Κρίσεις 2022: Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής – Όλα τα ονόματα(φεκ) - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

19.3.22

Κρίσεις 2022: Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής – Όλα τα ονόματα(φεκ) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 18 Μαρτίου 2022 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του π.δ. 38/2012

(Α’ 75), της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 (Α’ 311), των περ. α) και β) της παρ. 2 του άρθρου 3, των άρθρων 5, 7 και 14, των παρ. 2, 4 και 6 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), και του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 (Α’ 26).

1. Κυρώνονται οι πίνακες κρίσης Ανώτατων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που
συνέταξε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2022 και για τους
οποίους σχετικό είναι το από 18 Μαρτίου 2022 πρακτικό του, ως ακολούθως:

Α. Για Υποναυάρχους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Πίνακας Α’

«Διατηρητέων»

1 Αργυράκης Ιωάννης του Γεωργίου (Α.Μ. 874)
2 Τσελίκης Αλέξανδρος του Αθανασίου (Α.Μ. 879)
3 Πανταζόγλου Αριστείδης του Αποστόλου (Α.Μ. 884)
4 Μάζης Αντώνιος του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 893)

Πίνακας Β’

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1 Καραγεώργος Γεώργιος του Γερασίμου (Α.Μ. 871)
2 Πασσάδης Νικόλαος του Αθανασίου (Α.Μ. 890)

Πίνακας Γ’

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

Β. Για Υποναύαρχο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικό:

Πίνακας Α’

«Διατηρητέων»

Κωνσταντέλλος Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ.Ε. 64)

Γ. Για Αρχιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Πίνακας Α’

«Διατηρητέων»

1 Σκανδάλης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 894)
2 Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 895)
3 Κανάκης Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 899)
4 Ρεΐζης Δρόσος του Χρυσούλη (Α.Μ. 900)
5 Γκίζης Ιάκωβος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 901)
6 Σαπουνάς Ευρυβιάδης του Βασιλείου (Α.Μ. 904)
7 Πασσάκος Σπυρίδων του Παναγιώτη (Α.Μ. 905)
8 Κοντιζάς Τρύφων του Εμμανουήλ (Α.Μ. 907)
9 Κωσταράκης Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 909)
10 Ευαγγελίδης Σπυρίδων
του Αθανασίου (Α.Μ. 911)
11 Χαμέτης Παντελής του Ιωάννη (Α.Μ. 913)
12 Καστάνης Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 915)
13 Ροκίδης Ζαφείριος του Δημητρίου (Α.Μ. 916)
14 Σγουρού Μαγδαληνή του Ιωάννη (Α.Μ. 919)
15 Πετρόπουλος Ελευθέριος του Νικολάου (Α.Μ. 921)
16 Λαγκαδιανός Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 927)
17 Μαρουλάκης Χαράλαμπος του Δημητρίου (Α.Μ. 929)

Πίνακας Β’

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Κυριακουλόπουλος Δημήτριος του Θεοδώρου (Α.Μ. 924)

Πίνακας Γ’

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

Δ. Για Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικό:

Πίνακας Α’

«Διατηρητέων»

Μπόρα Χριστίνα του Κωνσταντίνου (Α.Μ.Ε. 65)

Ε. Για Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικό (εξ εφέδρων):

Πίνακας Α’

«Διατηρητέων»

Σοφούλης Νικόλαος του Σπυρίδωνα (Α.Μ.Ε. 63)

2. Προάγονται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων), για τριάντα (30) ημέρες, οι Υποναύαρχοι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

1 Καραγεώργος Γεώργιος του Γερασίμου (Α.Μ. 871)

2 Πασσάδης Νικόλαος του Αθανασίου (Α.Μ. 890)

λόγω εγγραφής τους στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

3. Προάγεται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών
θέσεων), για τριάντα (30) ημέρες, ο Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Κυριακουλόπουλος Δημήτριος του Θεοδώρου (Α.Μ. 924) λόγω εγγραφής του στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντωντη σταδιοδρομία τους».

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 18 Μαρτίου 2022 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του
Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 (Α’ 311), της
περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 1 και των άρθρων 2-5 του π.δ. 38/2012 (Α’ 75), των άρθρων 5, 7, 14 και των παρ. 1
και 3 του άρθρου 38 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), και του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 (Α’ 26).

1. Κυρώνεται το από 18 Μαρτίου 2022 πρακτικό του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2022, για την επιλογή ενός (01) Υποναυάρχου Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προς πλήρωση της κενής θέσης του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

2. Προάγεται ο Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αργυράκης Ιωάννης του Γεωργίου
(Α.Μ. 874) στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, λόγω επιλογής του για
την πλήρωση της κενής θέσης του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3. Κυρώνεται το από 18 Μαρτίου 2022 πρακτικό του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2022,για την επιλογή ενός (01) Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προς πλήρωση της κενής θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής.

4. Προάγεται ο Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής Τσελίκης Αλέξανδρος του Αθανασίου (Α.Μ. 879) στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, λόγω επιλογής του για την πλήρωση της κενής θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

5. Κυρώνεται το από 18 Μαρτίου 2022 πρακτικό του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2022 για την επιλογή τεσσάρων (04) Αρχιπλοιάρχων Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προς πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

6. Προάγονται οι Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής:

1 Σκανδάλης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 894)

2 Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 895)

3 Κανάκης Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 899)

4 Ρεΐζης Δρόσος του Χρυσούλη (Α.Μ. 900)

στον βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής λόγω επιλογής τους προς πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ


Media Group 


No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.