Κύρωση πινάκων έκτακτης κρίσης κατωτέρων αξιωματικών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. για το έτος 2022 μετά προαγωγής τους στον επόμενο βαθμό - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

16.3.22

Κύρωση πινάκων έκτακτης κρίσης κατωτέρων αξιωματικών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. για το έτος 2022 μετά προαγωγής τους στον επόμενο βαθμό


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 23 Φεβρουρίου 2022 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3079/2002 (Α΄ 311), της παρ.2 του άρθρου 5 του π.δ.38/2012 (Α΄75) και της περ. (β) της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 7, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 28 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139):

1. Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος και από διακεκριμένους αθλητές, στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου, που συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021 (πρακτικό 28 Ιανουαρίου 2022), ως ακολούθως:

Α. Για Ανθυποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, για το έτος 2022, κατ΄ εφαρμογή της περ. (β) της παρ.1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ.81/2012:

 Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

1. Σταματίου Μαρία του Αλεξάνδρου (Α.Μ. 3885)

2. Καραντζιά Μαρία του Μιχαήλ (Α.Μ. 3890) 

 Π ί ν α κ α ς Β' 

 «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Ουδείς

 Π ί ν α κ α ς Γ΄

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

Β. Για Ανθυποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που προέρχεται από διακεκριμένους αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ., για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (β) της παρ.1 του άρθρου 7 και της παρ. 2 του άρθρου 28 του π.δ.81/2012:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

Παυλίδης Θεοχάρης του Ιακώβου (Α.Μ. 3916)

2. Α. Προάγεται η Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Σταματίου Μαρία του Αλεξάνδρου (Α.Μ. 3885), η οποία προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, στον βαθμό της Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 19 Ιανουαρίου 2022, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (β) της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.

Β. Προάγεται η Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Καραντζιά Μαρία του Μιχαήλ (Α.Μ. 3890), η οποία προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, στον βαθμό της Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 02 Φεβρουαρίου 2022, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (β) της παρ.1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ.81/2012.

Γ. Προάγεται ο Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής Παυλίδης Θεοχάρης του Ιακώβου (Α.Μ. 3916), ο οποίος προέρχεται από διακεκριμένους αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ., στον βαθμό του Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 03 Ιανουαρίου 2022, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (β) της παρ.1 του άρθρου 7 και της παρ.2 του άρθρου 28 του π.δ. 81/2012.

(Αριθ.Πρωτ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 1722/25-02-2022)

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.