Αποστρατεία δύο (02) Ανθυποπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

25.4.23

Αποστρατεία δύο (02) Ανθυποπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 03 Απριλίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 4 του άρθρου 36, της παρ. 10 του άρθρου 37 και της παρ. 2 του άρθρου 38 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), όπως ισχύουν,

β) του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75).

2. Τα από 15-02-2023 π.δ. περί προαγωγής δύο (02) Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Γ΄ 516):

 Τίθενται σε αποστρατεία οι Ανθυποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Ιωάννης του Ευσταθίου (ΑΜ 4003) και ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ Γεώργιος του Ευάγγελου (ΑΜ 3965), οι οποίοι θεωρήθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσασαντες τη σταδιοδρομία τους» σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012.

 Οι παραπάνω αποστρατευόμενοι Αξιωματικοί εγγράφονται στα στελέχη εφεδρείας του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία διαγραφής τους από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012.

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ