτικά κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις είτε ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» είτε ως «αποστρατευτέοι» και εγγράφονται στους αντίστοιχους πίνακες. Οι Αξιωματικοί μέχρι και του βαθμού του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που δεν διανύουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους εξαιρούνται από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου και κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί τους που δεν συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι κρίσεις συντάξιμη υπηρεσία, εκτός εάν αυτοί δεν επιθυμούν την εξαίρεση αυτή και υποβάλουν σχετική αναφορά στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. πριν από τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων, ή πριν από τη συμπλήρωση της συντάξιμης υπηρεσίας εφόσον αυτή συμπληρώνεται πριν από τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων.»

 

Άρθρο 14

Η παρ. 9 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«9. Αντιπλοίαρχοι, Πλωτάρχες και Υποπλοίαρχοι που προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), ή από βαθμοφόρους Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ή από Υπαξιωματικούς με ειδικότητα Υγειονομικού, που έχουν υποβάλει αίτηση αποστρατείας, εφόσον από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων χαρακτηρίζονται ως «λίαν καλοί» ή «καλοί», θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται με προεδρικό διάταγμα στον αμέσως ανώτερο εν ενεργεία βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται με τη συμπλήρωση ενός μήνα από την προαγωγή τους με άλλο προεδρικό διάταγμα.»

 

Άρθρο 15

Η παρ. 2 του άρθρου 48 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Οι Αξιωματικοί ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, Ιερέα, Οικονομικού, Νομικού, Κυβερνήτη και Μηχανικού, αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής έξι ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης τους. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας, αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής ως χειριστές εναερίων επιχειρησιακών μέσων, δεκαοκτώ ετών από την ημερομηνία κατάταξης τους. Η περίοδος των τριών ετών από την ημερομηνία ονομασίας των Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας, αποτελεί δοκιμαστική περίοδο, κατά την οποία τελούν υπό δοκιμασία ως προς την πτητική ικανότητα και απόδοσή τους.»

 

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα,10 Μαΐου 2023

Πηγή: limenikanea.gr