Αποστρατεία ενός (1) Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

4.4.23

Αποστρατεία ενός (1) Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού

 


Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 20 Μαρτίου 2023 μετά από πρόταση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 36 και της παρ. 2 του άρθρου 48 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139) και του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75): 

1. Τίθεται σε αποστρατεία ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ - ΕΛΑΚΤ) ειδικότητας Τεχνικού Παναγόπουλος Θεόδωρος του Αντωνίου (Α.Μ. 93Τ), κατόπιν υποβολής της από 20 Φεβρουαρίου 2023  αίτησης παραίτησής του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/19231/2023/15.03.2023 απόφαση του  Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

2. Ο παραπάνω αποστρατευόμενος Αξιωματικός εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του  ΛΣ - ΕΛΑΚΤ, μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία  στελέχη του ΛΣ - ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 37/2012. 

(Αριθ. Βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
 1355961168/21.03.2023). 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ