Στρατεύσιμοι. Αλλαγές στην κατάταξη και αναβολή στράτευσης - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

1.5.23

Στρατεύσιμοι. Αλλαγές στην κατάταξη και αναβολή στράτευσης


 Αριθμ. Φ.429.1/28/226313/Σ.3002 – ΦΕΚ τεύχος Β 2747/25.04.2023

Τροποποίηση διατάξεων της στρατολογικής νομοθεσίας


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

αποφασίζουμε:


Άρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ.429.1/ 5/150045/Σ.11/4.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (Β’ 34)


Το άρθρο 2 της υπό στοιχεία Φ.429.1/5/150045/Σ.11/ 4.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται ως εξής:


«Άρθρο 2

Δημιουργία Μηχανογραφικών Αρχείων Κλάσης και στρατολογική παρακολούθηση των υπόχρεων σε στράτευση


Η δημιουργία των Μηχανογραφικών Αρχείων Κλάσης (ΜΑΚ), στα οποία περιλαμβάνονται όλοι οι άρρενες Έλληνες πολίτες, γίνεται από το Μηχανογραφικό Κέντρο Στρατολογίας των Ενόπλων Δυνάμεων με βάση τα στοιχεία που διατίθενται από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών», κατά τα καθοριζόμενα στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των Μονάδων του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα Μηχανογραφικά Αρχεία Κλάσης καταρτίζονται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους που οι στρατεύσιμοι της κλάσης διανύουν το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους με βάση τα δημοτολόγια, στα οποία είναι γραμμένοι κατά τον χρόνο αυτό. Οι μεταδημοτεύσεις που συντελούνται μετά τον καταρτισμό των Μηχανογραφικών Αρχείων Κλάσης δεν μεταβάλλουν την αρμοδιότητα της στρατολογικής τους παρακολούθησης. Ομοίως, σε περίπτωση πρόσθετης εγγραφής ή μεταβολής στοιχείων στα δημοτολόγια η αρμοδιότητα προσδιορίζεται οριστικά με βάση τα δημοτολόγια που καθορίζονται στην οικεία απόφαση».


Άρθρο 2

Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπό στοιχεία Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας


Το άρθρο 11 της υπό στοιχεία Φ.429.1/5/150045/Σ.11/ 4.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται ως εξής:


«Άρθρο 11

Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ναυτικής ικανότητας


Στους στρατεύσιμους, στους οποίους χορηγείται η αναβολή κατάταξης της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3421/2005 (Α’ 302) και δεν καταθέτουν την πιστοποίηση ή βεβαίωση της παρ. 5 του ίδιου άρθρου έως την ημερομηνία κατάταξης λόγω λήξης ή διακοπής της αναβολής τους ή εφόσον από το προσκομιζόμενο δικαιολογητικό προκύπτει ότι έχουν διακόψει σε προγενέστερο χρόνο τις διαδικασίες, στις οποίες συμμετείχαν προς απόκτηση του κατά περίπτωση επαγγελματικού διπλώματος του εμπορικού ναυτικού, επιβάλλεται μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση και χωρίς να ελέγχεται παραπέρα η στρατολογική τους κατάσταση, καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις ως στρατεύσιμοι. Οι στρατεύσιμοι της κατηγορίας αυτής δεν δικαιούνται κανένα στρατολογικό ευεργέτημα το οποίο παρατείνει τη νόμιμη παραμονή τους εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων, εκτός αυτών που προβλέπονται στα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26 και 37 του ν. 3421/2005».


Άρθρο 3

Τροποποίηση του άρθρου 14 της υπό στοιχεία Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας


Η παρ. 1 του άρθρου 14 της υπό στοιχεία Φ.429.1/5/ 150045/Σ.11/4.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται ως εξής:


«1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3421/2005 (Α’ 302), οι στρατολογικές υπηρεσίες ενημερώνουν όσους εγγράφονται σε δημοτολόγια, επειδή αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια, για τη δυνατότητα χορήγησης αναβολής κατάταξης κατόπιν αίτησής τους, εφόσον το επιθυμούν.»


Άρθρο 4

Τροποποίηση του άρθρου 17 της υπό στοιχεία Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας


Στο άρθρο 17 της υπό στοιχεία Φ.429.1/5/150045/ Σ.11/4.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) αντικαθίστανται οι παρ. 3, 7, 8, 9 και 10, β) στις υπόλοιπες παρ. επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:


«Άρθρο 17

Πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις


1. Οι στρατεύσιμοι μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους που διανύουν το 19ο έτος της ηλικίας τους καλούνται για κατάταξη με την κλάση αρχικά. Όσοι μετά την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους ανήκουν σε κατηγορία, που δικαιολογεί τη νόμιμη παραμονή τους έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, καλούνται να καταταγούν όταν δημιουργούνται λόγοι για κατάταξη. Ο αριθμός των Εκπαιδευτικών Σειρών Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), με τις οποίες διενεργείται η κατάταξη κατ’ έτος, καθορίζεται σε έξι (6) για τον Στρατό Ξηράς και σε τέσσερις (4) για το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία. Ο αριθμός των ΕΣΣΟ είναι δυνατόν να επανακαθορίζεται, με διαταγή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.


2. Όσοι κηρύσσονται ανυπότακτοι καλούνται για κατάταξη με κάθε ΕΣΣΟ. Οι στρατολογικές υπηρεσίες αποστέλλουν, περιοδικά κατά τη διάρκεια της ανυποταξίας, σημειώματα κατάταξης στους ανυπότακτους. Σε περίπτωση διακοπής της ανυποταξίας τους, προγραμματίζονται για κατάταξη με την πρώτη υπόχρεη ΕΣΣΟ, αφότου τα σχετικά έγγραφα που πιστοποιούν τη διακοπή, κατατεθούν ή περιέλθουν στις στρατολογικές υπηρεσίες και, εάν δεν καταταχθούν, κηρύσσονται εκ νέου ανυπότακτοι. Διακοπή ανυποταξίας, κατ’ εφαρμογή της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 3421/2005 (Α’ 302), επέρχεται μόνο με την αυτοπρόσωπη παρουσίαση του ίδιου και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης διακοπής ανυποταξίας. Μετά την κατάταξή τους, οι στρατολογικές υπηρεσίες κοινοποιούν στις οικείες δικαστικές και αστυνομικές αρχές τις μεταβολές διακοπής ανυποταξίας και κατάταξης. Τακτοποίηση ανυποταξίας επέρχεται στις περιπτώσεις που αναδρομική ικανοποίηση αιτήματος χορήγησης οποιουδήποτε ευεργετήματος, που προβλέπεται από τη στρατολογική νομοθεσία, καθιστά νόμιμη τη μη κατάταξη για την οποία κηρύχθηκαν ανυπότακτοι.


3. Όσοι οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια και δεν έχουν εγγραφεί, καλούμενοι για κατάταξη με την κλάση ή κατηγορία που δικαιολογεί την παραμονή τους έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους, εφόσον υποβάλλουν στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε δημοτολόγια πριν από την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν, κατατάσσονται χωρίς συνέπειες με την πρώτη υπόχρεη προς κατάταξη ΕΣΣΟ μετά την παρέλευση μηνός από την ημερομηνία που η απόφαση εγγραφής τους στα δημοτολόγια περιέρχεται στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία. Στην ως άνω ρύθμιση υπάγονται και όσοι δεν όφειλαν να είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια και εγγράφονται πρόσθετα σε αυτά μετά την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους, καθώς και αυτοί, στους οποίους επέρχεται μεταβολή στοιχείων στα δημοτολόγια λόγω αλλαγής φύλου μετά την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους.


4. Οι Κλάδοι τηρούν και ενημερώνουν ονομαστική βάση δεδομένων με τους κατανεμηθέντες στον Κλάδο τους καθώς και με τους υπόχρεους για κατάταξη με κάθε ΕΣΣΟ. Η ένταξη ή η κατανομή των στρατευσίμων σε ΕΣΣΟ γίνεται με διαταγή της Διεύθυνσης Στρατολογικού του κάθε Κλάδου, ανάλογα με τις ημερομηνίες που δημιουργούνται οι λόγοι κατάταξης όσων βρίσκονται νόμιμα έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιπτώσεων που περιγράφονται στις διατάξεις του ν. 3421/2005 και της απόφασης αυτής. Στις ΕΣΣΟ εντάσσονται επίσης και οι στρατεύσιμοι κάθε κλάσης που καλούνται αρχικά, ανάλογα με τις ανάγκες των Κλάδων.


5. Με ονομαστική διαταγή της Διεύθυνσης Στρατο-λογικού του κάθε Κλάδου είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση ένταξη στρατευσίμων στην προηγούμενη ΕΣΣΟ από αυτήν που υποχρεούνται για κατάταξη. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία, η οποία καταχωρίζει σχετική μεταβολή στη στρατολογική μερίδα του ενδιαφερόμενου. Η Διεύθυνση Στρατολογικού του οικείου Κλάδου αποφασίζει ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και καταχωρίζει τη σχετική μεταβολή ένταξης στη στρατολογική μερίδα του ενδιαφερόμενου.


6. Με διαταγή τους οι Διευθύνσεις Στρατολογικού των Κλάδων καθορίζουν:

α. Τις διαδικασίες δημιουργίας, τήρησης, διαχείρισης και ενημέρωσης της ονομαστικής βάσης δεδομένων που τηρούν με τους κατανεμηθέντες στον Κλάδο αρχικά καλούμενους και τους υπόχρεους για κατάταξη με κάθε ΕΣΣΟ.

β. Τις ενέργειες των στρατολογικών υπηρεσιών για όσους διακόπτουν τη νόμιμη παραμονή τους έξω από τις Ένοπλές Δυνάμεις και για τους ανυπότακτους που προγραμματίζονται για κατάταξη.

γ. Τις υποχρεώσεις των διοικήσεων στρατολογικών υπηρεσιών στην προαναφερόμενη διαδικασία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των Μονάδων του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

δ. Τις υποχρεώσεις των κέντρων και των μονάδων κατάταξης για την ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια της διαδικασίας κατάταξης των ΕΣΣΟ.

ε. Οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια κρίνουν απαραίτητη για τον ακριβή σχεδιασμό και υλοποίηση κατάταξης των ΕΣΣΟ.


7. Μετά την έκδοση της απόφασης πρόσκλησης της κάθε ΕΣΣΟ οι Κλάδοι δημιουργούν ηλεκτρονικό αρχείο με τα ληξιαρχικά και στρατολογικά στοιχεία των καλουμένων για κατάταξη, το οποίο αποστέλλουν στο Μηχανογραφικό Κέντρο Στρατολογίας. Οι στρατολογικές υπηρεσίες προβαίνουν στην αντιπαραβολή του εν λόγω αρχείου, καθώς και των λοιπών σχετικών αρχείων που αποστέλλονται από το Μηχανογραφικό Κέντρο Στρατολογίας, με τις στρατολογικές μερίδες των καλουμένων για κατάταξη, τα σημειώματα κατάταξης των οποίων αναρτώνται στις ηλεκτρονικές θυρίδες τους.


8. Οι καλούμενοι για κατάταξη υποχρεούνται να εισέλθουν στον δικτυακό τόπο του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων («www.stratologia.gr»), προκειμένου να ενημερωθούν για την ημερομηνία και τη μονάδα κατάταξής τους, να αποθηκεύσουν ηλεκτρονικά και, εφόσον επιθυμούν, να εκτυπώσουν το σημείωμα κατάταξης με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης, που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα «taxisnet» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Οι στρατολογικές υπηρεσίες δύνανται να αποστέλλουν στους καλούμενους σχετική ειδοποίηση για την ως άνω υποχρέωση, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος («email») ή γραπτού μηνύματος («sms») στο κινητό τους τηλέφωνο. Λοιπές λεπτομέρειες της διαδικασίας καθορίζονται με διαταγή της Διεύθυνσης Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ.


9. Οι στρατολογικές υπηρεσίες δύνανται να αποστέλλουν σημειώματα κατάταξης στα αρμόδια τμήματα της Ελληνικής Αστυνομίας για επίδοση σε όσους καλούνται για κατάταξη και δεν διαθέτουν κανένα στοιχείο επικοινωνίας, καθώς και σε περιπτώσεις επείγουσας κατάταξης των καλουμένων.


10. Τα κέντρα ή οι μονάδες κατάταξης δεν κάνουν κανέναν δεκτό για κατάταξη, αν κατά την προσέλευσή του σ’ αυτές δεν αποδεικνύεται η υποχρέωσή του για κατάταξη και η ταυτότητά του από επίσημα στοιχεία. Για τους παρουσιαζόμενους χωρίς το σημείωμα κατάταξης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα κέντρα ή οι μονάδες κατάταξης εξακριβώνουν τηλεφωνικά από τις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες αν αυτοί έχουν υποχρέωση να καταταγούν. Στην περίπτωση που δεν έχουν μαζί τους δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο στοιχείο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους, η εξακρίβωσή της μπορεί να γίνει και βάσει επισήμων στοιχείων τα οποία θα περιέλθουν στο κέντρο ή στη μονάδα κατάταξης με άμεσο τρόπο, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του παρουσιαζόμενου περί της ορθότητας των στοιχείων του και της υποχρέωσής του να καταθέσει εντός πέντε (5) ημερών επίσημα στοιχεία ταυτοπροσωπίας.


11. Τα κέντρα ή οι μονάδες κατάταξης ενεργούν σύμφωνα με τις διαταγές των Κλάδων και συντάσσουν καταστάσεις καταταγέντων και μη καταταγέντων, τις οποίες διαβιβάζουν στις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης. Οι στρατολογικές υπηρεσίες για όσους έχουν καταταγεί, καταχωρίζουν τις σχετικές μεταβολές, ενώ για όσους δεν έχουν καταταγεί ενεργούν για την αναζήτησή τους. Όσοι δεν κατατάσσονται χωρίς νόμιμο λόγο κηρύσσονται ανυπότακτοι.


12. Οι παρουσιαζόμενοι στο κέντρο ή τη μονάδα κατάταξης αργότερα από την καθοριζόμενη για την κατηγορία τους ημερομηνία και μέχρι την 24.00 ώρα της τελευταίας ημέρας κατάταξης της ΕΣΣΟ γίνονται δεκτοί για κατάταξη ως εκπρόθεσμοι, υπέχοντας μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή τα κέντρα ή οι μονάδες κατάταξης σημειώνουν με ευδιάκριτο τρόπο στις παρατηρήσεις των υποβαλλόμενων στις στρατολογικές υπηρεσίες καταστάσεων καταταγέντων την ένδειξη περί εκπρόθεσμης κατάταξης αυτών. Οι στρατολογικές υπηρεσίες βάσει των καταστάσεων αυτών επιβάλλουν τη μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, την καταχωρίζουν στην οικεία στρατολογική μερίδα και την κοινοποιούν στη μονάδα που υπηρετεί ο οπλίτης, για την ενημέρωση του ίδιου καθώς και των ατομικών του εγγράφων.


13. Τα κέντρα ή οι μονάδες κατάταξης καταχωρίζουν τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που υπέχουν αυτοί που κατατάσσονται στα ατομικά τους έγγραφα, τις γνωστοποιούν σ’ αυτούς και συντάσσουν σχετικό αποδεικτικό κοινοποίησης, το οποίο υπογράφεται από τους ίδιους και επισυνάπτεται στα ατομικά τους έγγραφα».


Άρθρο 5

Τροποποίηση του άρθρου 22 της υπό στοιχεία Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας


Η παρ. 6 του άρθρου 22 της υπό στοιχεία Φ.429.1/5/ 150045/Σ.11/4.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται ως εξής:


«6. Όσοι καλούνται για κατάταξη και μετατοπίζεται η ημερομηνία κατάταξής τους, καλούνται από τα Γενικά Επιτελεία να καταταγούν σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήξη της μετατόπισής τους. Κατ’ εξαίρεση, οι έφεδροι, των οποίων η ημερομηνία λήξης της μετατόπισης κατάταξης βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος για το οποίο προσκλήθηκαν για άσκηση ή μετεκπαίδευση, υποχρεούνται να καταταγούν στις μονάδες τους, με βάση την πρόσκληση που έχουν παραλάβει, εφόσον η άσκηση ή μετεκπαίδευση συνεχίζεται και το υπόλοιπο της διάρκειάς της είναι τουλάχιστον δύο (2) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της μετατόπισης. Σε περίπτωση διαδοχικών μετατοπίσεων της ημερομηνίας κατάταξης, ο συνολικός χρόνος μετατόπισης δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν την πρώτη φορά. Εφόσον η συνολική διάρκεια μετατόπισης υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες, οι καλούμενοι παραπέμπονται στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή για κρίση της σωματικής τους ικανότητας».


Άρθρο 6

Τροποποίηση του άρθρου 30 της υπό στοιχεία Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας


Η παρ. 7 του άρθρου 30 της υπό στοιχεία Φ.429.1/5/150045/ Σ.11/4.1.2006 απόφασης ΥΦΕΘΑ αντικαθίσταται ως εξής:


«7. Η μεταφορά εφέδρων από Κλάδο σε Κλάδο γίνεται από το ΓΕΕΘΑ μετά από πρόταση του Κλάδου στον οποίο ανήκουν και απλή γνώμη του Κλάδου στον οποίο μεταφέρονται. Με την ίδια διαδικασία καθορίζονται οι ειδικότητες, τα όπλα ή σώματα στα οποία εγγράφονται, οι κλάσεις οι οποίες μεταφέρονται, ο χρόνος εγγραφής και διαγραφής τους και οι διαδικαστικές λεπτομέρειες για τη μεταφορά των εγγραφών της βάσης δεδομένων των μεταφερθέντων εφέδρων στον Κλάδο που θα τους παρακολουθεί. Όσοι ανήκουν στην εφεδρεία ενός Κλάδου και κατατάσσονται για οποιοδήποτε λόγο σε άλλον Κλάδο, απολυόμενοι εγγράφονται στην εφεδρεία αυτού, εφόσον υπηρέτησαν χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που προβλέπεται για τον Κλάδο αυτό».


Άρθρο 7

Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.420/79/81978/Σ.300/21.12.2005 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Εναλλακτική υπηρεσία αντιρρησιών συνείδησης» (Β’ 1854)


Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.420/79/ 81978/Σ.300/21.12.2005 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίστανται ως εξής:


«1. Η ειδική επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 3421/2005 (Α’ 302), εφόσον υπάρχουν αιτήματα για εξέταση, συγκαλείται με μέριμνα του προέδρου της, ύστερα από σχετική συνεννόηση με τη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γ.Ε.ΕΘ.Α. και συνεδριάζει, όσες φορές απαιτείται, εντός των δύο (2) επομένων μηνών από την κατάταξη κάθε εκπαιδευτικής σειράς στρατευσίμων ή από την υποχρέωση κατάταξης για εκπλήρωση εφεδρικής υποχρέωσης, αναλόγως αν πρόκειται για στρατεύσιμους ή έφεδρους. Οι συνεδριάσεις γίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε χώρο του Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δύνανται να πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη.


2. Καθήκοντα προέδρου της παραπάνω επιτροπής εκτελεί ο σύμβουλος ή ο πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, χρέη δε εισηγητή και γραμματέα εκτελεί ο αξιωματικός του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. Η επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, στις περιπτώσεις δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου».


Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Πηγή