Τροποποιείται για τέταρτη φορά η διάταξη που είναι σχετική με τον τρόπο προτίμησης των στελεχών του ΛΣ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

5.4.23

Τροποποιείται για τέταρτη φορά η διάταξη που είναι σχετική με τον τρόπο προτίμησης των στελεχών του ΛΣ
 Με το άρθρο 52 του ν5039/2023 τροποποιείται για τέταρτη φορά η διάταξη που είναι σχετική με τον τρόπο προτίμησης των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Σημειώνεται ότι οι συντάκτες της νέας διάταξης την βάφτισαν ως “βελτίωση” του σχετικού άρθρου.

Πως λέμε το ξύδι γλυκάδι…

Παρακάτω παραθέτουμε το άρθρο:

Άρθρο 52

Βελτίωση του τρόπου επιλογής τόπου προτίμησης των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής – Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 4504/2017

Στο άρθρο 28 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), περί τόπου προτίμησης, α) στην περ. β) της παρ. 1 προστίθεται η αναφορά σε «απόσπαση ή μετάθεση», β) στην παρ. 2 προστίθεται νέο πρώτο εδάφιο και στο νέο δεύτερο εδάφιο προστίθεται η φράση «και δηλώνονται ως μία έδρα οι ακόλουθες έδρες», γ) στην παρ. 3, στο εισαγωγικό εδάφιο αντικαθίσταται η λέξη «επιλογής» από τη λέξη «προτίμησης», αντικαθίστανται οι περ. α και δ και το άρθρο 28 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 28

Τόπος προτίμησης

  1. Τόπος προτίμησης είναι η έδρα Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία ευρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο ο οποίος πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) αποτελεί τόπο εγγραφής στα δημοτολόγια ή πολιτογράφησης του στελέχους Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ή του συζύγου ή της συζύγου του,

β) αποτελεί τόπο στον οποίο υπηρετεί, με απόσπαση ή μετάθεση, το στέλεχος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ή εργάζεται ο σύζυγος ή η σύζυγός του,

γ) αποτελεί τόπο στον οποίο έχει ιδιόκτητη κατοικία το στέλεχος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ή ο σύζυγος ή η σύζυγός του, δ) αποτελεί τόπο στον οποίον διαμένουν οι γονείς του στελέχους Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ή του συζύγου του ή της συζύγου του.

  1. Για τον σκοπό της παρ. 1, τα στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. δηλώνουν μία έδρα Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., εκτός αν είναι σύζυγοι ή συμβαλλόμενοι με σύμφωνο συμβίωσης, οπότε δηλώνουν από κοινού μία έδρα.

Δεν θεωρούνται ως διαφορετικός τόπος προτίμησης και δηλώνονται ως μία έδρα οι ακόλουθες έδρες:

α) οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίες ευρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών και Πειραιώς, καθώς και στους Δήμους Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Σαρωνικού, Σαλαμίνας, Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Αχαρνών,

β) οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίες ευρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,

γ) οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., των οποίων η μεταξύ τους απόσταση είναι μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων.

  1. Αλλαγή του τόπου προτίμησης επιτρέπεται μόνον ύστερα από νέα δήλωση του στελέχους Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) μεταβολής ενός εκ των περιπτώσεων της παρ. 1,

β) τέλεσης ή λύσης γάμου ή σύναψης ή λύσης συμφώνου συμβίωσης,

γ) θανάτου συζύγου ή του αντισυμβαλλομένου στο σύμφωνο συμβίωσης,

δ) αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος τέκνου,

ε) κατάργησης Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., η έδρα της οποίας έχει δηλωθεί ως τόπος επιλογής,

στ) μετάταξης σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., η έδρα της οποίας έχει δηλωθεί ως τόπος επιλογής,

ζ) μεταβολής της έδρας Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία έχει δηλωθεί ως τόπος επιλογής,

η) ίδρυσης Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.»

Πηγή