Έναρξη εφαρμογής Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης των παραπεμπτικών Ιατρικών Πράξεων-Διαγνωστικών εξετάσεων, για τους ασφαλισμένους στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

12.4.23

Έναρξη εφαρμογής Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης των παραπεμπτικών Ιατρικών Πράξεων-Διαγνωστικών εξετάσεων, για τους ασφαλισμένους στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

 


Σας γνωρίζεται ότι από 01/05/2023 τίθεται σε εφαρμογή η ένταξη στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) για τα παραπεμπτικά των ιατρικών πράξεων -διαγνωστικών εξετάσεων, και των νοσηλείων, τα οποία θα εκτελούνται σε συμβεβλημένους με το Γ.Ε.ΕΘ.Α. παρόχους όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω. Επιπλέον, σταδιακά σχεδιάζεται και η ένταξη στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και για τις λοιπές παροχές υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων στον Φορέα μας.

Ι.ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, στην παρούσα φάση, αφορά την ηλεκτρονική καταχώριση παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων - διαγνωστικών εξετάσεων και νοσηλίων, που αφορούν τους ασφαλισμένους στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (εν ενεργεία στελέχη και προστατευόμενα μέλη), τα οποία εκτελούνται αποκλειστικά σε παρόχους υγείας συμβεβλημένους με το Γ.Ε.ΕΘ.Α. (ιατροί, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές κ.λ.π)

ΙΙ.ΕΝΑΡΞΗ: 

Η έναρξη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τα ανωτέρω ορίζεται την 01/05/2023.

ΙΙΙ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

Προκειμένου η μετάβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή να είναι ομαλή, από την έναρξη της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης έως και 31/05/2023 είναι δυνατή η καταχώριση παραπεμπτικών τόσο ηλεκτρονικά μέσω του Σ.Η.Σ, όσο και χειρόγραφα σε εντολή στο Ατομικό Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τα ως τώρα ισχύοντα. Σκοπός αυτού, είναι η αντιμετώπιση και επίλυση τεχνικών προβλημάτων του ηλεκτρονικού συστήματος που τυχόν προκύψουν, καθώς και η εξοικείωση των χρηστών με το καινούριο Σύστημα και ταυτόχρονα η καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. 

 IV. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 

Α) Ιατρικές Επισκέψεις

Στην παρούσα φάση, η Ιατρική Επίσκεψη εξακολουθεί να συνταγογραφείται χειρόγραφα σε εντολή του Ατομικού Βιβλιαρίου υγείας του ασφαλισμένου,.

 Τα Στελέχη Λ.Σ. καθώς και τα προστατευόμενα μέλη τους, διατηρούν την υποχρέωση προσκόμισης του Β.Υ.Π. κατά την επίσκεψη σε ιατρό κάθε ειδικότητας. Για την αποζημίωση της εντολής της ιατρικής επίσκεψης, η διαδικασία παραμένει ακριβώς η ήδη ισχύουσα, ήτοι συμπληρώνεται χειρόγραφα η εντολή βιβλιαρίου και υποβάλλεται με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, είτε από τον συμβεβλημένο πάροχο, είτε από το Στέλεχος Λ.Σ. που επισκέφτηκε μη συμβεβλημένο πάροχο.

Σε περίπτωση ανάγκης εκτέλεσης ιατρικών πράξεων (συμπεριλαμβανομένων και των παρακλινικών εξετάσεων), ο δικαιούχος περίθαλψης θα πρέπει να δηλώνει στον ιατρό αν αυτές θα εκτελεστούν σε συμβεβλημένο με το Γ.Ε.ΕΘ.Α. εργαστήριο/πάροχο ή μη, προκειμένου να ακολουθηθεί η ορθή κατά περίπτωση συνταγογράφηση. 

Β) Συνταγογράφηση – Εκτέλεση Ιατρικών Πράξεων - Διαγνωστικών εξετάσεων 

α) Σε περίπτωση επιλογής εκτέλεσης σε μη συμβεβλημένο πάροχο, θα ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία ήτοι οι ιατρικές πράξεις θα συνταγογραφούνται χειρόγραφα σε εντολή του βιβλιαρίου, και αυτή θα θεωρείται εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από ελεγκτή ιατρό. Μετά την εκτέλεση, η δαπάνη καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο, ο οποίος αιτείται στη συνέχεια αποζημίωση από τον ασφαλιστικό φορέα, υποβάλλοντας το σύνολο των δικαιολογητικών ως ατομική δαπάνη.

β) σε περίπτωση επιλογής εκτέλεσης σε συμβεβλημένο πάροχο, ο ιατρός θα εκδίδει έντυπο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό μέσω του Σ.Η.Σ., το οποίο θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα, θα θεωρείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, και θα προσκομίζεται από το Στέλεχος κατά την εκτέλεσή του. Δεν απαιτείται εντολή βιβλιαρίου υγείας,, παρά μόνο η προσκόμιση του έντυπου ηλεκτρονικού παραπεμπτικού το οποίο θα υποβάλλει ο πάροχος για την αποζημίωσή του. [Συστήνεται,, η κατάθεση του ηλεκτρονικού παραπεμπτικού για εκτέλεση, να πραγματοποιείται μετά το πέρας δύο (02) εργάσιμων ημερών, προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική θεώρηση].

Στην παρούσα φάση δεν είναι ακόμη δυνατή η εφαρμογή της άυλης συνταγογράφησης. 

Η υποχρέωση έκδοσης αποφάσεων ΑΝΥΕ στις περιπτώσεις που αυτή προβλέπεται, εξακολουθεί να ισχύει και θα πρέπει να συνυποβάλλεται.

Γ) Θεώρηση Παραπεμπτικών από Ελεγκτή Ιατρό-Παρατηρήσεις

α) Δικαίωμα συνταγογράφησης έχουν όλοι οι Ιατροί που είναι ήδη πιστοποιημένοι στην ΗΔΙΚΑ (συμβεβλημένοι και μη συμβεβλημένοι με τον Φορέα μας). Οι συνταγογράφοι Ιατροί παρακλινικών εξετάσεων έχουν υποχρέωση για την ορθή και σύννομη συνταγογράφηση και για την πιστή εφαρμογή των κανόνων της κείμενης νομοθεσίας. 

β) Το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό ιατρικών πράξεων απαιτεί θεώρηση από ελεγκτή Ιατρό. Προς τούτο, θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αυτόματα μέσω της εφαρμογής (χωρίς περαιτέρω ενέργεια από τον ίδιο τον ασφαλισμένο) για έλεγχο και θεώρηση από τον πιστοποιημένο ελεγκτή Ιατρό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ο έλεγχος πραγματοποιείται εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών και ακολουθεί έγκριση ή αιτιολογημένη απόρριψη του παραπεμπτικού. 

γ) Η εκτέλεση του ηλεκτρονικού παραπεμπτικού είναι δυνατή μόνο μετά την ηλεκτρονική θεώρηση και έγκριση από τον ελεγκτή Ιατρό. Η εκτέλεση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού το οποίο βρίσκεται στην κατάσταση «Υπό θεώρηση» δεν είναι δυνατή.

δ) Η εκτέλεση του παραπεμπτικού διενεργείται σε οποιονδήποτε πάροχο υγείας που εκτελεί τις εξετάσεις (Διαγνωστικό Κέντρο , νοσοκομείο κλπ) ο οποίος είναι συμβεβλημένος με το Γ.Ε.ΕΘ.Α. 

ε)Σε περίπτωση μη έγκρισης του παραπεμπτικού, ο ασφαλισμένος δέχεται σχετική ειδοποίηση και σχόλιο με αιτιολογία. Ο ελεγκτής ιατρός δύναται κατά την κρίση του να ζητήσει την υποβολή όποιου ιατρικού εγγράφου θεωρεί απαραίτητο για την υποβοήθηση του έργου του. 

 Το Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης, εξακολουθεί να ισχύει για όλες τις λοιπές παροχές υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με τα ισχύοντα, καθώς και για το σύνολο των ατομικών δαπανών και προσκομίζεται υποχρεωτικά κατά την επίσκεψη στον ιατρό.

 Σε κάθε υποβολή δικαιολογητικών δαπάνης να περιλαμβάνεται φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού, με ευδιάκριτα τα στοιχεία του κατόχου και αριθμού ΙΒΑΝ ή βεβαίωση που να αναγράφεται ο δικαιούχος και το ΙΒΑΝ με σφραγίδα και υπογραφή της τράπεζας. Τα προαναφερόμενα ισχύουν για το σύνολο των τραπεζών .Εκτυπώσεις από winbank web banking δεν γίνονται δεκτές.

 Τα Στελέχη Λ.Σ. δύνανται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://portal.hcg.gr και να μεταβούν σε «Αρχική-> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-> Υγειονομική Περίθαλψη-> Πάροχοι Υγειονομικής Περίθαλψης» προκειμένου να αναζητήσουν το σχετικό σύνδεσμο στον οποίο αναφέρονται οι συμβεβλημένοι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (http://army.gr/el/themata-prosopikoy/monimoi/ygeionomika/ symvevlimenoi-iatroi-ergastiria-klinikes).

 Για διευκρινιστικές ή συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν τη συνταγογράφηση παραπ εμπτικών, μπορείτε να απευθύνεστε στην ΥΥ στα τηλ:2131371149 ,2131374388 Επικελευστής ΛΣ (ΥΕ) ΘΕΟΔΩΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Π.- Υποπλοίαρχος ΛΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Φ.

 Για διευκρινιστικές ή συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν την υποβολή αιτημάτων, μπορείτε να απευθύνεστε στη ΔΟΔ στα τηλ:2131374911-2131374856-2131374889.

 Για επιμέρους θέματα συνταγογράφησης προκύπτοντα κατά την εφαρμογή του συστήματος Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η Υπηρεσία μας θα επανέρχεται με διευκρινιστικές οδηγίες.   Παρακαλείσθε για την ενυπόγραφη ενημέρωση του προσωπικού Υπηρεσιών σας.