Αποστρατεία μίας (01) Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής κατόπιν αποδοχής αίτησης παραίτησής της - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

25.4.23

Αποστρατεία μίας (01) Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής κατόπιν αποδοχής αίτησης παραίτησής της


Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 18 Απριλίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 36 και της παρ. 1 του άρθρου 48 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139) και του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75):


1. Τίθεται σε αποστρατεία η Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) Μαυροματίδου Αναστασία του Νικολάου (Α.Μ. 1372), κατόπιν υποβολής της από 13 Μαρτίου 2023 αίτησης παραίτησής της, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/25586/2023/04.04.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


2. Η παραπάνω αποστρατευόμενη Αξιωματικός εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του ΛΣΕΛΑΚΤ μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (05) ετών από την ημερομηνία διαγραφής της από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 37/2012.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ