Αποστρατεία ενός (01) Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη, κατόπιν αποδοχής αίτησης παραίτησής του. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

25.4.23

Αποστρατεία ενός (01) Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη, κατόπιν αποδοχής αίτησης παραίτησής του.
 Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 19 Απριλίου 2023 μετά από πρόταση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 36 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139) και του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75):

1. Τίθεται σε αποστρατεία ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ–ΕΛΑΚΤ) ειδικότητας Κυβερνήτη, Πέτρου Άγγελος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 40Κ), κατόπιν υποβολής της από 08 Μαρτίου 2023 αίτησης παραίτησής του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/24752/2023/31.03.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Ο παραπάνω αποστρατευόμενος Αξιωματικός εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 37/2012, μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ – ΕΛΑΚΤ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ