Κύρωση πινάκων επανάκρισης Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

16.3.22

Κύρωση πινάκων επανάκρισης Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


Κύρωση πινάκων επανάκρισης Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής κατόπιν ενδικοφανούς προσφυγής και ακυρωτικών αποφάσεων Διοικητικού Δικαστηρίου - Διοικητική αποκατάσταση Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 25 Φεβρουαρίου 2022 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6, της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 1 και των άρθρων 3, 5 και 6 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4504/2017 (Α’ 184) και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν.4456/2017 (Α’ 24), του άρθρου 5, της παρ. 1 του άρθρου 7 και του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως οι περιπτώσεις στ), ζ) και η) της παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 29 του ν. 4676/2020 (Α’67) και όπως η παρ. 13 του άρθρου 11 αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4456/2017 (Α’ 24):

1. Κυρώνεται ο πίνακας επανάκρισης Ανώτερου Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για το έτος 2021, κατόπιν της ενδικοφανούς προσφυγής του, ως ακολούθως:

Για Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Π ί ν α κ α ς Α’

«Προακτέων»

Κατσούλης Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 977)

2. Κυρώνονται οι πίνακες επανάκρισης Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για παρελθόντα έτη, ως ακολούθως:

Α. Για το έτος 2017:

i. Για Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και νυν Υποναύαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.), κατόπιν της αριθ. Α122/2021 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:

Π ί ν α κ α ς Α’

«Προακτέων»

Τσιαλός Θωμάς του Αθανασίου (Α.Μ. 877)

ii. Για Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και νυν Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατόπιν της αριθ. Α121/2021 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:

Π ί ν α κ α ς Α’

«Προακτέων»

Παΐσιος Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Α.Μ. 931)

Β. Για το έτος 2019:

Για Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και νυν Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατόπιν της αριθ. Α148/2021 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:

Π ί ν α κ α ς Α’

«Προακτέων»

Μαργαρώνης Ιωάννης του Γρηγορίου (Α.Μ. 948)

3. Προάγεται ο Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Κατσούλης Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 977), κατόπιν της από 24 Σεπτεμβρίου 2021 ενδικοφανούς προσφυγής του για το έτος 2021, στον βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναδρομικά από 26 Μαρτίου 2021, ημερομηνία προαγωγής ομοιοβάθμων του Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής κατ’ εφαρμογή της διάταξης της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 81/2012 και κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2021 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», για το έτος 2021. Τίθεται ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Κατσούλης Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 977) στην επετηρίδα των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προ του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Ζαΐμη Αναστάσιου του Ευάγγελου (Α.Μ. 978) και μετά τον Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τσαγκαράκη Γρηγόριο του Χαράλαμπου (Α.Μ. 990). 

4. Διοικητική αποκατάσταση του Πλοιάρχου και νυν Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.) Τσιαλού Θωμά του Αθανασίου (Α.Μ. 877), κατόπιν της υπ’ αριθ. Α122/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, για το έτος 2017, ως ακολούθως:

Ανακαλείται το από 31 Ιουλίου 2019 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1390 Γ’/22-8-2019), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τσιαλού Θωμά του Αθανασίου (Α.Μ. 877) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Β’ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό», για το έτος 2017.

5. Διοικητική αποκατάσταση του Αντιπλοιάρχου και νυν Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Παΐσιου Κωνσταντίνου του Δημητρίου (Α.Μ. 931), κατόπιν της υπ’ αριθ. Α121/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, για το έτος 2017, ως ακολούθως:

α. Ανακαλείται το από 31 Ιουλίου 2019 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1390 Γ’/22-8-2019), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Παΐσιου Κωνσταντίνου του Δημητρίου (Α.Μ. 931) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Β’ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό», για το έτος 2017.

β. Ανακαλείται το από 04 Απριλίου 2018 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 351 Γ’/04-4-2018), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Παΐσιου Κωνσταντίνου του Δημητρίου (Α.Μ. 931) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2018 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», για το έτος 2018.

γ. Ανακαλείται το από 04 Απριλίου 2018 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 351 Γ’/04-4-2018), κατά το μέρος που αφορά στην προαγωγή του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Παΐσιου Κωνσταντίνου του Δημητρίου (Α.Μ. 931) στον βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

δ. Προάγεται ο Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Παΐσιος Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Α.Μ. 931) στον βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναδρομικά από 20 Νοεμβρίου 2017, ημερομηνία προαγωγής ομοιοβάθμων του και της αυτής τάξεως Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος  - Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2021 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων» για το έτος 2017. Τίθεται ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Παΐσιος Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Α.Μ. 931) στην επετηρίδα των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προ του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Μπαγδατόπουλου Ιωάννη του Δημητρίου (Α.Μ. 932) και μετά τον Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Ευμορφόπουλο Χαρίλαο του Ιωάννη (Α.Μ. 930).

6. Διοικητική αποκατάσταση του Αντιπλοιάρχου και νυν Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Μαργαρώνη Ιωάννη του Γρηγορίου (Α.Μ. 948), κατόπιν της υπ’ αριθ. Α148/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, για το έτος 2019, ως ακολούθως:

α. Ανακαλείται το από 31 Ιουλίου 2019 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1390 Γ’/22-8-2019), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Μαργαρώνη Ιωάννη του Γρηγορίου (Α.Μ. 948) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Β’ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό», για το έτος 2019.

β. Ανακαλείται το από 15 Ιουνίου 2020 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 942 Γ’/19-6-2020), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Μαργαρώνη Ιωάννη του Γρηγορίου (Α.Μ. 948) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2020 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», για το έτος 2020.

γ. Ανακαλείται το από 15 Ιουνίου 2020 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 942 Γ’/19-6-2020), κατά το μέρος που αφορά στην προαγωγή του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Μαργαρώνη Ιωάννη του Γρηγορίου (Α.Μ. 948) στον βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

δ. Προάγεται ο Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Μαργαρώνης Ιωάννης του Γρηγορίου (Α.Μ. 948) στον βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναδρομικά από 13 Οκτωβρίου 2019, ημερομηνία προαγωγής ομοιοβάθμων του και της αυτής τάξεως Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2021 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων» για το έτος 2019. Τίθεται ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Μαργαρώνης Ιωάννης του Γρηγορίου (Α.Μ. 948) στην επετηρίδα των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προ του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Γιαλελή Κωνσταντίνου του Άγγελου (Α.Μ. 949) και μετά τον Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Μπότση Δημοσθένη του Δημητρίου (Α.Μ. 945).

(Αρ. Πρωτ. Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ/Δ.Ο.Δ.: 1818/28-02-2022).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.