Προαγωγή τριών (03) Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Λ/Φ, στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, και αποστρατεία ενός (01) εξ αυτών - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

6.4.23

Προαγωγή τριών (03) Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Λ/Φ, στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, και αποστρατεία ενός (01) εξ αυτών


 Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 3 Μαρτίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις: 

α) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311),

β) των άρθρων 9 και 11 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), 

γ) των άρθρων 15, 16, 17, 35, 38, 44 και 45 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), 

δ) της παρ. 5 του άρθρου 13 και της παρ. 3 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75).

2. Την 22/24.10.2022 αμετάκλητη γνωμάτευση της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής Ναυτικού, σύμφωνα με την οποία ο Ανθυπασπιστής Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ιωάννης του Ανδρέα (ΑΜ 6774) κρίθηκε ανίκανος για τα μόνιμα και εφεδρικά στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

3. Την 2412.9/92824/30.12.2022 απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με την οποία έγινε αποδεκτή η από 21 Οκτωβρίου 2022 αίτηση αποστρατείας του Ανθυπασπιστή Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΚΟΥΡΑΤΟΡΑ Γεωργίου του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3954) (ΑΔΑ:ΨΠΖΘ4653ΠΩ-1ΤΤ).

4. Την 2412.7/9721/2023/08.02.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί κύρωσης πινάκων έκτακτης κρίσης τριών (03) Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, που συνέταξε το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2022: 

1. Προάγεται ο Ανθυπασπιστής Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ιωάννης του Ανδρέα (ΑΜ 6774), απόφοιτος της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Σημαιοφόρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, λόγω εγγραφής του από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Ανθυπασπιστών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2022, στον Πίνακα Α’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος σε συνδυασμό με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 38/2012 και τίθεται αυτός σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 35 και την παρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ. 81/2012, διότι με την 22/24.10.2022 αμετάκλητη, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του π.δ. 37/2012, γνωμάτευση της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής Ναυτικού (ΑΥΕΝ) κρίθηκε ως ανίκανος για τα μόνιμα και εφεδρικά στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

2. Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος Αξιωματικός δεν εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012.

3. Προάγεται ο Ανθυπασπιστής ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Ιωάννη (ΑΜ 4145), απόφοιτος της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Σημαιοφόρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 του π.δ. 38/2012, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 03 Νοεμβρίου 2022, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και την περ. ε της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012.

4. Προάγεται ο Ανθυπασπιστής ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3954), απόφοιτος της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Σημαιοφόρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ λόγω εγγραφής του από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2022, στον Πίνακα Α΄ «ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» και τίθεται αυτός εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος σε συνδυασμό με την περ. α της παρ. 1 και την παρ. 5 του άρθρου 11 του π.δ. 38/2012, κατόπιν υποβολής της από 21 Οκτωβρίου 2022 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/92824/30.12.2022 απόφαση του Αρχηγού ΛΣΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 45 του π.δ. 81/2012.

(Αρ. εγκρ. ΒεΒ. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 2529/08.02.2023) 

(Αρ.Βεβ. Διαγραφής από Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1136784127/06.03.2023)

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ