Κακή νομοθέτηση η έκδοση του ΠΔ 86/2022- Καταστρατήγηση συνταγματικά και νομικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

26.4.23

Κακή νομοθέτηση η έκδοση του ΠΔ 86/2022- Καταστρατήγηση συνταγματικά και νομικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.


 Επιστολή Π.Ο.Λ για τα δικαιώματα των στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ – ΠΔ 86/2022

Προς

 1. Υπουργό Εθνικής Αμύνης
 2. Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
 3. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας – Γ.Ε.ΕΘ.Α.
 4. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού – Γ.Ε.Ν.
 5. Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 6. Διευθυντή Κλάδου Δ΄ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 7. Διευθυντή Υγειονομικής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 8. Πρόεδρο και Μέλη Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής Ναυτικού – Α.Υ.Ε.Ν.
 9. Πρόεδρο και Μέλη Ανώτατης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής -Α.Ν.Υ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Κακή νομοθέτηση η έκδοση του ΠΔ 86/2022- Καταστρατήγηση συνταγματικά και νομικά    κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. υπηρεσίας γραφείου με δυσίατα νοσήματα με τις ευλογίες της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του ΥΝΑΝΠ – Νομοθέτηση διατάξεων κατά παράβαση εξουσιοδοτικών νόμων ΥΠΕΘΑ και ΥΝΑΝΠ και εμπλοκή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του ΠΝ σε διαδικασίες: i) αυτεπάγγελτης επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε κατάσταση υπηρεσία γραφείου και ii) εξυπηρέτησης υπηρεσιακών και επιχειρησιακών αναγκών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ υπηρεσίας γραφείου -Αίτημα παροχής στοιχείων και διευκρινήσεων για κάθε νόμιμη χρήση.»

ΣΧΕΤ: α) Η υπ΄ αριθ. 457/14-02-2022 Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά του ΠΔ 86/17-12-2022.

           β) Η υπ΄ αριθ. Α470/2020 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

           γ) Η Αιτιολογική Έκθεση του ΠΔ 86/2022.

           δ) Το αρ. πρωτ.: 7017/4/12698/01-03-2011 έγγραφο Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

           ε) Η αρ.: 222/Ειδ. 13/ 14-09-2010 Τροπολογία, εισαχθείσα ως παρ. 6 στο άρθρο 37 του ν. 3886/2010.

         στ) Η από 24-01-2023 Επιστολή της ΠΟΛ για χορήγηση στοιχείων

           ζ) Η από 08-02-2023 Παραγγελία της Εισαγγελίας Ναυτοδικείου Πειραιά

          η) Η από έτους 2017 ανακοίνωση ΠΟΕΠΛΣ για την τροποποίηση του άρθρου 4 του ΠΔ 37/12.

          θ) Η αρ. πρωτ.: 2532.1/8158/23/01-02-2023 Ερμηνευτική Διαταγή-Εγκύκλιος Διευθυντή Υ.Υ.

           ι) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

         ια) Το αρ.πρωτ.: 2415.1/10283/09-02-2023 έγγραφο ΔΠ σε εκτέλεση της 08-02-2023 Παραγγελίας.

           1.i) Με την παρούσα επιστολή, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών παρέχει εκτενή και λεπτομερή ενημέρωση αναφορικά με το εκ νέου νομοθετικά ρυθμισθέν δια του ΠΔ 86/2022 καθεστώς της καταστάσεως υπηρεσίας γραφείου στο Λιμενικό Σώμα, καθώς και αναφορικά με τη σημαντική βλάβη που προκαλείται, ένεκα έκδοσης του συγκεκριμένου ΠΔ, στα δικαιώματα των στελεχών ΛΣ με δυσίατα νοσήματα, που τελούν στην κατάσταση αυτή, καλώντας όλα τα υπηρεσιακά μέρη, που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην εφαρμογή όμοιου ΠΔ, να εξετάσουν προσεκτικά τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα επιστολή πριν προβούν στην ανάληψη οποιασδήποτε ενέργειας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 86/2022, για τη δικαστική ακύρωση του οποίου η Π.Ο.Λ. έχει προσφύγει εμπροθέσμως στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

 1. ii) Με τις διατάξεις του προσφάτως εκδοθέντος ΠΔ 86/2022, μεταβλήθηκε εις το χείρον το ρυθμιστικό πλαίσιο της καταστάσεως υπηρεσίας γραφείου στο Λιμενικό Σώμα, σε βάρος των στελεχών ΛΣ που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα. Το μεταβληθέν, πρότερο νομοθετικό πλαίσιο της καταστάσεως υπηρεσίας γραφείου, θεσμοθετήθηκε κατά το έτος 2012 με την ευεργετική διάταξη του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012, σύμφωνα την οποία, μετά την άπαξ, οριστική και αμετάκλητη μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης ενός στελέχους ΛΣ και τη μεταφορά του από την ενεργό υπηρεσία στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, κατόπιν έκδοσης της σχετικής αμετάκλητης γνωμάτευσης της ΑΝΥΕ,  συστηνόταν για το στέλεχος με μία και μόνο διοικητική κανονιστική πράξη, ήτοι με μία και μόνο Απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, προσωποπαγής μη οργανική θέση σε συγκεκριμένη υπηρεσία της επιλογής του στελέχους, στην οποία και τοποθετείτο με την αυτήν κανονιστική Απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος (ΣτΕ 103/2020, 2655/2017). Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022, εκδόθηκαν περί τα μέσα μηνός Μαρτίου τρέχοντος έτους Αποφάσεις του Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας του ΛΣ για την επαναπαραπομπή ενώπιον της ΑΝΥΕ όλων εκείνων των στελεχών ΛΣ που τελούν (κατ΄ εφαρμογή του ΠΔ 37/2012) πλέον της τριετίας σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, ώστε η ΑΝΥΕ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παργ. 3 και 5 του ΠΔ 86/2022, να επανεξετάσει, εκ νέου, τη σωματική τους ικανότητα και να επανακαθορίσει τα καθήκοντα που δύνανται να εκτελούν σύμφωνα με την πάθηση από την οποία νοσούν και τη βαρύτητα αυτής. Και τούτες οι Αποφάσεις του Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας ΛΣ εκδόθηκαν παρά το γεγονός ότι οι γνωματεύσεις της ΑΝΥΕ, που συντάχθηκαν κατά το παρελθόν (σε κάποιες περιπτώσεις προ μίας 10ετίας) για τα ως άνω εκ νέου επαναπαραπεμπόμενα στελέχη ΛΣ, αφορούσαν σε άπαξ και μόνιμη μεταφορά τους σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου (με ενυπόγραφη απόφανση της oλομέλειας της ΑΝΥΕ) και οι οποίες γνωματεύσεις κατέστησαν οριστικά αμετάκλητες, είτε μετά της παρέλευση απράκτου του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος (10 ημερών) εντός του οποίου, παρότι υφίστατο σχετικό δικαίωμα, τελικώς, όμως, δεν ασκήθηκε προσφυγή κατ΄ αυτών, είτε μετά την οριστική απόφανση της Αναθεωρητικής Επιτροπής ΠΝ  επί ασκηθείσας εμπροθέσμου προσφυγής κατ΄ αυτών. Επισημαίνεται δε ότι το δικαίωμα της εμπροθέσμου προσφυγής κατά των Γνωματεύσεων της ΑΝΥΕ προβλεπόταν νομοθετικά και για τον Αρχηγό του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., κατά τη άσκηση της οποίας τα στελέχη ΛΣ παραπέμπονταν στην Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Υ.Ε.Ν.) για τελική κρίση.
 2. Ως προελέχθη, η παρούσα επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών υποβάλλεται προς τον σκοπό ενδελεχούς ενημέρωσης όλων των μερών/οργάνων, τόσο του Λιμενικού Σώματος, όσο και του Πολεμικού Ναυτικού, που πρόκειται να εμπλακούν και να συνεργήσουν, κατά παντί τρόπο, στην εφαρμογή των διατάξεων του προσφάτως εκδοθέντος ΠΔ 86/2022, ότι τόσο οι υπηρεσιακές ενέργειες που προβλέπεται να αναληφθούν, όσο και οι διοικητικές πράξεις που επίκειται να παραχθούν κατά την υλοποίηση των οριζομένων στο υπόψη νομοθέτημα,αντίκεινται κατάφορα σε διατάξεις εξουσιοδοτικών νόμων, στην υφιστάμενη νομολογία και σε δεδικασμένο προηγούμενων δικαστικών αποφάσεων, προσκρούουν σε θεμελιώδεις και απαράβατους κανόνες του συνταγματικού και διοικητικού δικαίου, παραβιάζουν τις αρχές της αναλογικότητας, της αναλογικής ισότητας, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, θίγουν την ασφάλεια δικαίου και ως εκ τούτου, υπονομεύουν την υπηρεσιακή, αλλά και την προσωπική και οικογενειακή ζωή των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα υγείας, καταστρατηγώντας κατοχυρωμένα στο πρόσωπο τους πολυετή έννομα δικαιώματα και οφέλη. Προς τον σκοπό διασφάλισης των κεκτημένων δικαιωμάτων των στελεχών ΛΣ που τελούν σε υπηρεσία γραφείου, η ΠΟΛ, ως όφειλε, προέβη εμπροθέσμως στη υποβολή της (α) σχετικής υπ΄ αριθμό 457/14-02-2023 Αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ για την ακύρωση του ΠΔ 86/2022 και την επαναφορά σε ισχύ στο Λιμενικό Σώμα του πρότερου ευεργετικού νομοθετικού πλαισίου ρύθμισης της υπηρεσίας γραφείου του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012, το οποίο, βεβαίως, εναρμονιζόταν πλήρως, ως θα αναλυθεί και κατωτέρω, με το αντίστοιχο θεσμικό καθεστώς, που διέπει και ρυθμίζει την κατάσταση υπηρεσίας γραφείου τόσο στις Ένοπλες Δυνάμεις, όσο και στην Ελληνική Αστυνομία.
 3. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών ήδη από τις πρώτες κιόλας ημέρες μετά τη δημοσίευση του ΠΔ 86/2022, αλλά και μεταγενέστερα πάλι, προέβη στην έκδοση Ανακοίνωσης δια της οποίας εκφράσαμε την πλήρη αντίθεσή μας στο νέο ρυθμιστικό καθεστώς που προβλέπεται να διέπει εφεξής την κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου.Να σημειωθεί ότι ουδέποτε κατά τη διαδικασία επεξεργασίας του προκείμενου ΠΔ δεν κλήθηκε επισήμως η ΠΟΛ, αλλά και κανένα άλλο, κατά τα πραγματικά δεδομένα, συνδικαλιστικό όργανο του ΛΣ, να συμμετάσχει ομού με τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα της Διοίκησης ΛΣ και του ΥΝΑΝΠ σε διαβούλευση επί των συναφών διατάξεων, που υπέστησαν εις το χείρον τροποποίηση σε βάρος των στελεχών ΛΣ με σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Η ίδια αυτή, άλλωστε, ανεπίτρεπτη στάση της Διοίκησης του ΛΣ, που είναι ενδεικτική της κουλτούρας αγνόησης και απαξίωσης του θεσμικού ρόλου και κατ΄ επέκταση της κρισιμότητας των διορθωτικών νομικών παρεμβάσεων των συνδικαλιστικών οργάνων ΛΣ κατά τις διαδικασίες νομοθέτησης, οδήγησε και στην έκδοση του ΠΔ 11/2021 (κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4504/2017), ενός νομοθετήματος το οποίο απαρχής της εκδόσεώς του, όχι απλά δεν κατάφερε να επιλύσει χρόνιες παθογένειες και αρρυθμίες του συστήματος διοίκησης του Φορέα, αλλά αντιθέτως επέφερε, κατά τα έτη 2021-2023, σημαντικότατα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Σώματος μπλοκάροντας και θέτοντας σε επ΄ αορίστου αναβολή τη διενέργεια βασικών διοικητικών διαδικασιών, που είναι απολύτως αναγκαίες για την εκπλήρωση της θεσμικής αποστολής του Φορέα, ήτοι των διαδικασιών της μεταθέσεως και της τοποθέτησης των στελεχών ΛΣ ενεργού υπηρεσίας σε οργανικές θέσεις για την κάλυψη πάγιων υπηρεσιακών και κυρίως επιχειρησιακών αναγκών του.
 4. Προς τον σκοπό της θεραπείας των παρεπόμενων δυσμενών συνεπειών από την έκδοση του ΠΔ 11/2021,στο οποίο, μάλιστα, ΠΔ εξαρτά την εφαρμογή του και το ΠΔ 86/2022 και ειδικά η παργ 4 του άρθρου 1, προβήκαμε, ομοίως, στην κατάθεση Αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, η οποία, μετά από σειρά αναβολών (είτε οίκοθεν, είτε κατόπιν αιτήσεως του ΥΝΑΝΠ) έλαβε ημερομηνία δικασίμου την 01-06-2023. Σημειώνεται ότι, ενώ για την έκδοση του ΠΔ 11/2021 απαιτήθηκε η παρέλευση τεσσάρων περίπου (04) ετών από τη ημερομηνία δημοσίευσης του συναφούς εξουσιοδοτικού του νόμου, για την προώθηση και την έκδοση του ΠΔ 86/2022 απαιτήθηκε, ως προκύπτει από τα πραγματικά δεδομένα (οποία περιήλθαν σε γνώση μας κατόπιν λήψεως Εισαγγελικής Παραγγελίας από το Ναυτοδικείο Πειραιά λόγω της άρνησης της Διοίκησης ΛΣ να μας τα χορηγήσει), η παρέλευση μόλις τριών (03) μηνών, ήτοι από τα τέλη μηνός Σεπτεμβρίου του 2022 έως τα μέσα μηνός Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, παρότι, βεβαίως, επρόκειτο για κρίσιμη νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία αφορούσε στη ρύθμιση ενός εξαιρετικά ευαίσθητου και σοβαρού υπηρεσιακού ζητήματος, που δύναται να επιδράσει καταλυτικά στην κατάσταση της υγείας του υπαγόμενου στο ΥΝΑΝΠ ενστόλου προσωπικού του ΛΣ.
 5. Υπενθυμίζεται ότι, κατά το έτος 2017, οπότε έλαβε χώρα η κατάρτιση του νομοσχεδίου «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.» (ν. 4504/2017 [ΦΕΚ Α΄184, 29-11-2017), επιχειρήθηκε για πρώτη φορά η εισαγωγή τροποποιητικής διάταξης του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012 με δυσμενές ρυθμιστικό περιεχόμενο ανάλογο αυτού του ΠΔ 86/2022. Με σχετική παρέμβαση της ΠΟΕΠΛΣ, στην οποία Προεδρεύων ήταν ο νυν Πρόεδρος της ΠΟΛ, αιτιολογήσαμε, απαιτήσαμε και πετύχαμε την απόσυρση της προτεινόμενης τροποποίησης ακόμη και πριν την εισαγωγή του νομοσχεδίου στη διαδικασία της διαβούλευσης, δια της οποίας τροποποίησης, όπως και τώρα, δια του ΠΔ 86/2022, θίγονταν άνευ νομίμου αιτιολογίας και άνευ στοιχειοθέτησης με σοβαρά επιχειρήματα του λόγου εισαγωγής των σχετικών δυσμενών προτάσεων, θεμελιώδη δικαιώματα των στελεχών ΛΣ σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου με διαγνωσμένα και αμετακλήτως γνωματευθέντα από την ΑΝΥΕ σοβαρότατα προβλήματα υγείας.
 6. i) Είναι σημαντικό να αναφερθεί στο σημείο αυτό το γεγονός ότι, ήδη από τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2021, είχε αποσταλεί αρμοδίως στο ΥΝΑΝΠ/Διοίκηση ΛΣ η (β) σχετική υπ΄ αριθμόν Α470/2020 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά επί Αιτήσεως Ακύρωσης (της υπ΄ αριθμό AK 132/2020 Αιτήσεως παραπεφθείσας στο Δ. Εφετείο με την υπ΄ αριθμό Α103/23-01-2020 Απόφαση ΣτΕ) μίας εκ των διαδίκων της προσφάτως κατατεθείσας υπ΄ αριθμόν Ε457/2023 Αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά του ΠΔ 86/2022. Σύμφωνα με την εν λόγω δικαστική Απόφαση –ληφθείσα επί τη βάση της ισχύουσας, κατά το έτος 2020, ευεργετικής διάταξης του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012-, κρίθηκε παράνομη η υιοθετηθείσα κατά το έτος 2017 διοικητική διαδικασία (αλλά και οι διοικητικές πράξεις που παρήχθησαν κατ΄ εφαρμογή αυτής) της αυθαίρετης έκδοσης δύο ξεχωριστών διοικητικών πράξεων (μίας κανονιστικής και μίας ατομικής) προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησης των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου σε συσταθείσα για αυτά μη οργανική θέση στην υπηρεσία της επιλογής τους. Σημειωτέον ότι δια της ανωτέρω κριθείσας δικαστικώς ως παράνομης διοικητικής διαδικασίας τροποποιήθηκε σε βάρος της ως άνω διαδίκου η από έτους 2013 καθ΄ όλα νομίμως εκδοθείσα Απόφαση Αρχηγού ΛΣ σύστασης προσωποπαγούς της θέσης στην υπηρεσία της επιλογής της και τοποθέτησής της στη θέση αυτή. Πιο συγκεκριμένα παράνομη κρίθηκε η διαδικασία έκδοσης μίας πρωτογενούς κανονιστικής πράξης για τη σύσταση και μόνο της προσωποπαγούς θέσης του στελέχους, εκδοθείσας κατά παράβαση της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012 και μίας δευτερογενούς ατομικής διοικητικής πράξης τοποθέτησής της, εκδοθείσας κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 5 του ΠΔ 33/2009 (ΠΔ που τύγχανε εφαρμογής, μετά την έκδοση του ΠΔ 37/2012, αποκλειστικά και μόνο στα στελέχη ΛΣ σε ενεργό υπηρεσία), άνευ, μάλιστα, της οποίας ατομικής πράξης η μη σύννομα εκδοθείσα πρωτογενής κανονιστική καθίστατο μη εκτελεστή διοικητικά. Μετά την έκδοση του ΠΔ 11/2021 και την αντικατάσταση του ΠΔ33/2009, και παρά το γεγονός ότι είχε ήδη εκδοθεί η υπ΄ αριθμό Α470/2020 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η ίδια, ως άνω αναφερόμενη, παράνομη διοικητική διαδικασία εξακολούθησε να εφαρμόζεται έως και την έκδοση του ΠΔ 86/2022, με τη διαφορά ότι η δευτερογενής ατομική πράξη τοποθέτησης των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου εκδιδόταν πλέον κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 12 του ΠΔ 11/2021.
 7. ii) Η ως άνω εκδοθείσα δικαστική Απόφαση έτους 2020, τεκμηρίωσε τη νομιμότητα της από έτους 2013 Απόφασης Αρχηγού ΛΣ, που εκδόθηκε για την ως άνω αναφερόμενη διάδικο, τόσο για τη σύσταση της προσωποπαγούς της θέσης στην υπηρεσία της επιλογής της όσο και για την τοποθέτησή της στη θέση αυτή και κατ΄ ουσίαν, υπέδειξε τον μόνο ορθό (και δεσμευτικό για τη Διοίκηση ΛΣ) τρόπο εφαρμογής του κανόνα του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012. Σε μη συμμόρφωση, όμως, με την εν λόγω δικαστική Απόφαση, η Διοίκηση ΛΣ προέβη ένα ολόκληρο έτος μετά (τον Φεβρουάριο του έτους 2022) στην έκδοση των αυτών μη σύννομων διοικητικών πράξεων (μίας πρωτογενούς κανονιστικής πράξης σύστασης προσωποπαγούς θέσης και μίας δευτερογενούς ατομικής πράξης τοποθέτησης), όμοιων δηλαδή διοικητικών πράξεων, και κατά τον τύπο και κατά το περιεχόμενο, με τις κριθείσες από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά ως παράνομες, παραβιάζοντας έτσι για δεύτερη συνεχόμενη φορά απορρέοντα από την ευεργετική ειδική διάταξη του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012 έννομα δικαιώματα και οφέλη του εν λόγω στελέχους ΛΣ, το οποίο εξαναγκάστηκε σε εκ νέου προσφυγή στα ένδικα μέσα (υποβολή της υπ΄ αριθμό Ε995/06-05-2022 Αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, κατά της κανονιστικής πράξης και της υπ΄ αριθμό ΑΚ346/24-10-2022 Αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, κατά της ατομικής πράξης).

        iii) Αναμφισβήτητα, η έκδοση του ΠΔ 86/17-12-2022 προκύπτει να είναι απόρροια, αφενός, της αποτυχημένης απόπειρας της Διοίκησης ΛΣ να θεσμοθετήσει κατά το έτος 2017, με διάταξη νόμου, ένα δυσμενέστερο ρυθμιστικό πλαίσιο για την κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου στο Λιμενικό Σώμα, και αφετέρου, της εμπρόθεσμης δικαστικής προσβολής, από το ανωτέρω αναφερόμενο θιγόμενο στέλεχος, των νέων από έτους 2022 μη σύννομων διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν σε βάρος της (με ορισθείσα δικάσιμο την 16-02-2023- οίκοθεν αναβολή και νέα δικάσιμος την 18-05-2023). Ειδικότερα, η Διοίκηση του ΛΣ γνώριζε ήδη από τον Μάιο του 2022, ότι κατά το στάδιο εξέτασης της υπ΄ αριθμό Ε995/06-05-2022 Αίτησης Ακύρωσης -επί τη βάση της υπ΄ αριθμό Α470/2020 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά-, το ΣτΕ θα αποφαινόταν πλέον οριστικά με έκδοση συναφούς νομολογίας αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012 και άρα, αναφορικά με τη νομιμότητα της εκδοθείσας, κατ΄ εφαρμογή όμοιου ΠΔ, από έτους 2013 κανονιστικής Απόφασης Αρχηγού ΛΣ δια της οποίας και συστήθηκε για το θιγόμενο στέλεχος η προσωποπαγής της θέση σε υπηρεσία της επιλογής της και συγχρόνως τοποθετήθηκε στη θέση αυτή.

 1. iv) Η υπόψη όμως νομολογία του ΣτΕ θα δέσμευε νομικά τη Διοίκηση ΛΣ και θα καθιστούσε οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση, εις το χείρον, του ευεργετικού ρυθμιστικού πλαισίου υπηρέτησης σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και σε προσωποπαγή θέση του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012 εξαιρετικά δύσκολη αν όχι αδύνατη, γεγονός που τεκμηριώνει τη βιάση με την οποία ενήργησε η Διοίκηση του ΛΣ, περί τα τέλη του έτους 2022, σε βάρος του συνόλου πλέον στελεχών ΛΣ με σοβαρότατα θέματα υγείας, προβαίνοντας εντός ενός μόλις τριμήνου, στην προώθηση και έκδοση του ΠΔ 86/17-12-2022. Εις επίρρωση της συγκεκριμένης διαπίστωσης παρατίθεται τμήμα της Έκθεσης Υπηρεσιακών Απόψεων, που κατέθεσε υποχρεωτικά η Διοίκηση ΛΣ ενώπιον του ΣτΕ την 15-02-2023, έναν (01) μήνα πριν από την ορισθείσα ημερομηνία δικασίμου της υπ΄ αριθμό Ε995/2022 κατατεθείσας Αίτησης Ακύρωσης, στην οποία διαλαμβάνεται ότι: «….Ακολούθως, το έννομο συμφέρον που υπάρχει κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης ή την άσκηση της Αίτησης Ακύρωσης εκλείπει, παύει να υπάρχει, από αντικειμενικούς λόγους και η δίκη καθίσταται άνευ αντικειμένου, εάν διακόπηκε ο νομικός δεσμός που συνδέει την αιτούσα με την προσβαλλόμενη πράξη (ΣΕ 2473/1970) όπως όταν η αιτούσα έχασε μετά την έκδοση της πράξης την ιδιότητα με τη οποία είχε υποστεί τη βλάβη (ΣΕ 1757/2005). Ως εκ τούτου καθίσταται σαφές ότι κατόπιν των προεκτεθέντων στο σύνολό τους, δεν υφίσταται σχετικό νομικό έρεισμα και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της Αίτησης Ακύρωσης τη δεδομένη χρονική στιγμή (συζήτησης της Αίτησης Ακύρωσης) κατά την οποία έχει τροποποιηθεί το καθεστώς της σύστασης της κατάστασης υπηρεσίας γραφείου των στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με την έκδοση του ΠΔ 86/2022 (Α΄ 233) παρά το σύννομο της έκδοσης της προσβαλλόμενης
 2. Πέραν των σημαντικότατων ανωτέρω εκτεθέντων στοιχείων καιπρος τον σκοπό να αποφευχθεί η τέλεση μη σύννομων πράξεων εκ μέρους οποιουδήποτε εκ των εμπλεκομένων υπηρεσιακών οργάνων (του ΛΣ ή του ΠΝ) στην εφαρμογή των οριζομένων στο ΠΔ 86/2022, οι οποίες προφανώς και θα εγείρουν σημαντικότατα ζητήματα νομικής φύσεως, που θα απαιτήσουν την ανάληψη εκ μέρους των θιγόμενων στελεχών ΛΣ νομικών ενεργειών άμυνας, κατά παντός υπευθύνου, για την προάσπιση της υπηρεσιακής, προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής, τίθενται κατωτέρω στην προσοχή σας και σε πλήρη γνώση σας ενδελεχή στοιχεία νομικής φύσεως, που τεκμηριώνουν το μη σύννομο χαρακτήρα των διατάξεων του ΠΔ 86/2022, η πλειοψηφία των οποίων στοιχείων διαλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμό Ε457/14-02-2022 κατατεθείσα Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, ενώ και επιπλέον δεδομένα νομικής τεκμηρίωσης και επιστήριξης του δικογράφου μας θα υποβληθούν άμεσα δια Υπομνήματος Πρόσθετου Λόγου Ακύρωσης.

       α) i) H ΑΝΥΕ καλείται εφεξής, κατ΄ εφαρμογή των συναφών διατάξεων του ΠΔ 86/2022, να προβεί στην επανεξέταση όλων εκείνων των στελεχών ΛΣ που, με αμετάκλητη γνωμάτευσή της, τελούν ήδη σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, πλέον της τριετίας από την αρχική, άπαξ και οριστική κρίση της σωματικής τους ικανότητας και για τα οποία, μάλιστα, έχει συσταθεί και προσωποπαγής μη οργανική θέση τοποθέτησης. Όμως, η ως άνω ανατιθέμενη στην Επιτροπή αρμοδιότητα προσκρούει ευθέως στο νομικό ρυθμιστικό πλαίσιο αυξημένης τυπικής ισχύος, εντός του οποίου η ΑΝΥΕ δεσμεύεται ανελαστικά να ασκεί τις ανατιθέμενες σε εκείνη θεσμικές της αρμοδιότητες και συγκεκριμένα  στο ρυθμιστικό πλαίσιο του ν. 3257/04 (ΦΕΚ 143 Α’), του ν. 3883/2010 (ΦΕΚ167 Α΄), του ν. 2109/92 (ΦΕΚ 205 Α΄), του ν. 5018/23 (ΦΕΚ 25 Α΄), του ν. 749/78 (ΦΕΚ 16 Α’), καθώς και του ν.δ. 1400/1973 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και του ν.δ. 1327/1973 (Α’ 16). Οι υπόψη νόμοι και νομοθετικά διατάγματα, που συνολικά και συνδυαστικά ρυθμίζουν νομοθετικά τα ζητήματα, αφενός, της κατάστασης υπηρεσίας γραφείου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αφετέρου, της λειτουργίας των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών και των γνωματεύσεων αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν έως και σήμερα, δεσμεύοντας τις Διοικήσεις όλων των Ενόπλων Σωμάτων και των υπαγόμενων σε αυτά Σωμάτων Ασφάλειας, κατά τη διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης συναφών καταστάσεων και ζητημάτων (άρθρο 46 παράγραφος 7 του Ν. 2935/2001).

 1. ii) Έτσι, η συναφής με την κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και τη λειτουργία της ΑΝΥΕ νομοθεσία των Ενόπλων Δυνάμεων δεν έχει τροποποιηθεί έως και σήμερα, τόσο ως προς τη διαδικασία της άπαξ παραπομπής του εκάστοτε στελέχους ενώπιον της ΑΝΥΕ για οριστική κρίση σωματικής ικανότητας στις περιπτώσεις δυσίατων νοσημάτων, όσο και ως προς τη διαδικασία της άπαξ και αμετάκλητης μεταβολής της υπηρεσιακής του κατάστασης και της μεταφοράς του από την κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, νομοθετική, όμως, ρύθμιση, η οποία τροποποιήθηκε στο ΛΣ με το ΠΔ 86/2022, ήτοι με νομοθέτημα κατώτερης τυπικής ισχύος. Σύμφωνα δε με τον ισχύοντα έως σήμερα ορισμό της διάταξης του άρθρου 14 του ν.δ. 1400/1973, αναφορικά με το τι συνιστά υπηρεσία γραφείου: « Υπηρεσία Γραφείου είναι κατάστασις του εν ενεργεία μονίμου αξιωματικού, όστις, συνεπεία τραύματος, ληφθέντος εν διατεταγμένη υπηρεσία είναι ανίκανος δια πάσαν άλλην υπηρεσίαν πλην της τοιαύτης γραφείου. 2. Αξιωματικός τεθείς εις την κατάστασιν υπηρεσίας γραφείου επ’ ουδενί λόγω δύναται να επανέλθη εις την κατάστασιν της ενεργού υπηρεσίας.»

        β) Το ΠΔ 86/2022 δεν φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (τυπικός λόγος δικαστικής ακύρωσης κανονιστικών πράξεων), στην απόλυτη θεσμική εξουσία του οποίου εμπίπτει η αρμοδιότητα της νομοθετικής ρύθμισης των ζητημάτων που αφορούν στην ΑΝΥΕ (αρμοδιότητες και τρόπος λειτουργίας της) και ενώ, εν προκειμένω, ενέπιπτε σαφώς στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας η αρμοδιότητα να εγκρίνει ή όχι δια της υπογραφής του την εισαγωγή στο ΠΔ 86/2022 των διατάξεων εκείνων, με τις οποίες το ΛΣ θεσμοθετεί και αναθέτει αρμοδιότητες στην ΑΝΥΕ – ήτοι (i) την επανάκριση στελεχών ΛΣ, που έχουν τεθεί ήδη αμετακλήτως σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και (ii) τον καθορισμό καθηκόντων που δύνανται να εκτελούν-, οι οποίες, όμως, αντίκεινται ευθέως στο υφιστάμενο και ανώτερης τυπικής ισχύος (από ότι το ΠΔ86/2022), ρυθμιστικό νομικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της.

       γ) Σε όλο το εύρος των ως άνω παρατιθέμενων νομοθετημάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η αρμοδιότητα παραπομπής των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ενώπιον των Ανώτατων και Αναθεωρητικών Υγειονομικών Επιτροπών για κρίση της σωματικής τους ικανότητας, έχει εκχωρηθεί είτε στον πολιτικό Προϊστάμενο (Υπουργό), είτε στον Αρχηγό του εκάστου Ενόπλου Σώματος. Κατ΄ αντιστοιχία, ο νομοθέτης του ΛΣ στον ν. 3079/2002 (άρθρο 85), αλλά και στο ΠΔ 37/2012 (άρθρο 9) ανέθεσε την αρμοδιότητα παραπομπής των στελεχών ΛΣ ενώπιον της ΑΝΥΕ στον Αρχηγό ΛΣ. Αντιθέτως, δια της έκδοσης του ΠΔ 86/2022 και με την αντικατάσταση της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 9 του ΠΔ 37/2012, η αρμοδιότητα παραπομπής στην ΑΝΥΕ τόσο των στελεχών ΛΣ σε κατάσταση ενεργού υπηρεσίας, όσο και των στελεχών σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, δεν ανήκει πλέον στον Αρχηγό ΛΣ, αλλά στον Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας, ο οποίος και προέβη, στα μέσα του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, στην έκδοση Αποφάσεων επαναπαραπομπής των στελεχών ΛΣ, που ήδη τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και καταλαμβάνουν προσωποπαγή θέση.

         δ) Σύμφωνα, με τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου δεν δύναται να έχει αναδρομική ισχύ οποιαδήποτε μεταγενεστέρως εκδοθείσα διοικητική διάταξη (άρθρο 1 του ΠΔ 86/2022), που εισάγει δυσμενέστερες ρυθμίσεις και άρα, παράγει δυσμενέστερες διοικητικές πράξεις από αυτές που παρήχθησαν με προγενέστερη και ρυθμίζουσα το αυτό ζήτημα ευεργετική διάταξη (άρθρο 4 του ΠΔ 37/2012), δια της οποίας κατοχυρώθηκε στο πρόσωπο του διοικούμενου έννομο δικαίωμα, το οποίο (θεσμοθετηθέν δια της ευμενούς διάταξης) δικαίωμα καταργήθηκε με την μεταγενεστέρως εκδοθείσα δυσμενέστερη διάταξη.

         ε) i) Στην παργ. 3 του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022 εισάγεται διάταξη, αφενός, για την εκ νέου επαναπαραπομπή των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου ενώπιον της ΑΝYE για επανάκριση της σωματικής τους ικανότητας και αφετέρου, για την εξαίρεση από τη διαδικασία  επαναπαραπομπής και επανεξέτασης των στελεχών εκείνων του ΛΣ που πάσχουν (με αμετάκλητη κρίση και γνωμάτευση της ΑΝΥΕ) από νόσημα,  πάθηση  ή τραύμα, το οποίο αντικειμενικά δεν επιτρέπει την επαναφορά τους στην ενεργό υπηρεσία. Σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στο ΠΔ 11/2014 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εντός του νομικού πλαισίου του οποίου η ΑΝΥΕ κρίνει τη σωματική ικανότητα των εν ενεργεία στελεχών του ΠΝ και του ΛΣ, οι μόνιμοι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων κρίνονται ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία, εφόσον παρουσιάζουν παθήσεις, βλάβες ή νοσήματα που αναφέρονται στον Ειδικό Πίνακα όμοιου ΠΔ. Η συγκεκριμένη ρητή διάταξη του ΠΔ 11/2014 (εκδοθέν κατ΄ εξουσιοδότηση των νόμων ν. 3421/2005, του ν. 1911/1990 και των νομοθετικών διαταγμάτων ν.δ. 1327/1973 και ν.δ. 1400/1973) ρυθμίζει νομοθετικά το αντικειμενικό πλαίσιο εντός του οποίου εμπίπτουν τα νοσήματα, οι παθήσεις και βλάβες, ένεκα των οποίων η ΑΝΥΕ δεσμεύεται να γνωματεύσει, άπαξ και αμετακλήτως, για την ανικανότητα των στελεχών του ΠΝ και του ΛΣ να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία και τα οποία, συνεπώς, συμπεριληφθέντα στον Ειδικό Πίνακα νοσήματα, παθήσεις και βλάβες δεν επιτρέπουν αντικειμενικά την επαναμεταφορά των στελεχών από την αμετακλήτως γνωματευθείσα για αυτά κατάσταση υπηρεσίας γραφείου στην κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας (άρθρο 14 του νδ. 1400/1973, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2109/92 (ΦΕΚ 205 Α΄).

 1. ii) Δεδομένου, λοιπόν, ότι μόνο στο ΠΔ 11/2014 προσδιορίζονται νομοθετικά και ρητώς τα είδη των νοσημάτων, των παθήσεων ή των τραυμάτων, που αντικειμενικά δεν επιτρέπουν την επαναφορά στην κατάσταση ενεργού υπηρεσίας, για την οποία, μάλιστα, άπαξ, μόνιμη και αμετάκλητη μεταβολή καταστάσεως προβλέπεται να αποφαίνεται, κατόπιν σχετικής κρίσεώς της μόνον η ΑΝΥΕ, αλλά και δεδομένου ότι η νόσος-πάθηση ή το τραύμα από την/το οποία/ο νοσεί το σύνολο των επαναπαρεπεμπόμενων στελεχών ΛΣ, που τελούν πλέον της τριετίας σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, εμπίπτει στον ειδικό πίνακα του ΠΔ 11/2014, δεν καθίσταται κατανοητός ο νομικός λόγος για τον οποίον εκδόθηκαν (κατ΄ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022) οι Αποφάσεις του Διευθυντή Υγειονομικής Υπηρεσίας ΛΣ για την επαναπαραπομπή και επανάκρισή τους και άρα, ο νομικός λόγος για τον οποίον η περίπτωση των υπόψη στελεχών δεν εμπίπτει στην διάταξη εξαίρεσης. Έτσι, από τον τρόπο υλοποίησης της διάταξης εξαίρεσης της παργ. 3 του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022 (έκδοση Αποφάσεων επαναπαραπομπής), που προσκρούει στα ως άνω ρητώς οριζόμενα στο ΠΔ 11/2014, δεν καθίσταται σαφέςούτε σε ποιο, έτερο της ΑΝΥΕ, όργανο εκχωρείται (κατ΄ εφαρμογή του ΠΔ 86/2022) η αρμοδιότητα του σχηματισμού «αντικειμενικής» κρίσης, η οποία, βεβαίως, κατά τα πραγματικά (έκδοση Αποφάσεων επαναπαραπομπής) και νομικά (ΠΔ 11/2014) δεδομένα, κείται εκτός νομοθετικού πλαισίου του ΠΔ 11/2014, αλλά ούτε και ποιο είναι το συγκεκριμένο εκείνο, και έτερο του ΠΔ 11/2014, υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, που ρυθμίζει σαφώς και λεπτομερώς τα κριτήρια εκείνα με βάση τα οποία το προβλεπόμενο στο ΠΔ 86/2022 καθ΄ ύλην αρμόδιο όργανο (άγνωστο, όμως, ποιο)  εξουσιοδοτείται να κρίνει κατά πόσο η περίπτωση κάποιου στελέχους υπηρεσίας γραφείου με συγκεκριμένη πάθηση και βαρύτητα αυτής εμπίπτει αντικειμενικά ή δεν εμπίπτει αντικειμενικά στην προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022 εξαίρεση επαναπαραπομπής και επανάκρισης.

        iii) Η δε χρήση του όρου «αντικειμενικά» στη συγκεκριμένη διάταξη (παργ. 3 του άρθρου 1), αλλά, κυριότερα, ο τρόπος με τον οποίο αυτήν υλοποιείται, καταδεικνύει, αφενός, την επιθυμία  του νομοθέτη και αφετέρου, της Διοίκησης του ΛΣ να μεταβάλει με το ΠΔ 86/2022, και σίγουρα, όχι προς το καλύτερο – κατά παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, δια του οποίου ρυθμίζονται οριζόντια τα περί καταστάσεως του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και τα περί λειτουργίας της ΑΝΥΕ– το νομικό καθεστώς της κατάστασης υπηρεσίας γραφείου στο ΛΣ, αναθέτοντας προς τον σκοπό αυτό σε κάποιο (άγνωστο ποιο) όργανο του ΛΣ, εκείνες τις αρμοδιότητες («αντικειμενικής κρίσης»), κατά την άσκηση, όμως, των οποίων επουδενί δύναται να διασφαλισθεί η τήρηση των αρχών της αναλογικότητας, της ισότητας, της διαφάνειας, της ασφάλεια δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και φυσικά, οι απαράβατες αρχές του Συντάγματος, των νόμων και της νομολογίας των δικαστηρίων.

    στ) i) Επιπροσθέτως, με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022, μεταβάλλεται επί το χείρον όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο τοποθετήσεως των στελεχών ΛΣ σε υπηρεσία γραφείου, που θεσμοθετήθηκε με τη διάταξη της παργ. 4 του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012, σύμφωνα την οποία ευεργετική διάταξη μετά την άπαξ, οριστική και αμετάκλητη μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης ενός στελέχους ΛΣ και τη μεταφορά του από την ενεργό υπηρεσία στην υπηρεσία γραφείου, κατόπιν έκδοσης της αμετάκλητης γνωμάτευσης ΑΝΥΕ,  συστηνόταν για το στέλεχος με μία και μόνο διοικητική πράξη, ήτοι με μία και μόνο Απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, προσωποπαγής μη οργανική θέση σε συγκεκριμένη ονομαστικά υπηρεσία της επιλογής του στελέχους, στην οποία και τοποθετείτο με την αυτήν κανονιστική Απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος (ΣτΕ 103/2020, 2655/2017). Πλέον των σαράντα (40) τέτοιων διοικητικών πράξεων-Αποφάσεων Αρχηγού ΛΣ σύστασης προσωποπαγούς θέσης και τοποθέτησης των στελεχών ΛΣ στη θέση αυτήν, εξακολουθούν να είναι σε  ισχύ έως και σήμερα.

 1. ii) Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση του ΠΔ 86/2022, τα στελέχη ΛΣ υπηρεσίας γραφείου, θα υποβάλλουν στη Διοίκηση ΛΣ ατομική αναφορά δηλώνοντας όχι σε ποια υπηρεσία επιθυμούν να τοποθετηθούν (πχ στη ΔΠ), αλλά σε ποια ΠΕΔΙΛΣ, στην οποία, όμως, διοικητική ενότητα περιλαμβάνεται, αριθμητικά, πλήθος υπηρεσιών, οι οποίες μάλιστα βρίσκονται σε πολύ μεγάλη γεωγραφική απόσταση μεταξύ τους, καθότι, βεβαίως, η πλειοψηφία των Περιφερειακών Διοικήσεων ΛΣ αφορά σε νησιωτικά συμπλέγματα. Έτσι, λοιπόν, τα στελέχη ΛΣ σε υπηρεσία γραφείου, τα οποία, αφενός, επιθυμούν και αφετέρου, επιβάλλει η κατάσταση της υγείας τους, να υπηρετήσουν/να συνεχίσουν να υπηρετούν σε υπηρεσία του ΛΣ, που εδράζει σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή εβρισκόμενη σε εγγύτητα με την περιοχή εκείνη στην οποία διατηρούν δεσμούς (πχ οικογενειακούς, έννομα κληρονομικά δικαιώματα κτλ) και στην οποία κυριότερα, δραστηριοποιείται ο θεράπων ιατρός τους ή και εδράζονται οι μονάδες υγείας που τους παρέχουν την αναγκαία ιατρική κάλυψη, θα αναγκάζονται εφεξής να δηλώνουν άπαξ μια από τις εννέα (09) ΠΕΔΙΛΣ ως τόπο επιλογής τους και έτσι, κατ΄ αυτόν τον τρόπο, θα προκύπτει ευθέως για αυτά τα στελέχη ο «κίνδυνος» να τοποθετηθούν, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 12 του ΠΔ 11/2021, σε οποιαδήποτε από τις υπαγόμενες υπηρεσίες στη δηλωθείσα ΠΕΔΙΛΣ της επιθυμίας τους ή ακόμη και να μετακινούνται σε συνεχή και αδιάλειπτη βάση με επανατοποθετήσεις, αποσπάσεις ή διαθέσεις εντός της γεωγραφικής υπηρεσιακής ενότητας της δηλωθείσας ΠΕΔΙΛΣ με την αιτιολογία της κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών (σκοπός, όμως, ο οποίος έχει προβλεφθεί νομοθετικά, κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4504/2017, να εξυπηρετείται αποκλειστικώς και μόνο από τα στελέχη ΛΣ ενεργού υπηρεσίας, κατ΄ εφαρμογή του ΠΔ 11/2021), και κυρίως, χωρίς να υφίστανται θεσμοθετημένα εν ισχύ κριτήρια, κανόνες και περιορισμοί, που να δεσμεύουν κανονιστικά τα αρμόδια για την τοποθέτηση όργανα της Διοίκηση του ΛΣ (Συμβούλια Μεταθέσεων), ως, άλλωστε, τέτοια κριτήρια, κανόνες και περιορισμοί έχουν θεσμοθετηθεί για τα στελέχη ΛΣ ενεργού υπηρεσίας, τα οποία προκύπτει να τυγχάνουν πλέον, συγκριτικά και αναλογικά με τα στελέχη ΛΣ υπηρεσίας γραφείου, καταφανώς ευμενέστερης μεταχείρισης από την Διοίκηση του Φορέα. Και όλη αυτή η προσφάτως θεσμοθετηθείσα δυσμενέστατη υπηρεσιακή διαδικασία τοποθέτησης, θα υλοποιείται χωρίς να έχει διασφαλιστεί/προβλεφθεί ρητώς, από τον νομοθέτη στο ΠΔ 86/2022, για τα στελέχη του ΛΣ με διεγνωσμένα προβλήματα υγείας το αναφαίρετο δικαίωμα  της άσκησης διοικητικής προσφυγής κατά της νέας Απόφασης τοποθέτησης της παρ. 4 του άρθρου 1, ιδίως, λαμβανομένου υπόψη ότι πλέον δύναται μονομερώς και αυτεπαγγέλτως να επέλθει βλαπτική υπηρεσιακή μεταβολή σε βάρος των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου.

      iii) Η συγκεκριμένη επαχθής διάταξη τοποθέτησης, βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 3257/2004 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγράφου 19 του άρθρου 2 του ΠΔ 84/2009, οποίες αμφότερες τυγχάνουν εφαρμογής και στα στελέχη υπηρεσίας γραφείου του Λιμενικού Σώματος. Σύμφωνα λοιπόν με τις εν λόγω διατάξεις: «2. Οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και μόνιμοι υπαξιωματικοί των Ειδικών Καταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 14, 14α, 15 και 16 του Ν.Δ 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α΄), αμέσως μετά την ένταξή τους σε ειδική κατάσταση τοποθετούνται στη φρουρά επιθυμίας τους. Μετάθεση στελέχους ειδικής κατάστασης εκτός της φρουράς της αρχικής επιθυμίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αίτησή του μόνο για λόγους που σχετίζονται άμεσα με την κατάσταση της υγείας του και μετά από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής.» και «19. Φρουρά: Tο σύνολο των Μονάδων και Υπηρεσιών των Ε.Δ. που εδρεύουν μόνιμα σε ορισμένη περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τον κατοικημένο τόπο, τα προάστια και την περιμετρική ζώνη αυτού …….. Ειδικότερα για το Νομό Αττικής καθορίζεται αριθμός Φρουρών βάσει του αριθμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τα δε όρια αυτών συμπίπτουν με τα υφιστάμενα όρια της κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εντός των γεωγραφικών ορίων του Λεκανοπεδίου …...» Γίνεται αντιληπτό από τον ορισμό αυτόν, ότι η φρουρά αφορά στο σύνολο των μονάδων μιας πόλης με τα προάστιά της -με εξαίρεση την Αττική, όπου ανάγεται σε επίπεδο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης- και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ξεπερνά τα όρια του δήμου (ΔΕφΑΘ 415/2008)

 1. iv) Επιπλέον, η διάταξη της παργ. 4 του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022 προβλέπει ότι η τοποθέτηση των στελεχών θα ενεργείται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 12 του ΠΔ 11/2021, δηλαδή κατόπιν σύγκλησης των αρμοδίων Συμβουλίων Μεταθέσεων ΛΣ. Όμως, το ΠΔ 11/2021 επουδενί δεν τυγχάνει εφαρμογής στα στελέχη ΛΣ σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, καθότι στον ίδιο τον εξουσιοδοτικό νόμο του ΠΔ 11/2021, ήτοι στον ν. 4504/2017, δεν υφίστανται εξουσιοδοτικές διατάξεις που να ρυθμίζουν οιοδήποτε ζήτημα που να αφορά στα στελέχη σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και δη στο ζήτημα της τοποθέτησής τους. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος για τον οποίο ο νομοθέτης δεν παρέλειψε στο ΠΔ 11/2021 να συμπεριλάβει στο υπόψη νομοθέτημα τη διάταξη της παργ. 4 του άρθρου 11, σύμφωνα με την οποία η τοποθέτηση των στελεχών σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου συνιστά ειδική περίπτωση τοποθέτησης που ενεργείται δυνάμει των ρητά οριζομένων στη διάταξη της παργ. 4 του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012, ήτοι με μία Απόφαση Αρχηγού ΛΣ. Ειδικότερα, όπως άλλωστε, καταγράφηκε και στην τρίτη παράγραφο της υπ΄ αριθμό (2) παραγράφου της  χορηγηθείσας με Εισαγγελική Παραγγελία (γ) σχετικής Αιτιολογικής Έκθεσης του ΠΔ 86/2022: «Οι τοποθετήσεις των στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τίθενται σε υπηρεσία γραφείου δεν εμπίπτουν στις τοποθετήσεις όπως αυτές ορίζονται περιοριστικά στο άρθρο 26 παργ. 3 του ν. 4504/2017 (Α184), διότι αυτές δεν αφορούν στην κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών αλλά αντιθέτως σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας των στελεχών ΛΣ-ΕΚ.ΑΚΤ. τα οποία τίθενται στην κατάσταση αυτή.». Επομένως, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017 παρέχεται περιοριστικά εξουσιοδότηση, δια του ΠΔ 11/2021, για τοποθετήσεις μόνο των στελεχών ΛΣ που τελούν σε κατάσταση ενεργού υπηρεσίας και προς τον σκοπό της κάλυψης των υπηρεσιακών και επιχειρησιακών αναγκών του Φορέα, γεγονός που συνεπάγεται ότι η νέα ρύθμιση που έχει εισαγάγει η διάταξη της παργ. 4 του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022 για την τοποθέτηση των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου κείται εκτός πλαισίου εξουσιοδότησης των κανονιστικών διατάξεων τοποθέτησης του ΠΔ 11/2021 (άρθρου 12) και κατ΄ επέκταση, εκτός πλαισίου εξουσιοδότησης των αντίστοιχων-συναφών εξουσιοδοτικών  διατάξεων του ν. 4504/2017. Από τα ανωτέρω εκτεθέντα συνάγεται ευχερώς ότι, κατ΄ εφαρμογή της παργ. 4 του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022, τα Συμβούλια Μεταθέσεων του άρθρου 12 του ΠΔ 11/2021 καλούνται, εφεξής, να συγκληθούν και να ενεργήσουν εκτός πλαισίου αρμοδιότητάς τους και νομοθετικής τους εξουσιοδοτήσεως, κατά τη διαδικασία έκδοσης από αυτά διοικητικών πράξεων τοποθέτησης (ή απόσπασης ή διάθεσης ή μετάθεσης) για τα στελέχη ΛΣ που τελούν σε μόνιμη και αμετάκλητη κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, αλλά συγχρόνως, και σε προστατευμένο από το Σύνταγμα καθεστώς παγιωμένης στο άτομό τους προσωποπαγούς θέσης (σε ορισμένες, μάλιστα, περιπτώσεις στελεχών, καθεστώς παγιωμένο επί μία (01) και πλέον συνεχόμενη δεκαετία).
 2.    v) Σωρευτικά με τα ανωτέρω αναφέρεται ότι δυνάμει της διάταξης της παργ.  1 και 2 του άρθρου 118 του ν. 3079/2002, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παργ. 1 και 2 του άρθρου 45 του ν. 2935/2001, αλλά και δυνάμει της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παργ. 1 και 2 του άρθρου 26 του Ν. 4504/17: «Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος κατανέμονται στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, στις Λιμενικές Αρχές εξωτερικού, στα επιχειρησιακά μέσα αυτού, στα Γενικά Επιτελεία Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στις προβλεπόμενες από ειδικές διατάξεις κρατικές υπηρεσίες ή άλλους δημόσιους φορείς Υπουργείων, με βάση τον εκδιδόμενο κάθε φορά από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Κανονισμό οργανικής σύνθεσης και περιέχει τον πίνακα κατανομής των θέσεων αυτών. 2. Οι θέσεις καταλαμβάνονται ανά κατηγορία – ειδικότητα, με γνώμονα την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.» και «1. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) τοποθετούνται, μετατίθενται και αποσπώνται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία κυρώνονται οι αντίστοιχοι πίνακες τοποθετήσεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων.….. 2. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τοποθετούνται και μετατίθενται μόνο σε κενές κατά βαθμό οργανικές θέσεις. Οι τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις διενεργούνται με σκοπό την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ». Εκ των διατάξεων αυτών συνάγεται ότι όλα τα στελέχη σε κατάσταση ενεργού υπηρεσίας καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις του Φορέα, που συστήνονται με κανονιστική πράξη (Κανονισμό) και στις οποίες τοποθετούνται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 12 του ΠΔ 11/2021, εκδοθέν κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4504/2017.
 3. vi) Αντιθέτως, όπως προβλεπόταν και στο καταργηθέν άρθρο 4 του ΠΔ 37/2012, αλλά προβλέπεται και στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022 «τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ. τα οποία τελούν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις της υπηρεσίας». Κατά την εφαρμογή της παργ. 4 του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012, το στέλεχος ΛΣ υπηρεσίας γραφείου τοποθετείτο σε μη οργανική θέση που συστηνόταν προσωποπαγώς με κανονιστική Απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος και της οποίας η κατάργηση προβλεπόταν να συντελείται αυτοδικαίως μετά την οικειοθελή αποχώρηση του στελέχους, που τη καταλάμβανε, από τη Υπηρεσία. Τα στελέχη του ΛΣ που τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, για τα οποία έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πλέον της τριετίας από την ημερομηνία που μεταφέρθηκαν οριστικώς και αμετακλήτως με γνωμάτευση της ΑΝΥΕ (κατά το ισχύον ρυθμιστικό νομικό πλαίσιο των Ενόπλων Δυνάμεων) στην κατάσταση αυτή, τα οποία, κατ΄ εφαρμογή του ΠΔ 86/2022, επαναπαραπέμπονται στην ΑΝΥΕ με Απόφαση του Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας του ΛΣ και τα οποία, κατά το τρέχον έτος, αριθμούν περί τα 110 στελέχη, διαθέτουν έως και την ημέρα σύνταξης της παρούσας επιστολής εν ισχύ κανονιστική πράξη σύστασης προσωποπαγούς μη οργανικής θέσης, την οποία και καταλαμβάνουν νομίμως, ορισμένα, μάλιστα εκ των οποίων 110 στελεχών, επί μία (01) και πλέον συνεχόμενη δεκαετία. Από την παρατεθείσα ως άνω νομική ανάλυση, καθίσταται προφανές ότι είναι νόμω αβάσιμη η επανατοποθέτηση των επανακρινόμενων στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου σε μη οργανικές θέσεις (θεσμοθετηθείσες και με το ΠΔ 86/2022) κατ΄ εφαρμογή, όμως, διατάξεων τοποθέτησης του ΠΔ 11/2021, το οποίο ως προελέχθη εφαρμόζεται μόνο για την τοποθέτηση στελεχών ΛΣ ενεργού υπηρεσίας σε συσταθείσες με κανονιστική πράξη (Κανονισμό) οργανικές θέσεις του Φορέα και προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών αυτού.

      vii) Επιπλέον, αντίκειται στις βασικές αρχές του διοικητικού δικαίου και στη νομολογία των δικαστηρίων η κατάργηση μίας εν ισχύ κανονιστικής διοικητικής πράξης σύστασης και τοποθέτησης σε προσωποπαγή μη οργανική θέση, ήτοι μίας ήδη εκδοθείσας κατ΄ εφαρμογή της παργ. 4 του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012 κανονιστικής Απόφασης Αρχηγού ΛΣ  (βλ. ΣτΕ Α103/2020, ΣτΕ 2655/2017, ΠΕ 333/2005, ΣτΕ 327/2011 7μ, 592/1976 Ολ., 3275/1970 Ολ., ΠΕ 39/2016), δια της έκδοσης μίας ατομικής διοικητικής πράξης τοποθέτησης, η οποία προβλέπεται (επί της παργ. 4 του άρθρου 1 ΠΔ 86/2022) ότι θα εκδίδεται για τα στελέχη ΛΣ υπηρεσίας γραφείου κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 12 του ΠΔ 11/2021 και άρα, ως αναφέρθηκε και ανωτέρω, κατά παράβαση του κανονιστικού/εξουσιοδοτικού περιεχομένου της διάταξης αυτής και από αναρμόδιο καθ΄ ύλην υπηρεσιακό όργανο (Συμβούλια ΛΣ). Ακόμη και εάν κατ΄ εφαρμογή  του ΠΔ 86/2022 εκδοθεί η νέα ατομική διοικητική πράξη τοποθέτησης των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου, η ήδη εκδοθείσα, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης της παργ. 4 του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012 και ισχύουσα στο πρόσωπό τους κανονιστική πράξη θα εξακολουθήσει να υφίσταται στο νομικό κόσμο, εφόσον δεν θα έχει ικανοποιηθεί ο ρητός κανόνας της διάταξης του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012, που επιβάλει, περιοριστικά, μόνο την αυτοδίκαιη κατάργηση της κανονιστικής πράξης σύστασης προσωποπαγούς, μη οργανικής θέσης τοποθέτησης, και μάλιστα, μόνο μετά την αποχώρηση (και όχι την απομάκρυνση) του στελέχους που την καταλαμβάνει από την Υπηρεσία.

     viii) H προσωποπαγής θέση έχει θεσμοθετηθεί οριζόντια στο δημόσιο τομέα ως ευεργετικό καθεστώς υπηρέτησης προς τον σκοπό της εξυπηρέτησης των αναγκών υγείας όλων των απασχολούμενων σε δημόσιες/κρατικές υπηρεσίες υπαλλήλων/διοικούμενων, που χρήζουν ειδικής μέριμνας και κατά συνέπεια, και οι διατάξεις που την προστατεύουν εφαρμόζονται δεσμευτικά και οριζόντια από όλους τους δημόσιους-κρατικούς Φορείς, που επιλέγουν να προβλέψουν νομοθετικά τη σύστασή της. Σύμφωνα με τις παργ. 2, 3 και 6 του άρθρου 21 του Σ: «2. Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Kράτος. 3. Tο Kράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων. 6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.» Στο θεμέλιο αυτό άρθρο του κοινωνικού κράτους δικαίου βρίσκουν νομικό έρεισμα οι νομοθετικές εκείνες παρεμβάσεις για τη θέσπιση μέτρων, που είναι αναγκαία για την προστασία και τη διευκόλυνση των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

 1. ix) Στο σημείο αυτό, αναφέρεται ότι η κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου και η νομοθετική πρόβλεψη της σύστασης προσωποπαγούς θέσης για το υπηρετούν προσωπικό ΛΣ στην κατάσταση αυτή, αμφότερες εκ των οποίων ευεργετικές νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέπονταν και στο καταργηθέν ΠΔ 37/2012, υφίστανται και στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, τα θέματα μεταφοράς των Αξιωματικών της ΕΛΑΣ σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ρυθμίζονται από το ΠΔ 24/1997, ενώ για τους αστυνομικούς κατώτερης  βαθμολογικής κλίμακας από το ν. 3731/2008. Μάλιστα, η Ελληνική Αστυνομία προέβλεψε ειδική διάταξη, σύμφωνα με τη οποία, κατ΄ εξαίρεση και αποκλειστικά και μόνο τα στελέχη συγκεκριμένης βαθμίδας και όχι οι Αξιωματικοί, δύνανται, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους, εντός 3 ετών από τη ημερομηνία που τέθηκαν  στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, να ζητήσουν με αίτησή τους την επανεξέτασή τους από την ΑΥΕ προκειμένου να γνωματεύσει για την ικανότητά τους ή μη να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία ((δ) σχετικό έγγραφο Υπουργού Δημόσιας Τάξης). Σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της ΕΛΑΣ, μας γνωρίστηκε ότι ουδέποτε στέλεχός της σε υπηρεσία γραφείου ανεξαρτήτως βαθμού, που ήδη βρισκόταν τοποθετημένο σε συσταθείσα προσωποπαγή θέση της επιλογής του, δεν επαναπαραπέμφθηκε με αυτεπάγγελτες ενέργειες της Διοίκησης και άρα, άνευ σχετικής αιτήσεώς του, για επανάκριση της σωματικής του ικανότητας, προκειμένου να επανεξετασθεί η επαναφορά του στην ενεργό υπηρεσία, διαδικασία επαναπαραπομπής και επανάκρισης, η οποία, σύμφωνα με το ως άνω αναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο της ΕΛΑΣ, επιτρέπεται να λαμβάνει χώρα μόνον υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης συγκεκριμένων και ρητά προσδιορισμένων χρονικών κριτηρίων και μόνον κατόπιν εκδήλωσης από το στέλεχος της ΕΛΑΣ (και όχι από Αξιωματικό) ιδίας τέτοιας βούλησης και άρα, μόνον κατόπιν υποβολής σχετικής έγγραφης αίτησής του.
 2. x) Αντίστοιχη τέτοια ευεργετική ρύθμιση (δικαίωμα) προβλέφθηκε και στη διάταξη της παργ. 6 του άρθρου 37 του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις.» σύμφωνα με τη οποία:  «  Αξιωματικοί των Ειδικών Καταστάσεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου μπορούν να παραπέμπονται στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Κλάδου τους, ύστερα από διαταγή του Αρχηγού του οικείου ΓΕ, είτε με αίτησή τους μετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο (2) ετών από της κοινοποίησης σε αυτούς της τελευταίας κρίσης της σωματικής τους ικανότητας, είτε αυτεπάγγελτα, με την παρέλευση πέντε (5) ετών από της κοινοποίησης σε αυτούς της τελευταίας κρίσης της σωματικής τους ικανότητας. Οι παραπεμπόμενοι σύμφωνα με τα παραπάνω δύνανται να επανέλθουν στην κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας, εάν η αρμόδια Επιτροπή αποφανθεί ότι είναι υγιείς και ικανοί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί σωματικής ικανότητας.». H ως άνω αναφερόμενη διάταξη της παργ. 6 του άρθρου 37 συνιστά εκπρόθεσμη τροπολογία, που κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο κατά την τελευταία μέρα της συζήτησης στην ολομέλεια του ν. 3883/2010, στον οποίο αυτή εντάχθηκε. Σύμφωνα με την αναζητηθείσα και ληφθείσα, αρμοδίως, αιτιολογική έκθεση της υπόψη τροπολογίας (επισυνάπτεται ως (ε) σχετική): «Καθορίζεται διαδικασία επανεξέτασης και επανακαθορισμού της σωματικής ικανότητας των αξιωματικών των ΕΔ ειδικών καταστάσεων (υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς και υπηρεσίας εδάφους και δυνατότητα επαναφοράς τους στην ενεργό υπηρεσία, εφόσον η αρμόδια Υγειονομικής επιτροπή αποφανθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις ότι είναι υγιείς και ικανοί. Δίδεται έτσι η δυνατότητα αφενός μεν στο εν λόγω προσωπικό να επανέλεθει στην πρότερη υπηρεσιακή του κατάσταση και αφετέρου στην υπηρεσία να αξιοποιήσει το σύνολο του διαθέσιμου και πλήρως ικανού προσωπικού της». Η ως άνω ευεργετική διάταξη για τους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων συνιστά νομοθετική συμπλήρωση των συναφών διατάξεων του ν.δ. 1400/1973 (Α’ 114) «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. xi) Σε πλήρη αναντιστοιχία με τα ανωτέρω, το ΛΣ, δια του εκδοθέντος ΠΔ 86/2022, δεν εισήγαγε κατ΄ εφαρμογή της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης της παργ. 6 του άρθρου 37 του ν. 3883/2010 και σε εναρμόνιση με την ως άνω ευεργετική νομοθετική ρύθμιση της ΕΛΑΣ, διάταξη που να προβλέπει για τους Αξιωματικούς ΛΣ άσκηση δικαιώματός, δια αιτήσεως, οικειοθελούς επαναφοράς τους στην ενεργό υπηρεσία, υπό την αίρεση και προϋπόθεση, βεβαίως, της έκδοσης συναφούς θετικής ιατρικής γνωμάτευσης της ΑΝΥΕ, διαδικασία που θα διασφάλιζε, κατ΄ επέκταση, όφελος και για την Υπηρεσία του ΛΣ, αλλά αντιθέτως εισήγαγε δυσμενέστερου περιεχομένου νομοθετική διάταξη (αυτεπάγγελτη επαναπαραπομπή και επανάκριση), επεκτείνοντας μάλιστα την εφαρμογή της σε όλα τα στελέχη ΛΣ υπηρεσίας γραφείου ανεξαρτήτως βαθμολογικής κλίμακας και χρονικού διαστήματος υπηρέτησής τους στην κατάσταση αυτή, δια της οποίας, βεβαίως, επαχθούς διάταξης και σε πλήρη αντίκρουση με τις ως άνω αναφερόμενες συναφείς επιταγές του Συντάγματος, δεν αντανακλάται η βούληση της Διοίκησης του ΛΣ να διαμορφώσει κανονιστικά τις νομικές εκείνες συνθήκες και προϋποθέσεις για την προάσπιση, κατά κύριο λόγο, του υπέρτατου αγαθού της υγείας των στελεχών ΛΣ που νοσούν και κατ΄ επέκταση, για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του ΛΣ, στις οποίες τα στελέχη αυτά εντάσσονται διοικητικά, μέσω της διατήρησης σε κατά το δυνατό καλύτερα επίπεδα της υγείας τους και τα οποία, μάλιστα, στελέχη υπό συνθήκες υπηρεσιακής τάξης και σταθερότητας δύνανται να εκτελούν άριστα τα ανατιθέμενα σε αυτά καθήκοντα και να παρέχουν εξαίρετες υπηρεσίες. Χρήζει δε να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι μετά την ενδεχόμενη επαναφορά ενός στελέχους ΛΣ από την υπηρεσία γραφείου στην ενεργό υπηρεσία, ακόμη και αν αυτή συντελεστεί με νέα γνωμάτευση της ΑΝΥΕ, κατόπιν ολοκλήρωσης των αυτεπάγγελτων διαδικασιών επαναπαραπομπής και επανάκρισης σωματικής ικανότητας του ΠΔ 86/2022, υφίσταται πάντοτε ο κίνδυνος για το στέλεχος αυτό να παρουσιάσει στο μέλλον υποτροπή και να επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του, ένεκα του ίδιου νοσήματος από το οποίο έπασχε και ένεκα ακριβώς του οποίου είχε αποφασιστεί, με οριστική και αμετάκλητη γνωμάτευση ΑΝΥΕ η μεταφορά του στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, για την οποία, όμως, ενδεχόμενη δυσμενή εξέλιξη δεν υφίσταται ουδεμία νομοθετική πρόβλεψη στο ΠΔ 86/2022, για να μην αναφερθούμε και στις παρεπόμενες ανακύπτουσες ποινικές και αστικές ευθύνες, που πρόκειται να απορρεύσουν από την όποια προκληθείσα σωματική βλάβη του στελέχους, κατά το διάστημα που έχει επανέλθει σε ενεργό υπηρεσία ή ακόμη και από την όποια προκληθείσα σε βάρος της ίδιας της Υπηρεσίας βλάβη.

          xii) Σημειώνεται ότι το πλαίσιο σύνταξης και υποβολής ενώπιον του ΣτΕ της υπ΄ αριθμό Ε457/14-2023 Αίτησης Ακύρωσης κατά του ΠΔ 86/2022, αιτηθήκαμε, δια του (στ) σχετικού εγγράφου της ΠΟΛ προς τα αρμόδια υπηρεσιακά κλιμάκια του Αρχηγείου ΛΣ, τη χορήγηση της Αιτιολογικής Έκθεσης με την οποία συνυποβλήθηκε στο Συμβουλίου της Επικρατείας το σχέδιο του ΠΔ 86/2022 και η οποία Έκθεση μνημονεύεται επί της υπ΄ αριθμό 145/2022 Γνωμοδότησης ΣτΕ. Συγκεκριμένα, στην δεύτερη παράγραφο της υπ΄ αριθμό (2) παραγράφου της Αιτιολογικής Έκθεσης ΥΝΑΝΠ (η οποία χορηγήθηκε στην ΠΟΛ κατ΄ εκτέλεση της (ζ) σχετικής Παραγγελίας της Εισαγγελίας Ναυτοδικείου Πειραιά) ο νομοθέτης προέβη σε επίκληση της εξουσιοδοτικής διάταξης της παργ. 6 του άρθρου 37 του ν. 3883/2010 κατά την πρότασή του να εισαχθεί στο ΠΔ 86/2022 η δυσμενέστατη, κατά τα πραγματικά και νομικά περιστατικά, διάταξη της αυτεπάγγελτης και άρα, επωφελεία της Υπηρεσίας και μόνο επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου, η οποία, όμως, ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη νόμου του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης δεν μνημονεύτηκε στα έχοντας υπόψη εξουσιοδοτικά νομοθετήματα του δημοσιευθέντος ΠΔ 86/2022. Κυριότερα, μάλιστα και προς τον απώτερο σκοπό να αιτιολογήσει την εισαγωγή της επαχθέστατης αυτής προτεινόμενης διάταξης επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία, ο νομοθέτης δεν παρέθεσε αυτούσια στην υπόψη Αιτιολογική Έκθεση την εξουσιοδοτική διάταξη της παργ. 6 του άρθρου 37 του ν. 3883/2010, ως έπραξε επί της  παργ. 1 της αυτής  Έκθεσης, επί της οποίας παρέθεσε αυτούσια τη διάταξη της περ. ζ) της παργ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3922/2011, που συνιστά την εξουσιοδοτική διάταξη στην οποία ερείδεται η έκδοση του ΠΔ 86/2022 και την οποία, φυσικά, μνημόνευσε στα έχοντας υπόψη εξουσιοδοτικά νομοθετήματα του εκδοθέντος ΠΔ 86/2022. Αντιθέτως, επί της δεύτερης παραγράφου της υπ΄ αριθμό 2 παραγράφου της Αιτιολογικής Έκθεσης του ΠΔ 86/2022, ο νομοθέτης, σκοπίμως, παρέθεσε, επιλεκτικά, μέρος μόνο της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 3883/2010, έτσι ώστε τεχνηέντως να τεκμηριώσει τη νομιμότητα της εισαχθείσας, προς νομοτεχνική επεξεργασία, επαχθέστατης νομοθετικής πρότασης της αυτεπάγγελτης και επώφελεία της Υπηρεσίας και μόνο επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου, ήτοι της διάταξης του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022, το κανονιστικό, όμως, περιεχόμενο της οποίας προσκρούει ευθέως στον εξουσιοδοτικό κανόνα της διάταξης της παργ. 6 του άρθρου 37, ο οποίος, κανόνας ερμηνεύτηκε και προσδιορίστηκε ρητώς και σαφώς στην αιτιολογική έκθεση που εμπεριέχεται στην αναζητηθείσα και ληφθείσα υπ΄ αριθμό 222/Ειδ.13/2010 εκπρόθεσμη τροπολογία της εν προκειμένω εξουσιοδοτικής διάταξης του ν. 3883/2010, σύμφωνα με την οποία (αιτιολογική της έκθεση) ο σκοπός εισαγωγής της επίμαχης εξουσιοδοτικής διάταξης ήταν η νομοθέτηση, επωφελεία των Αξιωματικών υπηρεσίας γραφείου των Ενόπλων Δυνάμεων και μόνο, ενός ευεργετικού νομικού πλαισίου και ειδικότερα, η νομοθετική πρόβλεψη άσκησης δικαιώματος υποβολής εγγράφου αιτήματος επαναφοράς τους στην ενεργό υπηρεσία κατόπιν εξέτασης της σωματικής τους ικανότητας από τη ΑΝΥΕ. Σημειωτέον, ότι κατόπιν ενδελεχούς έρευνας της ΠΟΛ, διαπιστώθηκε ότι ουδέποτε από το έτος 2010, οπότε θεσπίστηκε το ως άνω δικαίωμα της διάταξης της παργ. 6 του άρθρου 37 του ν. 3883/2010, δεν πραγματοποιήθηκε επαναφορά Αξιωματικού ΠΝ υπηρεσίας γραφείου στην ενεργό υπηρεσία, αφενός, διότι ουδέποτε ασκήθηκε αυτό το δικαίωμα από κάποιον Αξιωματικό του ΠΝ και αφετέρου και κυριότερα, διότι ουδέποτε επαναπαραπέμφθηκε κάποιος Αξιωματικός ΠΝ υπηρεσίας γραφείου ενώπιον της ΑΝΥΕ με αυτεπάγγελτες ενέργειες της Διοίκηση του Πολεμικού Ναυτικού για επανάκριση της σωματικής του ικανότητας.

         xiii) Δεδομένου ότι η εκπρόθεσμη τροπολογία της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 37, μετά της εμπεριέχουσας σε αυτήν Αιτιολογικής της Έκθεσης, δεν υφίστατο ανηρτημένη ως ηλεκτρονικό αρχείο στην ιστοσελίδα της Βουλής, στον ιστότοπο που αφορά στον ν. 3883/2010, αλλά περιήλθε στην κατοχή της ΠΟΛ από την Βιβλιοθήκη της Βουλής, κατόπιν σχετικού αιτήματος, ως φυσικό αρχείο, αλλά και δεδομένου ότι η όμοια ως άνω Αιτιολογική Έκθεση τροπολογίας ή το περιεχόμενο αυτής δεν παρατέθηκε στη χορηγηθείσα στην ΠΟΛ (με Εισαγγελική Παραγγελία) Αιτιολογική Έκθεση του ΠΔ 86/2022, συνεπάγεται ότι είτε ο νομοθέτης στο ΠΔ 86/2022 δεν αναζήτησε, δεν εντόπισε και άρα δεν έλαβε υπόψη του την αιτιολογική έκθεση της εν προκειμένω τροπολογίας και άρα, τον ρητό και σαφή εξουσιοδοτικό κανόνα της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 3883/2010 και επομένως, απλά ερμήνευσε κατά το δοκούν, άλλως παρερμήνευσε σκοπίμως, τον κανόνα της, προκειμένου να επιτύχει, κατά παράβαση εξουσιοδοτικής διάταξης νόμου, τη νομοθέτηση της αυτεπάγγελτης επαναφοράς όλων ανεξαιρέτως των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου στην ενεργό υπηρεσία, κατόπιν αυτεπάγγελτης επαναπαραπομπής τους ενώπιον της ΑΝΥΕ για επανάκριση της σωματικής τους ικανότητας, είτε ο νομοθέτης, αναζήτησε, εντόπισε και έτσι περιήλθε σε γνώση του η Αιτιολογική Έκθεση της υπόψη τροπολογίας και παρόλαυτά αγνόησε το νομικά διασφαλισθέν για τους υπηρετούντες σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων ευεργετικό ρυθμιστικό πλαίσιο αυτής, προβαίνοντας τοιουτοτρόπως, κατά καταφανή παράβαση εξουσιοδοτικής διάταξης  νόμου, στη νομοθέτηση σε βάρος όλων των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου της δυσμενούς διάταξης της αυτεπάγγελτης και επωφελεία της Υπηρεσίας και μόνο, επανάφοράς τους στην ενεργό υπηρεσία.

         xiv) Στο σημείο αυτό χρήζει να αναφερθεί, ότι στην υπ΄ αριθμό 145/2022 Γνωμοδότηση του ΣτΕ και συγκεκριμένα επί της παργ. 2 αυτής, όπου γίνεται μνεία στην συνοδευτική του ΠΔ 86/2022 Αιτιολογική Έκθεση, αναγράφηκε: «Όπως προκύπτει από τη αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο , με αυτό ρυθμίζεται εκ νέου το καθεστώς της κατάστασης υπηρεσίας γραφείου για τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. , τα οποία για λόγους υγείας κρίνονται ανίκανα για κάθε άλλη υπηρεσία εκτός από εκείνη του γραφείου., με κριτήριο τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και ιδίως εκείνες που αφορούν στη δυνατότητα επαναφοράς στην κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας των στελεχών εκείνων που έχουν τεθεί σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, μετά από επανεξέταση από τη αρμόδια υγειονομική επιτροπή……Ειδικότερα, όσον αφορά στο άρθρο 1 του σχεδίου προβλέπεται για τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, ανεξάρτητα αν οι λόγοι υγείας προέκυψαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης ή μη υπηρεσίας ….ότι για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα επαναφορά στην κατάσταση ενεργού υπηρεσίας γραφείου για τα στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που έχουν τεθεί σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου κατ΄ αντιστοιχία των όσων προβλέπονται με τη διάταξη του άρθρου 37 του ν. 3883/2010 (Α΄167) για τους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.» Εκ των ως άνω διαλαμβανομένων στην υπ΄ αριθμό 145/2022 Γνωμοδότηση, συνάγεται πως τα γνωμοδοτούντα μέλη του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, κατ΄ ουσίαν και ομοφώνως, αφενός, αναγνώρισαν ότι τα στελέχη ΛΣ τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου όταν, με κριτήριο τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, κρίνονται για λόγους υγείας ανίκανα για κάθε άλλη υπηρεσία, εκτός από εκείνης του γραφείου και αφετέρου, αναγνώρισαν ότι τα στελέχη ΛΣ σε κατάσταση υπηρεσία γραφείου (και επουδενί η Διοίκηση ΛΣ) με κριτήριο την ισχύουσα για τους Αξιωματικούς Ενόπλων Δυνάμεων εξουσιοδοτική διάταξη της παργ. 6 του άρθρου 37 του ν. 3883/2022, έχουν τη δυνατότητα και άρα, το δικαίωμα να αιτηθούν αυτοβούλως την επαναφορά τους στην ενεργό υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση της θετικής απόφανσης και γνωμάτευσης της ΑΝΥΕ επί εγγράφου αιτήσεώς τους, ενώπιον, μάλιστα, της οποίας Επιτροπής έχει προβλεφθεί εκ της αυτής εξουσιοδοτικής διατάξεως του ν. 3883/2010 να παραπέμπονται με Διαταγή του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου και κατ΄ αντιστοιχία, με διαταγή του Αρχηγού ΛΣ και επομένως, όχι με διαταγή του Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας ΛΣ, όπως, κατά παράβαση εξουσιοδοτικής διάταξης νόμου, προέβλεψε ο νομοθέτης στο κατώτερης τυπικής ισχύος νομοθέτημα του ΠΔ 86/2022.

 1. xv)  Το ΣτΕ, που κατά το στάδιο της επεξεργασίας του προτεινόμενου σχεδίου του ΠΔ 86/2022 προκύπτει να έδρασε σε απόλυτη συμφωνία με το πνεύμα και τον σκοπό του εξουσιοδοτικού κανόνα της διάταξης της παργ. 6 του άρθρου 37 του ν. 3883/2022, ως αυτός ερμηνεύτηκε και αποτυπώθηκε και στη σχετική αιτιολογική έκθεση της διάταξης/τροπολογίας αυτής, επουδενί δεν αναγνώρισε νομικά δια της Γνωμοδοτήσεώς του, σε βάρος των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου, την αυτεπάγγελτη και άρα, με πρωτοβουλία της Διοίκησης του ΛΣ επαναπαραπομπή και επανάκρισή τους και κατ΄ επέκταση, την αυτεπάγγελτη επαναφορά τους στην ενεργό υπηρεσία, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετικό έγγραφο αίτημά τους, ως ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για το καθεστώς της κατάστασης υπηρεσίας γραφείου στο Λιμενικό Σώμα. Με την (στ) σχετική επιστολή μας αιτηθήκαμε αρμοδίως και τη χορήγηση του σχεδίου του ΠΔ 86/2022, όπως αυτό υπεβλήθη στο ΣτΕ για νομοτεχνική επεξεργασία, το οποίο, όμως, δεν μας δόθηκε από το Αρχηγείο ΛΣ ούτε κατ΄ εκτέλεση της (ζ)  σχετικής Εισαγγελικής Παραγγελίας Ναυτοδικείου Πειραιά. Ο λόγος για τον οποίο η ΠΟΛ αιτήθηκε, δια της Εισαγγελίας Ναυτοδικείου Πειραιά,  τη χορήγηση του σχεδίου του ΠΔ 86/2022 από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου ΛΣ, ήταν για να διαπιστώσει, αφενός, ποια ήταν η ακριβής μορφή και το ακριβές περιεχόμενο των διατάξεων του εισαχθέντος ενώπιον του ΣτΕ προτεινόμενου σχεδίου ΠΔ 86/2022 και αφετέρου και κυριότερα, ποια ήταν η ακριβής μορφή και το ακριβές περιεχόμενο των διατάξεων του σχεδίου ΠΔ 86/2022 κατά την εισαγωγή του στην Προεδρία της Δημοκρατίας και άρα, μετά την έκδοση της υπ΄ αριθμό 145/2022 Γνωμοδότησης του ΣτΕ. Αξιολογώντας ως θεσμικό όργανο προάσπισης των προσβαλλόμενων δικαιωμάτων των θιγόμενων στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου, ότι το ΣτΕ θα αναγνωρίσει ευχερέστατα την νομική εκτροπή του ΛΣ, το οποίο δια της έκδοσης του ΠΔ 86/2022 μετέβαλε εις το χείρον και κατά παράβαση πλήθους εξουσιοδοτικών διατάξεων νόμων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, το καθεστώς της καταστάσεως υπηρεσίας γραφείου στο ΛΣ και κατ΄ επέκταση το καθεστώς προσωποπαγούς θέσης, το οποίο είχε ρυθμιστεί κανονιστικά κατ΄ εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων του ΠΔ37/2012, προβήκαμε στην εμπρόθεσμη προσβολή του ΠΔ 86/2022 με Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, η οποία δικονομική μας ενέργεια επιβάλει όπως κάθε εμπλεκόμενο στην εφαρμογή του ΠΔ 86/2022 υπηρεσιακό όργανο του ΠΝ ή του ΛΣ απόσχει από κάθε ενέργεια που είναι ικανή να επιφέρει καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο έννομη βλάβη σε στέλεχος ΛΣ υπηρεσίας γραφείου, τουλάχιστο έως ότου αποφανθεί σχετικώς το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

      xvi) Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι η διαδικασία επανάκρισης της σωματικής ικανότητας των στελεχών σε υπηρεσία γραφείου (υπαχθέντων στην κατάσταση αυτή πλέον της τριετίας) και ο καθορισμός του καθηκοντολογίου τους από τη ΑΝΥΕ, κατ΄ εφαρμογή του ΠΔ 86/2022, προβλέπεται να λαμβάνει χώρα πριν από τη διαδικασία τοποθέτησης των στελεχών αυτών σε κάποια από τις υπηρεσίες που υπάγονται στη δηλωθείσα ΠΕΔΙΛΣ της επιλογής τους, και άρα σε χρόνο πριν από τη διοικητική τους ένταξη σε κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία, με βάση, όμως, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οποίας (υπηρεσιακό αντικείμενο, φόρτος εργασίας, κτλ) η ΑΝΥΕ θα μπορούσε να αποφανθεί ευχερέστερα και πιο ασφαλώς, δια της γνωμάτευσής της, ως προς τα καθήκοντα εκείνα που θα δύναντο να ανατεθούν στα στελέχη ανάλογα με την είδος και τη βαρύτητα της πάθησης από τη οποία νοσούν και άρα, ανάλογα με την εν γένει κατάσταση της υγείας τους. Κατά την εφαρμογή των οριζομένων στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012 (προ της εκδόσεως του ΠΔ 86/2022), ακριβώς μετά από την απόφανση της ΑΝΥΕ (έκδοση γνωματεύσεως) για τη μεταφορά ενός στελέχους ΛΣ από την ενεργό υπηρεσία στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, συντασσόταν και υποβαλλόταν Κοινή Εισήγηση της Διεύθυνσης Προσωπικού ΛΣ και της Υγειονομικής Υπηρεσίας (γνωμοδότηση υποχρεωτική και συστατική γνώμη ουσιώδους τύπου) προς τον Αρχηγό ΛΣ, επί τη βάση της οποίας, ακολούθως, εκδιδόταν η προβλεπόμενη από όμοια διάταξη κανονιστική Απόφασή του. Σύμφωνα με την εν λόγω Κοινή Εισήγηση καθορίζονταν ρητώς οι περιορισμοί στα υπηρεσιακά καθήκοντα, που μπορούσαν να ανατεθούν στο εκάστοτε στέλεχος στην συγκεκριμένη εκείνη υπηρεσία, στην οποία δήλωνε ότι επιθυμεί να συστηθεί η προσωποπαγής του θέση και να τοποθετηθεί και στην οποία τελικά, κατά τα πραγματικά και αληθή δεδομένα, τοποθετείτο. Επίσης, δεν υφίσταται πρόνοια του νομοθέτη στο ΠΔ 86/2022 και έτσι, δεν έχει προβλεφθεί νομοθετικά η διαδικασία επαναπαραπομπής, επανάκρισης και επανακαθορισμού των καθηκόντων των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου στην περίπτωση εκείνη που για οιοδήποτε λόγο η υγεία τους παρουσιάσει επιδείνωση κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας της εκάστοτε τελευταίας κρίσης σωματικής τους ικανότητας και της ημερομηνίας κατά τη οποία συντελείται η παρέλευση της τριετίας.

              ζ) i) Επιπλέον, η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022, εισάγει ρύθμιση εξαίρεσης σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα της Υπηρεσίας να τοποθετεί με τη διαδικασία των εκτάκτων μεταθέσεων (περίπτ. (αβ) της παργ. 1α του άρθρου 19 του ΠΔ 11/2021) και τα στελέχη της υπηρεσίας γραφείου σε συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης της περ. (ιη) της παργ. 10 του άρθρου 1 του ΠΔ 11/2021 και συγκεκριμένα σε θέση Τμηματάρχη  στις Διευθύνσεις του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στις Υπηρεσίες εκτός Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και άρα, σε θέσεις ευθύνης/διοίκησης που οργανικά υπάγονται σε υπηρεσίες του ΛΣ εντός της 1ης ΠΕΔΙΛΣ και μόνο. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ΠΔ 11/2021 και κατ΄ επέκταση, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4504/2017, οι ως άνω αναφερόμενες θέσεις ευθύνης του Τμηματάρχη, που αφορούν σε οργανικές θέσεις, οι οποίες συστήνονται και κατανέμονται ανά υπηρεσία του Φορέα με κανονιστική πράξη (Κανονισμό), προβλέπεται ρητώς ότι καταλαμβάνονται μόνο από στελέχη ΛΣ της κατάστασης ενεργού υπηρεσίας, τα οποία τοποθετούνται σε αυτές για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Φορέα. Επιπλέον, σύμφωνα με την κανονιστική διάταξη του άρθρου 34 του ΠΔ 11/2021, τα Συμβούλια Μεταθέσεων ανώτατο, ανώτερο και κατώτερο, είναι αρμόδια για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των ανώτατων, ανώτερων και κατώτερων Αξιωματικών, των Υπαξιωματικών και των Λιμενοφυλάκων που τελούν σε κατάσταση ενεργού υπηρεσίας και μόνο.

 1. ii) Η υπόψη διάταξη εξαίρεσης της παρ. 4 του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022, κατ΄ εφαρμογή της οποίας προβλέπεται νομοθετικά η άσκηση καθηκόντων διοίκησης από στελέχη ΛΣ υπηρεσίας γραφείου -πλέον του ότι τα καθήκοντα αυτά θα ανατίθενται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και το μεγάλο εύρος διαφοροποίησης του αντικειμένου και των αρμοδιοτήτων εκάστης εκ των υπηρεσιών του ΛΣ που εμπίπτουν στην περίπτ. (ιη) της παργ. 10 του άρθρου 1 του ΠΔ 11/2021 και μάλιστα, χωρίς την ασφάλεια που παρείχε η εξειδικευμένη Κοινή Εισήγηση της Διεύθυνσης Προσωπικού και της Υπηρεσίας Υγειονομικού του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012 -, προσκρούει και στις αρχές της αναλογικής ισότητας και της ίσης μεταχείρισης, καθότι εισάγει ρύθμιση διακριτικής και άνισης μεταχείρισης μεταξύ: A) των στελεχών εκείνων, που θα δηλώσουν ως τόπο επιλογής την 1η ΠΕΔΙΛΣ και τα οποία βρίσκονται σε ανώτερη ή ανώτατη βαθμολογική κλίμακα και εκείνων που, επίσης, θα δηλώσουν ως τόπο επιλογής την 1η ΠΕΔΙΛΣ και υπάγονται σε κατώτερη βαθμολογική κλίμακα (στελέχη ελλιπή κατά βαθμό για κατάληψη θέσεως ευθύνης Τμηματάρχη) και τα οποία, βεβαίως, ποσοστιαία συνιστούν την πλειοψηφία των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου, Β) των στελεχών ανώτερης ή ανώτατης βαθμολογικής κλίμακας, που θα δηλώσουν ως τόπο επιλογής την 1η ΠΕΔΙΛΣ και των στελεχών ανώτερης ή ανώτατης βαθμολογικής κλίμακας, που θα δηλώσουν οποιαδήποτε άλλη ΠΕΔΙΛΣ -πλην της 1ης ΠΕΔΙΛΣ – όπου δεν υφίσταται η θέση ευθύνης της περίπτ. (ιη) της παργ. 10 του άρθρου 1 του ΠΔ 11/2021), ,  Γ) των στελεχών εκείνων σε ανώτατη ή ανώτερη βαθμολογική κλίμακα, που θα δηλώσουν ως τόπο επιλογής την 1η ΠΕΔΙΛΣ, δεδομένου ότι για κάποια μόνο εξ αυτών θα αποφασίζεται από τα αρμόδια Όργανα τοποθέτησης του ΠΔ 11/2021, ήτοι από τα Συμβούλια Μεταθέσεων του ΛΣ, η ανάθεση καθηκόντων Τμηματάρχη, ενώ για κάποια άλλα όχι, χωρίς, μάλιστα, αφενός, i) να έχουν προβλεφθεί νομοθετικά οι συγκεκριμένες εκείνες ρητές παράμετροι, κριτήρια και περιορισμοί που δύνανται να αποτρέψουν πιθανούς κινδύνους σε βάρος των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου, αλλά και να διασφαλίσουν την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία της υπόψη απόφασης τοποθέτησής τους σε θέση ευθύνης -όπως πχ η διάρκεια παραμονής των στελεχών στις θέσεις ευθύνης της 1ης ΠΕΔΙΛΣ και άρα, ο μέγιστος ή ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάποια θέση ευθύνης μίας συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εκτάκτων μεταθέσεων ενός στελέχους σε θέσεις ευθύνης υπηρεσιών της 1ης ΠΕΔΙΛΣ εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, καθώς βέβαια και τα σχετικά υπηρεσιακά κριτήρια, η διαδικασία απάλλαξης ενός στελέχους (αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως/αναφοράς του) από τα ανατιθέμενα σε αυτό καθήκοντα Τμηματάρχη σε συγκεκριμένη υπηρεσία της 1ης ΠΕΔΙΛΣ, λόγω φερειπείν προσφερόμενου έτερου στελέχους, που, σε δεδομένη χρονική στιγμή, κρίνεται καταλληλότερο για την άσκηση αυτών των καθηκόντων στη συγκεκριμένη υπηρεσία κτλ-, αλλά και αφετέρου, χωρίς ii) να έχει συνεκτιμηθεί η δυσμενής επίπτωση, που ενδέχεται να έχει η ανάθεση καθηκόντων διοίκησης σε θέση ευθύνης Τμηματάρχη στην εξέλιξη της νόσου των στελεχών ΛΣ σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, η οποία ευθύνη της ενδεχόμενης υποτροπής, αποδίδεται θεσμικά στο Συμβούλιο Μεταθέσεων του άρθρου 12 του ΠΔ 11/2021, το οποίο όργανο, σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις του ΠΔ 11/2021 και τις αντίστοιχες διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόμου όμοιου ΠΔ, ήτοι του ν. 4504/2017, δεν νομιμοποιείται, να τοποθετεί στελέχη υπηρεσίας γραφείου σε οργανικές θέσεις του Φορέα και δη σε οργανικές θέσεις ευθύνης, τις οποίες προβλέπεται να καταλαμβάνουν μόνο στελέχη ΛΣ σε κατάσταση ενεργού υπηρεσίας.

      iii) Έτσι, κατ΄ αυτήν τη ρύθμιση του ΠΔ 86/2022 και ενώ για το σύνολο των στελεχών σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου προβλεπόταν στη διάταξη του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012, ότι δεν ασκούν διοίκηση, ανεξαρτήτως της βαθμολογικής κλίμακας υπαγωγής τους, της πάθησής τους και της βαρύτητας αυτής, εφεξής, τα στελέχη ΛΣ υπηρεσίας γραφείου της ανώτερης και ανώτατης βαθμολογικής κλίμακας με δηλωθέντα τόπο επιλογής την 1η ΠΕΔΙΛΣ, θα επιφορτίζονται πλέον και με καθήκοντα Τμηματαρχών. Ευλόγως, λοιπόν, συνάγεται ότι ο σκοπός της συγκεκριμένης αυτής διάταξης, όπως και όλου του ΠΔ, είναι να διασφαλισθεί νομοθετικά για την Υπηρεσία η –νομίμως μη παρεχόμενη έως σήμερα– δυνατότητα να «αξιοποιεί» και τα στελέχη υπηρεσίας γραφείου, –είτε τοποθετώντας τα (κατά βούλησή της) σε οποιαδήποτε υπηρεσία από αυτές που υπάγονται στη δηλωθείσα ΠΕΔΙΛΣ της επιθυμίας τους, είτε μεταθέτοντάς τα εκτάκτως (σε ευθεία παραβίαση της αρχής της αναλογικής ισότητας και ίσης μεταχείρισης και κατά παράβαση εξουσιοδοτικής διάταξης) σε διάφορες θέσεις ευθύνης της 1ης ΠΕΔΙΛΣ-, για την εξυπηρέτηση τόσο των υπηρεσιακών όσο και των επιχειρησιακών πάγιων αναγκών της, εξομοιώνοντας τα, όμως, κατ΄ αυτόν τον τρόπο με τα στελέχη της ενεργού υπηρεσίας.  Έτσι, όμως, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 86/2022, τα στελέχη ΛΣ υπηρεσίας γραφείου μεταφέρονται, κατά έναν τρόπο, σε μια ιδιότυπη, μη θεσμοθετημένη κατάσταση μερικής ενεργού υπηρεσίας, μη παραλειπόμενης, να αναφερθεί, της περίπτωσης εκείνης της πλήρους επαναφοράς των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου σε κατάσταση ενεργού υπηρεσίας, εφόσον η ΑΝΥΕ γνωματεύσει θετικά προς τούτο, κατά τη διαδικασία της αυτεπάγγελτης επαναπαραπομπής και επανεξέτασής τους. Δεν παρέλκει να αναφερθεί ότι για την περίπτωση εκείνη της αυτεπάγγελτης επαναφοράς ενός στελέχους υπηρεσίας γραφείου σε κατάσταση ενεργού υπηρεσίας (ακόμη και αν η επαναφορά αυτή λάβει χώρα μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών από την ημερομηνία κατά την οποία το στέλεχος μεταφέρθηκε από την ενεργό υπηρεσία στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου) και συνεπώς, για την ανακύπτουσα (λόγω αυτεπαγγέλτου επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία) περίπτωση της πλήρους επανένταξής του στελέχους στο νομικό πλαίσιο, που διέπει απαρέγκλιτα όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη σε ενεργό υπηρεσία (πχ το ισχύον νομικό πλαίσιο μοριοδότησης κτλ), δεν υφίσταται καμία πρόβλεψη του νομοθέτη για την εφαρμογή κατάλληλων αντισταθμιστικών μέτρων προκειμένου να εξισορροπηθεί η πολυεπίπεδη υπηρεσιακή και κατ΄ επέκταση οικογενειακή, ψυχική και οικονομική βλάβη, που θα προκληθεί στο στέλεχος άνευ δικής του υπαιτιότητας, το οποίο, βεβαίως, έως και τον Δεκέμβριο του 2022, οπότε και εκδόθηκε το ΠΔ 86/2022, έχοντας δικαιολογημένη εμπιστοσύνη έναντι της Διοίκησης του Φορέα, διατηρούσε την πεποίθηση ότι, κατ΄ εφαρμογή της ευμενούς διάταξης του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012, αλλά και των συναφών εν ισχύ, έως και σήμερα, νομοθετημάτων αυξημένης τυπικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων, που τυγχάνουν εφαρμογής και στο ΛΣ (και με τα οποία το ΠΔ 37/2012 εναρμονιζόταν πλήρως), επ΄ ουδενί λόγο και ουδέποτε θα επανερχόταν σε κατάσταση ενεργού υπηρεσίας.

        η) i) Επιπροσθέτως, ο νομοθέτης στο ΠΔ 86/2022 παρέλειψε να ρυθμίσει κανονιστικά και το σημαντικότατο ζήτημα των κρίσεων και προαγωγών των στελεχών ΛΣ σε υπηρεσία γραφείου, το οποίο ρυθμιζόταν κατά τρόπο σαφή και ρητό στην διάταξη της παρ 5 του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012. Λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη απόπειρα τροποποίησης του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012 με διάταξη νόμου, που προτάθηκε στο πλαίσιο προώθησης του από έτους 2017 νομοσχεδίου του ΥΝΑΝΠ, με την οποία προταθείσα διάταξη νόμου επιχειρήθηκε να εισαχθούν δυσμενείς νομοθετικές ρυθμίσεις σε βάρος των στελεχών ΛΣ σε υπηρεσία γραφείου, όσον αφορά στο ζήτημα των κρίσεων και προαγωγών τους ((η) σχετική Ανακοίνωση ΠΟΕΠΛΣ), γεννώνται εύλογα οι υπόνοιες ότι η εν προκειμένω παράλειψη του νομοθέτη στο ΠΔ 86/2022 να κάνει ρητή παραπομπή σε συγκριμένες διατάξεις, που ρυθμίζουν το κρίσιμο αυτό ζήτημα της σταδιοδρομίας και της υπηρεσιακής εξέλιξης, ενδέχεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για δυσανάλογα δυσμενή και άνιση μεταχείριση τόσο μεταξύ των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου, όσο και εν σχέση με τα στελέχη ΛΣ ενεργού υπηρεσίας, λαμβανομένης, μάλιστα, υπόψη της -μη εξυπηρετούσας την αρχή της αναλογικής ισότητας και ίσης μεταχείρισης- εξαίρεσης, που εισήγαγε ο νομοθέτης στο ΠΔ 86/2022 στη διάταξη της παργ. 4 του άρθρου 1 αναφορικά με το ζήτημα της (κατ΄ εξαίρεση) άσκησης καθηκόντων διοίκησης (από τους ανώτερους και ανώτατους Αξιωματικούς υπηρεσίας γραφείου) σε θέσεις Τμηματαρχών της 1ης ΠΕΔΙΛΣ, η άσκηση, όμως, ή η μη άσκηση των οποίων καθηκόντων διοίκησης, η οποία, άλλωστε, προβλέπεται νομοθετικά να συντελείται με απόφαση και συνεπώς, με ευθύνη των Συμβουλίων Μεταθέσεων και άρα, άνευ υπαιτιότητας των υπόψη στελεχών, ενδέχεται, παρόλαυτά, να αποτελέσει την αιτιολογία για τη μη ομαλή βαθμολογική τους εξέλιξη ή ακόμη και να δικαιολογήσει τον ταχύτερο και σίγουρα όχι επ΄ωφελεία των στελεχών υπηρεσίας γραφείου, τερματισμό της εν ενεργεία θητείας τους στις τάξεις του ΛΣ.

 1.       iiΣτο σημείο αυτό και προς επίρρωση της άκρως δικαιολογημένης και εύλογης ως άνω αναφερόμενης υπόνοιας, παρατίθεται τμήμα της Έκθεσης Υπηρεσιακών Απόψεων, που κατέθεσε το ΥΝΑΝΠ ενώπιον του Δ. Εφετείου Πειραιά στο πλαίσιο εξέτασης της υπ΄ αριθμό ΑΚ447/17-10-2019 Αίτησης Ακύρωσης κατά της μη σύννομης από έτους 2019 δυσμενούς κρίσης στασιμότητάς στον βαθμό του Πλωτάρχη ΛΣ στελέχους ΛΣ- μέλους της ΠΟΛ και διαδίκου στην υπ΄ αριθμό Ε457/2023 Αίτηση Ακύρωσης κατά του ΠΔ 86/2022: «Επιπρόσθετα θα πρέπει να αναφερθεί ότι η αιτούσα έχει τεθεί σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου με … Προεδρικό Διάταγμα … και έχει για το λόγο αυτό συσταθεί προσωποπαγής θέση σε υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εδρεύει στον Πειραιά. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 37/2012 Α΄ 75 «1. Υπηρεσία γραφείου είναι η κατάσταση στην οποία τίθεται……….  4. Οι ανωτέρω τοποθετούνται σε γραφική υπηρεσία…. Οι Αξιωματικοί …..ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, που τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου δε δύνανται να ασκήσουν διοίκηση. 5. Για τις κρίσεις και τις προαγωγές όσων τίθενται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που αναφέρονται και στο λοιπό προσωπικό ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ. Τα στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. που τίθενται σε υπηρεσία γραφείου δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις και παραμένουν εντεταγμένα στις επετηρίδες τους, χωρίς να στερούνται της αρχαιότητάς τους.» Περαιτέρω, στην ενεργό υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 3 πργ. 1 του ΠΔ 37/2012 Α΄ 75 ορίζεται ότι ένα στέλεχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ είναι «…. ικανό να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση ή αποστολή προβλέπεται για την κατηγορία και τον βαθμό του.». Όπως γίνεται κατανοητό ο νομοθέτης αν και διαχωρίζει το προσωπικό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ σε καταστάσεις εντούτοις θέτει την αρχή της ισότητας απέναντι στις κρίσεις τους». Ευθέως, λοιπόν τεκμαίρεται ότι η μη άσκηση διοίκηση από τα στελέχη ΛΣ υπηρεσίας γραφείου, ως αυτή ρυθμίστηκε κανονιστικά με το άρθρο 4 του ΠΔ 37/2012, ερμηνεύεται από την Διοίκησης ΛΣ, ήδη από το έτος 2019, ως λόγος που καθιστά παραδεκτή/σύννομη τη δυσμενέστερη και άρα, αναλογικά άνιση κρίση των στελεχών υπηρεσίας γραφείου εν σχέση με τα στελέχη ενεργού υπηρεσίας, κατά τη διενέργεια των διαδικασιών κρίσεων και προαγωγών.

           θ) i) Σύμφωνα με τις εκδοθείσες, κατ΄ εφαρμογή της παργ. 3 του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022, Αποφάσεις του Διευθυντή Υγειονομικής Υπηρεσίας ΛΣ, αποφασίστηκε η παραπομπή ενώπιον της ΑΝΥΕ των στελεχών ΛΣ που τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου πλέον της τριετίας, προκειμένου να επανεξετασθεί η σωματική τους ικανότητα και να καθοριστούν τα καθήκοντα που δύνανται να εκτελούν, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022. Σε όμοια διάταξη όμοιου άρθρου ο νομοθέτης προβλέπει ότι τα στελέχη ΛΣ, τα οποία τίθενται σε υπηρεσία γραφείου συμμετέχουν κανονικά σε όλες τις δραστηριότητες της εσωτερικής υπηρεσίας και αναλαμβάνουν τα καθήκοντα, τα οποία προβλέπονται για τη θέση που υπηρετούν και το βαθμό που φέρουν, με εξαίρεση τα καθήκοντα τα οποία σχετίζονται άμεσα με την πάθησή τους και τα οποία δε δύνανται αντικειμενικά να εκτελέσουν εξαιτίας της πάθησης αυτής. Περαιτέρω δε, εισάγεται και ορισμός του τι συνιστά εσωτερική υπηρεσία. Κατά τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λ.Σ.» (Α’ 311), όπως τροποποιήθηκε με την παραγ. 3 του άρθρου 41 του ν. 3569/2007 (Α ‘ 122) και ισχύει σήμερα: «1. Με Κανονισμούς, που καταρτίζονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται τα θέματα του ωραρίου εργασίας προσωπικού και της εσωτερικής και εξωτερικής υπηρεσίας των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.». Σύμφωνα με την εν λόγω εξουσιοδοτική διάταξη νόμου τα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής υπηρεσίας των υπηρεσιών του ΛΣ, τα οποία θίγονται και στην παργ. 5 του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022, ρυθμίζονται με κανονιστική πράξη, ήτοι με Κανονισμό, που καταρτίζεται με Προεδρικό Διάταγμα. Τέτοιος Κανονισμός, όμως, εσωτερικής/εξωτερικής υπηρεσίας στο ΛΣ δεν υφίσταται. Εν ελλείψει Κανονισμού που να ρυθμίζει κανονιστικά και ρητά τα θέματα εσωτερικής υπηρεσίας, διαπιστώνεται ότι ο νομοθέτης στο ΠΔ 86/2022, κατά τη ρύθμιση του καθηκοντολογίου των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου, για την οποία, όμως, ρύθμιση απαιτείται να υφίσταται σε ισχύ Κανονισμός με σαφή και ρητό ορισμό για το τι συνιστά εσωτερική υπηρεσία, προέβη στην εισαγωγή του επίμαχου ορισμού στο πλαίσιο προώθησης του ΠΔ 86/2022, το οποίο όμως εκδόθηκε κατ’  εξουσιοδότηση της διάταξης της παργ. 1 περίπτωση ζ του άρθρου 14 του ν. 3922/2011 και όχι κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης της  παραγ. 3 του άρθρου 41 του ν. 3569/2007 (Α ‘ 122), που αφορά στην έκδοση Κανονισμού για την νομοθετική  ρύθμιση (με Κανονισμό) των θεμάτων εσωτερικής υπηρεσίας, και ουχί, επομένως, ο επίμαχος ορισμός (επί της παργ. 5 του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2021) μπορεί να νοηθεί ότι εντάσσεται νομοθετικά σε Κανονισμό για τη ρύθμιση των θεμάτων εσωτερικής υπηρεσίας. Συνεπώς, ο ορισμός του τι συνιστά εσωτερική υπηρεσία επί της παρ. 5 του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022 θεσμοθετήθηκε κατά παράβαση/εκτός πλαισίου της εξουσιοδοτικής διάταξης νόμου για την έκδοση του ΠΔ 86/2022. Ως εκ τούτου, ο ορισμός της εσωτερικής υπηρεσίας επί της παργ. 5 του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022 ουδόλως δύναται να νοηθεί ότι εισάγει κανονιστική ρύθμιση, καθόσον αυτός (ο ορισμός) κείται εκτός του προβλεπόμενου, κατ΄εξουσιοδότηση της διάταξης της παργ. 3 του άρθρου 41 του ν. 3569/2007, νομοθετικού πλαισίου ενός Κανονισμού, η νομική ισχύς του οποίου Κανονισμού δεν μπορεί νόμω να υποκατασταθεί από το εν προκειμένω εκδοθέν ΠΔ 86/2022. Σημειώνεται ότι και ο υπ΄ αριθμό 040/2014 Κανονισμός για τη λειτουργία των Λιμενικών Αρχών, ο οποίος εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 3922/2011, εισάγει στο άρθρο 28 ορισμό του τι συνιστά όργανο εσωτερικής και εξωτερικής υπηρεσίας, χωρίς, βεβαίως, ως προελέχθη, να υφίσταται ήδη σχετικός τέτοιος θεσμοθετημένος ορισμός περί εσωτερικής υπηρεσίας, ο οποίος, όμως, κατ΄ απαίτηση του προρρηθέντος ν. 3569/2007, πρέπει να είναι ενταγμένος σε εν ισχύ Κανονισμό, που να έχει καταρτιστεί υπό τον νόμιμο και προβλεπόμενο τύπο.

 1. ii)  Όσον δε αφορά στη διάταξη της παργ. 5 του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022, υφίσταται πρόβλεψη του νομοθέτη, ώστε τα καθήκοντα που δύνανται να εκτελούνται από τα στελέχη υπηρεσίας γραφείου να εξειδικεύονται σε πίνακα που εκδίδεται από τον κ. ΔΚΔ΄ μετά από πρόταση του Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας, με βάση τον οποίον πίνακα η ΑΝΥΕ, κατά τη διαδικασία επαναπαραπομπής και επανεξέτασης της σωματικής ικανότητας των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου, θα εκδίδει Απόφασή της καθορίζοντας ανά περίπτωση στελέχους τα καθήκοντα που δύναται και επιτρέπεται να εκτελεί. Στην (θ) σχετική ερμηνευτική Διαταγή –Εγκύκλιο του Διευθυντή Υγειονομικής Υπηρεσίας, με αποδέκτες για ενέργεια όλο το προσωπικό ΛΣ, αλλά και την ΑΝΥΕ, επισυνάπτεται πίνακας καθηκοντολογίου στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου. Στον υπόψη πίνακα συμπεριελήφθη ως εν δυνάμει ανατιθέμενο καθήκον «εσωτερικής υπηρεσίας» το να δύναται/ επιτρέπεται ένα στέλεχος υπηρεσίας γραφείου να οριστεί ως Τμηματάρχης στις Δ/νσεις του Αρχηγείου ΛΣ και στις υπηρεσίες εκτός Κλάδων του Αρχηγείου, καθώς και στη ΓΔΟΥ του ΥΝΑΝΠ, η οποία, όμως, ρύθμιση (που αφορά σε τοποθέτηση σε θέση ευθύνης Τμηματάρχη) βρίσκεται ενταγμένη νομοθετικά όχι στη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022, που αφορά στο καθηκοντολόγιο και κατ΄ αποκλειστική εξουσιοδότηση της οποίας διάταξης έχει δοθεί η αρμοδιότητα στην ΑΝΥΕ να καθορίσει με Απόφασή της τα καθήκοντα εκείνα (εσωτερικής υπηρεσίας) που δύναται να εκτελεί ένα στέλεχος υπηρεσίας γραφείου, αλλά στη διάταξη της παργ. 4 του άρθρου 1, που αφορά σε ζητήματα τοποθέτησης των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου, επί των οποίων ζητημάτων τοποθέτησης ουδεμία αρμοδιότητα δεν έχει ανατεθεί κανονιστικά στην ΑΝΥΕ (με το ΠΔ 86/2022), αλλά ούτε και θα μπορούσε να ανατεθεί, λαμβανομένης υπόψη της από έτους 1973 και εντεύθεν ρητώς θεσμοθετηθείσας αρμοδιότητας και αποστολής της με νομοθετήματα αυξημένης τυπικής ισχύος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στο σημείο αυτό χρήζει να αναφερθεί ότι κατά την παραπομπή των εν ενεργεία στελεχών ΠΝ ενώπιον της ΑΝΥΕ για άπαξ και αμετάκλητη κρίση σωματικής ικανότητας και τον καθορισμό των καθηκόντων που δύνανται να εκτελούν, κατόπιν της μεταφοράς τους στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, η ΑΝΥΕ αποφαίνεται επί τη βάση συγκεκριμένων καθηκόντων που αποτελούν μέρος της εισήγησης του θεράποντος ιατρού (ΠΝ) του παραπεμφθέντος σε κρίση στελέχους  ((ι) σχετικό Παράτημα Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, περιέχον ενδεικτική και όχι εξαντλητική/περιοριστική λίστα καθηκόντων και  χορηγηθέν με το (ια) σχετικό έγγραφο κατ΄ εκτέλεση της (ζ) σχετικής Εισαγγελικής Παραγγελίας), σημαντικότατη όμως νομοθετική πρόβλεψη και παράμετρος, η οποία δεν υφίσταται στο ΠΔ 86/2022. Αντιθέτως, η ως άνω αναφερόμενη εξειδικευμένη και κρίσιμη εισήγηση του θεράποντος ιατρού του παραπεμφθέντος ενώπιον της ΑΝΥΕ στελέχους ΠΝ, που, κατ΄ αντιστοιχία,  στην περίπτωση του παραπεμφθέντος στελέχους ΛΣ θα αφορούσε σε εισήγηση του θεράποντος ιατρού του, ιδιώτη, ή δημόσιου τομέα ή στρατιωτικού νοσοκομείου, υποκαθίσταται στο ΠΔ 86/2022 με μια γενική και κοινή για όλα τα νοσήματα και βαρύτητα αυτών περιοριστική λίστα καθηκόντων, που έχει προταθεί από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού  (φέροντα μία μόνο ιατρική ειδικότητα) και έχει εγκριθεί από τον Διευθυντή Κλάδου Διοίκησης ΛΣ, η οποία, μάλιστα, λίστα καθίσταται απολύτως δεσμευτική για την ΑΝΥΕ.

       iii) Τέλος, αναφέρεται ότι σε όλο το εύρος των ανωτέρω παρατεθέντων εν ισχύ νομοθετικών διατάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων, που ρυθμίζουν αφενός, τα περί καταστάσεως του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και συγκεκριμένα τα περί υπηρεσίας γραφείου, υπηρεσίας ξηράς, ελαφράς υπηρεσίας και της υπηρεσίας εδάφους και αφετέρου, τα περί της λειτουργίας των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων και των γνωματεύσεων αυτών, δεν υφίσταται πουθενά νομοθετική πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία τα ένστολα στελέχη ενεργού υπηρεσίας να παραπέμπονται ενώπιον των αρμοδίων Υγειονομικών Επιτροπών για κρίση της σωματικής τους ικανότητας και η Υγειονομική Επιτροπή να γνωματεύει για την προσωρινή θέση τους σε μία κατάσταση έτερη από τις ρητώς θεσμοθετηθείσες με αυξημένης τυπικής ισχύος νομοθετήματα και άρα, κατά παράβαση των συναφών εξουσιοδοτικών διατάξεων αυτών. Έτσι, ούτε στο ΠΔ 11/2014, ούτε στο ΠΔ 37/2012, αλλά ούτε και στο ΠΔ 86/2022 δεν προβλέπεται ρητώς να τίθενται τα παραπεμπόμενα ενώπιον της ΑΝΥΕ στελέχη ΠΝ ή ΛΣ ενεργού υπηρεσίας προσωρινά σε μια ιδιότυπη και μη νομοθετικά θεσμοθετηθείσα κατάσταση υπηρεσίας εκτός πλωτών/υπηρεσία ξηράς και δη τα στελέχη εκείνα  του ΛΣ ενεργού υπηρεσίας, που αποδεδειγμένα πάσχουν από δυσίατα νοσήματα ή παθήσεις ή τραύματα που περιλαμβάνονται στον ειδικό πίνακα του ΠΔ 11/2014 και ένεκα των οποίων προβλέπεται να κρίνονται ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία. Κατά τα τελευταία πέντε (05) περίπου έτη διαπιστώνεται, από πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση μας, ότι αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των στελεχών ΛΣ ενεργού υπηρεσίας που υπόκεινται σε αυτήν την ιδιότυπη ετησίως ανανεούμενη κατάσταση υπηρέτησης (υπηρεσία εκτός πλωτών/υπηρεσία ξηράς), δια μίας ανά έτος επαναπαραπομπής τους ενώπιον της ΑΝΥΕ για επανάκριση της σωματικής τους ικανότητας και ενώ η πάθησή από την οποία νοσούν, τους καθιστά αντικειμενικά ανίκανους για την ενεργό υπηρεσία.

 1. Υπό τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτεθέντα, παρατίθενται κάτωθι κρίσιμα ερωτήματα για τα οποία απαιτούνται σαφείς και λεπτομερείς απαντήσεις:
 2. i) Παρακαλούμε  όπως μας γνωριστεί ποιο είναι το υφιστάμενο εκείνο νομικό πλαίσιο -το οποίο, βεβαίως, εκ του αποτελέσματος της έκδοσης των σχετικών Αποφάσεων επαναπαραπομπής του Διευθυντή Υγειονομικής Υπηρεσίας ΛΣ, προκύπτει να είναι έτερο από το νομικό πλαίσιο του ΠΔ 11/2014 (ειδικός πίνακας) δια του οποίου θεσμοθετήθηκαν ρητώς τα αντικειμενικά κριτήρια (λεπτομερής και αναλυτική λίστα δυσίατων νοσημάτων) βάσει των οποίων η ΑΝΥΕ δεσμεύεται να κρίνει, να αποφανθεί και να γνωματεύει άπαξ και αμετακλήτως για τη ανικανότητα ενός στελέχους να παραμείνει στην ενεργό υπηρεσία- δυνάμει του οποίου το αρμόδιο κατά τον νομοθέτη του ΠΔ 86/2022 όργανο προέβη στον σχηματισμό της προβλεπόμενης στην διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1  όμοιου ΠΔ κρίσης του περί του ότι η νόσος από τη οποία πάσχουν τα στελέχη ΛΣ, που τελούν ήδη από τριετίας και πλέον σε υπηρεσία γραφείου και η βαρύτητα αυτής, επιτρέπει αντικειμενικά την επαναφορά τους στην ενεργό υπηρεσία και άρα, ότι η περίπτωσή τους δεν εμπίπτει στην προβλεπόμενη εξαίρεση επαναπαραπομπής και  επανάκρισης.
 3. ii) Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω προεκτεθέντα και δη τα όσα αναλυτικά αναφέρονται για τις εν ισχύ διατάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, που ρυθμίζουν (δεσμεύοντας κανονιστικά και τη Διοίκηση των υπαγόμενων σε αυτές Σωμάτων Ασφαλείας), αφενός, τα περί καταστάσεως του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και αφετέρου, τα περί της λειτουργίας των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων, των γνωματεύσεων τους, καθώς και τα περί παραπομπής του ενστόλου προσωπικού ενώπιον αυτών, να μας γνωριστεί κατ΄ εφαρμογή και εξουσιοδότηση των διατάξεων ποιού νομοθετήματος, που δεν αναγράφεται στα έχοντας υπόψη εξουσιοδοτικά νομοθετήματα του ΠΔ 86/2022, έγινε η έκδοση του ΠΔ 86/2022, δια του οποίου, κατ΄ ουσίαν, ρυθμίστηκε κανονιστικά η διαδικασία αυτεπάγγελτης επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία των στελεχών ΛΣ (ανεξαρτήτως βαθμολογικής κλίμακας), που ήδη τελούν με αμετάκλητη γνωμάτευση ΑΝΥΕ σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου. Σημειωτέον ότι η θεσμοθετηθείσα με το ΠΔ 86/2022 διαδικασία επαναφοράς στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου σε ενεργό υπηρεσία, αφορά σε ανάληψη αυτεπάγγελτων ενεργειών από όργανα της Διοίκησης του ΛΣ και χωρίς να έχει προβλεφθεί νομοθετικά, ως απαιτούμενη προϋπόθεση,  η εκδήλωση σχετικής τέτοιας (έγγραφης) βούλησης από τα υπόψη στελέχη ΛΣ. Εάν η Υπηρεσία, δια της τροποποίησης της ευεργετικής διάταξης του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2022, ήθελε στην πραγματικότητα να προβλέψει, για την εξυπηρέτηση των στελεχών ΛΣ σε αμετάκλητη κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, νομοθετικό δικαίωμα υποβολής αιτήσεως επανάκρισης για εξέταση της δυνατότητας (από την ΑΝΥΕ) της οικειοθελούς επανάφοράς τους στην ενεργό υπηρεσία, προς όφελος, βεβαίως, των ιδίων των στελεχών και συνεπώς, προς ικανοποίηση της σχετικής επιθυμίας τους,  δεν θα έπρεπε να παραλείψει, προς επίρρωση και απόδειξη της «υποθετικής» αυτής προθέσεώς της, να εντάξει στις διατάξεις του δημοσιευθέντος άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022, ως προαπαιτούμενη προϋπόθεση ενεργοποίησης μίας μονομερούς (εκ μέρους των στελεχών ΛΣ, περιοριστικώς) διαδικασίας επαναφοράς τους στην ενεργό υπηρεσία την υποβολή εκ μέρους τους, οικειοθελώς και αυτοβούλως, σχετικής αιτήσεώς τους, απέχοντας, σε κάθε περίπτωση, από τις ήδη τελεσθείσες ενέργειές της θεσμοθέτησης, σε βάρος όλων αδιακρίτως των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου, της αυτεπαγγέλτου και μη σύννομης, κατά τα ανωτέρω λεπτομερώς αναλυθέντα, επαναπαραπομπής, επανάκρισης και επαναφοράς τους στην ενεργό υπηρεσία.

         iii) Παρακαλούμε όπως μας γνωριστεί α) ποίος είναι ο αριθμός των στελεχών ΛΣ που, έως και σήμερα, τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και για τα οποία έχει δημοσιευθεί το σχετικό ΠΔ (στην περίπτωση των Αξιωματικών ΛΣ) ή η σχετική Απόφαση ΥΝΑΝΠ (στην περίπτωση των στελεχών ΛΣ των λοιπών βαθμίδων), β) ποίος είναι ο αριθμός των στελεχών ΛΣ, που τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου σύμφωνα με ήδη δημοσιευθέν για αυτά ΠΔ ή δημοσιευθείσα Απόφαση ΥΝΑΝΠ, για τα οποία, έως και σήμερα, έχει εκδοθεί σχετική κανονιστική πράξη σύστασης προσωποπαγούς τους θέσης, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012, και η οποία τους έχει κοινοποιηθεί και ισχύει, γ) ποίος είναι ο αριθμός των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου της αμέσως προηγούμενης περίπτωσης (β) για τα οποία, έως και σήμερα, έχει περαιτέρω εκδοθεί, κοινοποιηθεί και τεθεί σε ισχύ ατομική διοικητική πράξη τοποθέτησης τους σε κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία του ΛΣ, στην οποία πλέον εντάσσονται διοικητικά, δ) ποίος είναι ο αριθμός των στελεχών ΛΣ της αμέσως προηγούμενης περίπτωσης (γ), ήτοι στελέχη με εκδοθείσες και εν ισχύ Αποφάσεις σύστασης προσωποπαγούς θέσης και Αποφάσεις τοποθέτησης, τα οποία να τελούν στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου πλέον της τριετίας από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης με την οποία τέθηκαν στην κατάσταση αυτή και για τα οποία, κατ΄ εφαρμογή της παργ 3. του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022, εκδόθηκε από τον Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας ΛΣ Απόφαση επαναπαραπομπής τους και επανάκρισης ε) ποίος είναι ο αριθμός των στελεχών ΛΣ της αμέσως προηγούμενης περίπτωσης (δ), ήτοι στελέχη ΛΣ με εκδοθείσες και εν ισχύ Αποφάσεις σύστασης προσωποπαγούς τους θέσης και Αποφάσεις τοποθέτησης, τα οποία τελούν στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου πλέον της τριετίας από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης με την οποία τέθηκαν στην κατάσταση αυτήν και για τα οποία, κατ΄ εφαρμογή της εξαίρεσης  της παργ. 3. του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022, δεν εκδόθηκε από τον Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας ΛΣ Απόφαση επαναπαραπομπής και επανάκρισής τους και ποιος είναι, ανά περίπτωση μη επαναπαραπεμπόμενου στελέχους (μη ονοματοποιημένα), ο «αντικειμενικός» λόγος ένεκα του οποίου κρίθηκε ότι η  νόσος ή η πάθηση ή το τραύμα τους δεν επιτρέπει αντικειμενικά τη επαναφορά τους στη ενεργό υπηρεσία.

 1. vi) Παρακαλούμε όπως μας γνωριστεί ποίος είναι ο εν ισχύ Κανονισμός του ΛΣ με τον οποίο ρυθμίζονται τα θέματα της εσωτερικής και εξωτερικής υπηρεσίας των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του ΛΣ.
 2. v) Παρακαλούμε όπως μας γνωριστεί κατ΄ εφαρμογή ποιας διάταξης θα διενεργούνται, εφεξής, οι κρίσεις και προαγωγές των στελεχών ΛΣ σε υπηρεσία γραφείου, δεδομένου ότι κατά την αντικατάσταση του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012 από το άρθρο 1 του ΠΔ 86/2022, αφενός, δεν συμπεριλήφθηκε στο νέο άρθρο η ρητή διάταξη της παργ. 5 του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012 και αφετέρου, δεν προβλέφθηκε από το νομοθέτη στο ΠΔ 86/2022 καμία συναφής με το ζήτημα των κρίσεων και προαγωγών των στελεχών σε υπηρεσία γραφείου ρητή νομοθετική ρύθμιση.
 3. vi) Παρακαλούμε όπως μας γνωριστεί εάν η μεταφορά ενός στελέχους ΛΣ ενεργού υπηρεσίας στην ιδιότυπη κατ΄ έτος ανανεούμενη κατάσταση υπηρεσίας εκτός πλωτών/υπηρεσίας ξηράς -παρότι το νόσημα ή η πάθηση ή το τραύμα του εμπίπτει στην ειδικό πίνακα δυσίατων νοσημάτων του ΠΔ 11/2014, ένεκα των οποίων η ΑΝΥΕ δεσμεύεται να κρίνει ότι το στέλεχος δεν είναι ικανό για την ενεργό υπηρεσία- ενεργείται αποκλειστικά με ευθύνη της ΑΝΥΕ ή προηγείται/απαιτείται σχετική τέτοια εισήγηση της Υπηρεσίας Υγειονομικού ΛΣ προς την ΑΝΥΕ.  Επίσης, να μας γνωριστεί κατά λόγο αρμοδιότητας, είτε από Υπηρεσία του ΛΣ είτε από την ΑΝΥΕ, ποιο είναι το ισχύον εκείνο νομικό πλαίσιο δυνάμει του οποίου η ΑΝΥΕ έχει αρμοδιότητα να εντάσσει με γνωμάτευσή της στην ιδιότυπη ως άνω κατάσταση τα παραπεμπόμενα ενώπιόν της στελέχη ΛΣ ενεργού υπηρεσίας που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, τα οποία, κατά το ΠΔ11/2014, δεν επιτρέπουν αντικειμενικά την παραμονή των υπόψη στελεχών στην ενεργό υπηρεσία.

        vii) Παρακαλούμε όπως μας γνωριστεί ποιες είναι οι νομικές και ιατρικές εκείνες προϋποθέσεις/κριτήρια του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2021, οι οποίες, όπως διαλαμβάνεται στη διάταξη της παργ. 4 του άρθρου 3 του ΠΔ 86/2022, θα πρέπει να συντρέχουν, ώστε η ΑΝΥΕ να δύναται να προτείνει τη θέση ενός εξεταζόμενου στελέχους  ΛΣ στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, λαμβάνοντας υπόψη  ότι σύμφωνα με την παργ. 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022, υπηρεσία γραφείου είναι η κατάσταση στην οποία -και κατ΄  αναλογία με τις κείμενες διατάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων-, τίθεντομοαι άπαξ, οριστικά και αμετακλήτως τα εν ενεργεία στελέχη ΛΣ, τα οποία για λόγους υγείας, ως αυτοί προσδιορίζονται ρητώς στο ΠΔ 11/2014, κρίνονται ικανοί για εκτέλεση μόνο της υπηρεσίας γραφείου και άρα ανίκανοι για κάθε άλλη υπηρεσία.

       viii) Παρακαλούμε όπως μας γνωριστεί αν η κατάσταση της μακράς αναρρωτικής άδειας, ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του ΠΔ 86/2022 (όπως αυτό αντικατέστησε τη διάταξη της παργ. 3 του άρθρου 8 του ΠΔ 37/2012)  ήτοι: «μακρά αναρρωτική άδεια είναι η κατάσταση στην οποία τελούν τα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., όταν αυτά τίθενται προσωρινά εκτός της ενεργού υπηρεσίας λόγω νόσου ή τραύματος ή πάθησης», αφορά μόνο στα εν ενεργεία στελέχη ΛΣ, που τελούν στην κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας ή αφορά και στα εν  ενεργεία στελέχη ΛΣ, που τελούν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου και άρα, αν το εν προκειμένω άρθρο 2 του ΠΔ 86/2022 τυγχάνει εφαρμογής και στα εν ενεργεία στελέχη ΛΣ σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

 1.      ix) Παρακαλούμε όπως μας γνωριστεί εάν σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 86/2022, με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 10 του ΠΔ 37/2012 «Λήξη μακρών αναρρωτικών αδειών», δίδεται  η δυνατότητα στην Α.Ν.Υ.Ε, μετά την λήξη της πρώτης μακράς αναρρωτικής, να κρίνει ένα στέλεχος ΛΣ με νόσημα ή πάθηση ή τραύμα εμπίπτον/εμπίπτουσα στον ειδικό πίνακα του ΠΔ 11/2014 ανίκανο για την εκτέλεση άλλης υπηρεσίας πλην εκείνης της υπηρεσίας γραφείου και να γνωματεύσει για τη μεταφορά του στην κατάσταση αυτή, όπως, άλλωστε, ίσχυε και πριν από την αντικατάσταση του άρθρου 10 του ΠΔ 37/2012 ή εάν είναι υποχρεωτικό για την ΑΝΥΕ, εφόσον το εν ενεργεία στέλεχος κριθεί, μετά πέρατος της πρώτης μακράς αναρρωτικής άδειας, ανίκανο για την επαναφορά του στην κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας, ένεκα του ότι η πάθηση ή το νόσημα ή το τραύμα του δεν έχει θεραπευτεί, να προτείνει τη χορήγηση δεύτερης μακράς αναρρωτικής άδειας.
 2. x) Ομοίως, παρακαλούμε όπως μας γνωριστεί αν μετά την λήξη και της δεύτερης μακράς αναρρωτικής άδειας δίδεται η δυνατότητα στην Α.Ν.Υ.Ε. να κρίνει ένα εν ενεργεία στέλεχος ΛΣ με νόσημα ή πάθηση ή τραύμα εμπίπτον/εμπίπτουσα στον ειδικό πίνακα του ΠΔ 11/2014, ανίκανο για την εκτέλεση άλλης υπηρεσίας πλην εκείνης της υπηρεσίας γραφείου και να γνωματεύσει για τη μεταφορά του στην κατάσταση αυτή, όπως, άλλωστε ίσχυε και πριν από  την αντικατάσταση του εν λόγω άρθρου, ή εάν είναι υποχρεωτικό για την ΑΝΥΕ, εφόσον το εν ενεργεία στέλεχος κριθεί, μετά πέρατος και της δεύτερης μακράς αναρρωτικής άδειας, ανίκανο για την επαναφορά του στην κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας, ένεκα του ότι η πάθηση ή το νόσημα ή το τραύμα του επιδέχεται θεραπείας, να προτείνει τη χορήγηση και τρίτης μακράς αναρρωτικής άδειας.
 3.    xi) Ομοίως, παρακαλούμε όπως μας γνωριστεί αν μετά την λήξη και της τρίτης μακράς αναρρωτικής άδειας δίδεται η δυνατότητα στην ΑΝΥΕ να κρίνει ένα εν ενεργεία στέλεχος ΛΣ με νόσημα ή πάθηση ή τραύμα εμπίπτον/εμπίπτουσα στον ειδικό πίνακα του ΠΔ 11/2014, ανίκανο για την εκτέλεση άλλης υπηρεσίας πλην εκείνης της υπηρεσίας γραφείου και να γνωματεύσει για τη μεταφορά του στην κατάσταση αυτή, όπως, άλλωστε ίσχυε και πριν από  την αντικατάσταση του εν λόγω άρθρου ή εάν είναι υποχρεωτικό για την ΑΝΥΕ, εφόσον το εν ενεργεία  στέλεχος κριθεί, μετά πέρατος και της τρίτης μακράς αναρρωτικής άδειας, ανίκανο για την επαναφορά του στην κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας,ένεκα του ότι το νόσημα ή η πάθηση ή το τραύμα του συνεχίζει να του προκαλεί σωματική ανικανότητα, να μην χορηγήσει και νέα αναρρωτική άδεια και κατά συνέπεια, να εφαρμοστούν οι διατάξεις των άρθρων 35 και 43 του π.δ. 81/2012 (Α’139) περί αποστρατείας στελεχών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας.

          Επισημαίνεται, διαπιστωτικά, ότι οι διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 86/2022 περί της κρίσης της ΑΝΥΕ στις ως άνω ixx και xi περιπτώσεις παραπομπής, σύμφωνα με τις οποίες ένα εν ενεργεία στέλεχος ΛΣ –που έχει μεταφερθεί σε κατάσταση μακράς αναρρωτικής άδειας-, δύναται, μετά την λήξη της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης μακράς αναρρωτικής άδειας, να κριθεί ανίκανο για την επαναφορά του στην ενεργό υπηρεσία, προφανέστατα και τυγχάνουν εφαρμογής μόνο στα στελέχη ΛΣ σε προτέρα (της θέσης τους σε κατάσταση μακράς αναρρωτικής άδειας) κατάσταση ενεργού υπηρεσίας. Όμως, το αυτό ζήτημα των μακρών αναρρωτικών αδειών των στελεχών ΛΣ σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου δεν έχει νομοθετηθεί με κάποιο έτερο άρθρο του ΠΔ 86/2022 ή σε έτερο νομοθέτημα του ΛΣ. Συνεπώς, σε περίπτωση που οι διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 86/2022 τυγχάνουν εφαρμογής και στα στελέχη ΛΣ υπηρεσίας γραφείου, παρακαλούμε όπως μας γνωριστεί σχετικώς.  

       xii) Παρακαλούμε όπως μας γνωριστεί ποια είναι η Απόφαση Αρχηγού ΛΣ που προβλέπεται να εκδίδεται κατά τις διατάξεις των παργ. 2 και 3 του άρθρου 12 του ΠΔ 37/2012 και εάν αυτή η Απόφαση Αρχηγού ΛΣ, με την οποία βεβαιώνεται η μεταβολή της κατάστασης ενός στελέχους ΛΣ, συνιστά πρόσθετη διοικητική πράξη που είναι συμπληρωματική των διοικητικών πράξεων που προβλέπεται να εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή της διάταξης της παργ. 1  του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022 για τη θέση ενός στελέχους σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

        xiii) Παρακαλούμε να μας γνωριστεί ποιά είναι τα αρμόδια όργανα ΛΣ της παργ. 6 του άρθρου 1, τα οποία νομιμοποιούνται, κατ΄ εφαρμογή του ΠΔ 86/2022, να έχουν πρόσβαση και να επεξεργάζονται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υγείας των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου, πέραν από τα νοσηλευτικά ιδρύματα (στρατιωτικά ή δημόσια) εισαγωγής των στελεχών, από τον θεράποντα ιατρό τους (ιδιώτη ή δημόσιου ή στρατιωτικού) και την ΑΝΥΕ, τα οποία, βεβαίως, μέρη εμπλέκονται άμεσα, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων αυξημένης τυπικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων, στη θεσμοθετημένη διαδικασία κρίσης της σωματικής ικανότητας των παραπεμπόμενων ενστόλων στελεχών και ως εκ τούτου, αναγνωρίζεται σε αυτά η νομιμοποίηση πρόσβασης στα υπόψη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υγείας.

       xiv) Παρακαλούμε  όπως μας γνωριστεί εάν η εκ νέου εκδοθείσα Απόφαση ΑΝΥΕ, κατόπιν ολοκλήρωσης της αυτεπάγγελτης, κατ΄ εφαρμογή του ΠΔ 86/2022, διαδικασίας επανάκρισης των επαναπαραπεμπόμενων στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου, υπόκειται και αυτή σε διαδικασία προσφυγής και εάν ναι, ενώπιον ποιού εξετάζοντος αυτήν Οργάνου και δυνάμει ποιού νομοθετήματος και εξουσιοδοτικών διατάξεων αυτού, δεδομένου ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που ρυθμίζει με αυξημένης τυπικής ισχύος νομοθετήματα τα περί καταστάσεων των ενστόλων στελεχών και τα περί αρμοδιότητας και λειτουργίας των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών και των γνωματεύσεων αυτών, τα στελέχη ΛΣ ενεργού υπηρεσίας, που διαγιγνώσκονται άπαξ από την ΑΝΥΕ ότι πάσχουν από δυσίατα νοσήματα ή τραύματα, τίθενται οριστικώς και  αμετακλήτως σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

 1. xv) Παρακαλούμε όπως μας γνωριστεί εάν η Απόφαση του Διευθυντή Υγειονομικής Υπηρεσίας ΛΣ, που εκδίδεται κατ΄ εφαρμογή της παργ. 3 του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022 και σύμφωνα με την οποία τα στελέχη ΛΣ υπηρεσίας γραφείου επαναπαραπέμπονται για επανάκριση της σωματικής τους ικανότητας, συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη που υπόκειται και αυτή σε διοικητική προσφυγή και εάν ναι σε ποιού είδους προσφυγή και εντός ποιάς αποκλειστικής προθεσμίας, δεδομένου ότι επί των σχετικών ήδη εκδοθεισών Αποφάσεών του δεν κατεγράφη η δυνατότητα άσκησης εκ μέρους των υπόψη στελεχών ΛΣ τέτοιου δικαιώματος.

        xvi) Παρακαλούμε όπως μας γνωριστεί εάν, με την έκδοση και άρα, κατ΄ εφαρμογή του ΠΔ 86/2022, με το οποίο, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, έχει τροποποιηθεί το καθεστώς της σύστασης της κατάστασης υπηρεσίας γραφείου, α) καταργήθηκε η νομοθετική πρόβλεψη της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012, κατ΄ εφαρμογή της οποίας εκδιδόταν για το στέλεχος ΛΣ υπηρεσίας γραφείου μία κανονιστική Απόφαση Αρχηγού ΛΣ σύστασης προσωποπαγούς, μη οργανικής του θέσης και τοποθέτησής του σε αυτήν, εάν β) εξακολουθούν, μετά την έκδοση του ΠΔ 86/2022, να είναι σε ισχύ και να υφίστανται στον νομικό κόσμο οι ήδη εκδοθείσες, κατ΄ εφαρμογή της παργ. 4 του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012, κανονιστικές Αποφάσεις Αρχηγού ΛΣ τοποθέτησης των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου σε συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις, εάν γ) οι ως άνω ήδη εκδοθείσες, κατ΄ εφαρμογή της παργ. 4 του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012, κανονιστικές Αποφάσεις Αρχηγού ΛΣ, που εκδόθηκαν για τα στελέχη ΛΣ υπηρεσίας γραφείου προ της δημοσίευσης του ΠΔ 86/2022, καταργούνται άμα τη εκδόση (κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 12 του ΠΔ 11/2021) των ατομικών διοικητικών πράξεων τοποθέτησης της παργ. 4 του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022 .

         xvii) Παρακαλούμε όπως μας χορηγηθεί το σύνολο των εγγράφων, τα οποία παρήγγειλε η Εισαγγελία Ναυτοδικείου Πειραιά ((ζ) σχετική Παραγγελία), να χορηγηθούν στην ΠΟΛ, για κάθε νόμιμη χρήση, υπό τον αιτηθέντα, βεβαίως και κατ΄ επέκταση, υπό τον παραγγελθέντα τύπο. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΛΣ προέβησαν στη χορήγηση, είτε ορισμένων μόνο εκ των περιλαμβανομένων στην ως άνω Παραγγελία εγγράφων, είτε εγγράφων, που περιλαμβάνονταν μεν στα παραγγελθέντα έγγραφα, αλλά τα οποία δεν φέρουν τον αιτούμενο και εγκριθέντα δια της παραγγελίας τύπο. Ειδικότερα, δεν μας χορηγήθηκαν τα κάτωθι έγγραφα, τα οποία, όμως, πρέπει άμεσα  να μας δοθούν, καθότι ενδεχόμενη, εκ νέου, μη συμμόρφωση προς την (ζ) σχετική Παραγγελία θα μας εξαναγκάσει να αποταθούμε και πάλι στην Εισαγγελία Ναυτοδικείου Πειραιά:

      α) φωτοαντίγραφο, εκ του πρωτοτύπου, της/των αιτιολογικής/κών-εισηγητικής/κών έκθεσης/σεων του ΠΔ 86/2022, που συνυποβλήθηκαν υποχρεωτικά στο πλαίσιο νομοτεχνικής εξέτασης και τελικής έγκρισης του σχεδίου όμοιου ΠΔ στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, αντιστοίχως, επί των οποίων, όμως, δημοσίων εγγράφων πρέπει υποχρεωτικώς, προς τον σκοπό της τήρησης εκ μέρους της δρώσας δημόσιας Διοίκησης των αρχών διαφάνειας κατά την εκτέλεση του θεσμικού της έργου και την ανάληψη των συναφών ενεργειών της, να αποτυπώνονται οι τεθείσες υπογραφές όλων των εμπλεκόμενων στην προώθηση του υπόψη ΠΔ υπηρεσιακών κλιμακίων του ΛΣ-ΥΝΑΝΠ, καθώς και οι τυχόν παρατηρήσεις-αντιρρήσεις τους. Σημειωτέον ότι επί της χορηγηθείσας μίας (01) αιτιολογικής έκθεση κ. ΥΝΑΝΠ (με (ια) σχετικό έγγραφο ΔΠ), η οποία, μάλιστα, δεν φέρει χρονολογία εκδόσεως πουθενά στο σώμα της, αλλά ούτε και πίνακα με τα στοιχεία του αποδέκτη προς ενέργεια, δεν υφίσταται καμία άλλη υπογραφή κανενός άλλου υπηρεσιακού κλιμακίου, της στρατιωτικής ή της πολιτικής ιεραρχίας, ενώ και επί της χορηγηθείσας μίας (01) Εισηγητικής Έκθεσης κ. ΥΝΑΝΠ (με (ια) όμοιο έγγραφο), η οποία, ομοίως, δεν φέρει χρονολογία στο σημείο της υπογραφής κ. ΥΝΑΝΠ, δεν υφίσταται ομοίως καμία υπογραφή κανενός άλλου υπηρεσιακού κλιμακίου, της στρατιωτικής ή της πολιτικής ιεραρχίας ΛΣ-ΥΝΑΝΠ,  β) φωτοαντίγραφο του –ΣΧΕΔΙΟΥ- του ΠΔ 86/2022, το οποίο υπεβλήθη, σε πρώτο στάδιο, στο ΣτΕ για νομοτεχνικό έλεγχο, επί του οποίου –ΣΧΕΔΙΟΥ- προβλέπεται να φέρονται υποχρεωτικά (είτε σε ειδικό και επισυναπτόμενο στο σχέδιο-ΠΔ πίνακα, είτε σε επισυναπτόμενο στο σχέδιο-ΠΔ αναλυτικό εισηγητικό σημείωμα) οι ενυπόγραφες εισηγήσεις- απόψεις- παρατηρήσεις και αντιρρήσεις όλων των αρμόδιων και εμπλεκόμενων στην προώθηση του υπόψη ΠΔ υπηρεσιακών κλιμακίων του ΛΣ- ΥΝΑΝΠ, γ)  φωτοαντίγραφο του –ΣΧΕΔΙΟΥ- του ΠΔ 86/2022, το οποίο υπεβλήθη στην Προεδρία της Δημοκρατίας για τελική έγκριση και στο οποίο ενσωματώθηκαν οι εισηγήσεις που διέλαβε το ΣτΕ στην υπ΄ αριθμό 145/2022 Γνωμοδότησή του.

 1. i) Η αναδρομική εφαρμογή των δυσμενέστερων διατάξεων του ΠΔ 86/2022 στα στελέχη ΛΣ υπηρεσίας γραφείου, με παγιωμένο, μάλιστα, στο άτομό τους πλέον της τριετίας καθεστώς προσωποπαγούς θέσης, δεν ικανοποιεί, αφενός, τις αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, της χρηστής διοίκησης και της καλής πίστης και αφετέρου και κυριότερα, την αρχή της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και της αναλογικότητας, δεδομένου ότι στην εν προκειμένω περίπτωση νομοθέτησης της κατάστασης υπηρεσίας γραφείου στο ΛΣ, η προστασία της υγείας του διοικούμενου προφανέστατα και υπερτερεί του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο ουδόλως έθιγαν οι ευεργετικές κανονιστικές ρυθμίσεις του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012, οι οποίες αντιθέτως το εξυπηρετούσαν, ταυτοχρόνως με την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του διοικούμενου και άρα, σε ικανοποίηση και της αρχής της νομιμότητας. Μάλιστα, η ισχύς και δη η αναδρομικής φύσεως ισχύς των ως άνω αναφερόμενων δυσμενών διατάξεων, πλήττουν ευθέως την συνταγματική αρχή της αναλογικής ισότητας και της ίσης μεταχείρισης, αμφότερες εκ των οποίων επιβάλλουν την ίση μεταχείριση των όμοιων περιπτώσεων και την άνιση μεταχείριση ανόμοιων περιπτώσεων και εν προκειμένω, την ίση μεταχείριση μεταξύ των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των στελεχών του ΛΣ, τα οποία, βεβαίως, από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΠΔ 37/2012 διατηρούσαν την εύλογη πεποίθηση ότι η σταθερότητα της νομικής κατάστασης που τα αφορά, τους επέτρεπε να προσδοκούν τη συνέχιση αυτής, προβαίνοντας σε μακροπρόθεσμη οργάνωση της ζωής τους και σχεδιασμό για τους ίδιους, την οικογένειά τους και τη διαχείριση του προβλήματος υγείας τους.
 2. ii) Όμως, η διαδικασία επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία, που ως δυνατότητα και δικαίωμα έχει διασφαλισθεί (υπό την τήρηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων) με διάταξη νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επωφελεία των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, δεν έχει θεσμοθετηθεί έως και σήμερα από το ΛΣ (κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης της παργ. 6 του άρθρου 37 του ν. 3886/2010), κατ΄ αντιστοιχία με τη θεσμοθετηθείσα ευεργετική διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 3731/2008 της ΕΛΑΣ. Με τη συνδυαστική εφαρμογή των δυσμενών διατάξεων των παρ. 3 (περί επαναπαραπομπής και επανεξέτασης) και  4 (περί τοποθετήσεων των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου) του άρθρου 1 του ΠΔ 86/2022 (εν σχέση με τις αντίστοιχες ευεργετικές διατάξεις του αντικατασταθέντος άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012) θεσμοθετήθηκε, ενάντια στο πνεύμα και τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4504/2017, αλλά και ενάντια στους κανόνες των συναφών ως άνω παρατιθέμενων εξουσιοδοτικών νόμων και του Συντάγματος, η αξιοποίηση των στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείου προς τον σκοπό της εξυπηρέτησης των υπηρεσιακών και επιχειρησιακών πάγιων αναγκών του Φορέα, ρύθμιση, όμως, η οποία ενέχει σοβαρότατους κινδύνους, τόσο για τον ίδιο τον Φορέα και την ασφαλή λειτουργία του, όσο και για τα ίδια τα στελέχη υπηρεσίας γραφείου, κίνδυνοι που δεν προκύπτει να έχουν συνεκτιμηθεί κατά την προώθηση του υπόψη ΠΔ, του οποίου η έκδοση, σύμφωνα με τις ανακύπτουσες εξ αυτού δυσμενείς νομικές καταστάσεις, καταφανέστατα και δεν έλαβε χώρα για τη βελτίωση της υπηρεσιακής ζωής των στελεχών ΛΣ που νοσούν και κατ΄ επέκταση για την προστασία της υγείας τους.
 3. Θέλουμε να επισημάνουμε στο σημείο αυτό, ότι η κακώς νομοθετούσα Διοίκηση ΛΣ δεν είναι κάτι αφηρημένο, αλλά είναι συγκεκριμένα πρόσωπα, με συγκεκριμένα καθήκοντα, καταλαμβάνονται συγκεκριμένες θέσεις. Μάλιστα, κατά τα τελευταία έτη, τυγχάνει η όλη πρωτοβουλία της κακής νομοθέτησης στο ΛΣ (ΠΔ 11/2021, ΠΔ 86/2022, διάταξη περί Προϊσταμένων Προξενικών Λιμεναρχείων κτλ) να προέρχεται από το στενό περιβάλλον του κ. ΥΝΑΝΠ, χωρίς ιδιαίτερη αξιολόγηση των ρεαλιστικών δεδομένων που διέπουν στην παρούσα φάση το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και τα στελέχη του και έτσι, κατ΄ αυτόν τον τρόπο, προωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις για πληθώρα κρίσιμων υπηρεσιακών ζητημάτων, οι οποίες δημιουργούν πληθώρα νέων προβλημάτων, αντί να επιλύουν αυτά που αρχικώς υφίσταντο.
 4. Η παρούσα επιστολή της ΠΟΛ, υποβάλλεται προς τον σκοπό διασφάλισης των έννομων δικαιωμάτων των στελεχών ΛΣ με επισήμως χαρακτηρισμένο δυσίατο χρόνιο νόσημα/πάθηση/τραύμα, τα οποία κινδυνεύουν να υποστούν πολυεπίπεδη υπηρεσιακή, προσωπική, οικογενειακή και οικονομική βλάβη κατά την εφαρμογή του ΠΔ 86/2022. Στην παρούσα επιστολή μας, παραθέσαμε αναλυτικώς όλα εκείνα τα νομικά δεδομένα, που τεκμηριώνουν τα προβληματικά σημεία του ΠΔ 86/2022 και τα οποία, βεβαίως, νομικά δεδομένα, ως Λόγοι Ακύρωσης, παρατέθηκαν και στην υπ΄ αριθμό Ε457/2023 υποβληθείσα Αίτηση Ακύρωσής μας ενώπιον του ΣτΕ κατά του υπόψη ΠΔ. Παρακαλείσθε για την εξέταση του συνόλου των διαλαμβανομένων και την παροχή διευκρινήσεων επ΄ αυτών, καθώς και για τη χορήγηση των αιτηθέντων στοιχείων. Για το σύνολο των διοικητικών πράξεων, που θα εκδοθούν σε βάρος των θιγόμενων στελεχών ΛΣ υπηρεσίας γραφείουαπό κάθε εμπλεκόμενο στην εφαρμογή του ΠΔ 86/2022 όργανο (του ΛΣ ή του ΠΝ), ως μέρη μίας σύνθετης διοικητικής διαδικασίας και οι οποίες πράξεις θα φέρουν δυσμενή και μη νόμιμο χαρακτήρα, θα υπάρξει η σχετική νομική απόκριση. Συγκεκριμένα, όσα στελέχη ΛΣ υπηρεσίας γραφείου έχουν ήδη έλθει σε επικοινωνία  με την ΠΟΛ, γνωστοποιείται ότι προτίθενται να προβούν στις δέουσες νομικές ενέργειες για την δικαστική προσβολή και ακύρωση όλων των ως άνω διοικητικών πράξεων στα αρμόδια ένδικα μέσα. Η ανάληψη περαιτέρω ενεργειών από τα όργανα που έχουν επιφορτιστεί με συγκεκριμένες αρμοδιότητες από τις διατάξεις του ΠΔ 86/2022, θα πρέπει να λάβει χώρα συναρτήσει του δεδομένου ότι το ΠΔ 86/2022 τελεί σε διαδικασία εξέτασης, ελέγχου και ακύρωσης από το ΣτΕ, δυνάμει της υπ΄ αριθμό Ε457/2023 κατατεθείσας Αίτησης Ακύρωσης ενώπιόν Του, ως, άλλωστε, στην ίδια ακριβώς διαδικασία εξέτασης, ελέγχου και ακύρωσης από το ΣτΕ τελεί και το ΠΔ 11/2021 (ορισθείσα δικάσιμος, από οίκοθεν αναβολή, η 1η Ιουνίου του 2023), στο οποίο, μάλιστα, νομοθέτημα ως προαναφέρθηκε το ΠΔ 86/2022 εξαρτά την εφαρμογή του.
 5. ΑΝΥΕ, στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για την ενημέρωση και τις δικές της κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη βλάβη που δύναται να προκληθεί στα στελέχη ΛΣ υπηρεσίας γραφείου, κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί νομοθετικά με τις διατάξεις του ΠΔ 86/2022.-